KSOS 25 INS 17995/2015
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSOS 25 INS 17995/2015 29 NSýR 91/2016-P10-16

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu JUDr. Zde kem Krmá em v insolvenní vČci dlužníka Aleše ýmelínského, narozeného 23. b ezna 1965, bytem v OstravČ-Záb ehu, Pavlovova 1584/55, PSý 700 30, vedené u Krajského soudu v OstravČ pod sp. zn. KSOS 25 INS 17995/2015, o p ihlášce pohledávky vČ itele . 6 Ing. Václava ýmelínského, bytem v Praze 6, Na Ladách 1322/9, PSý 160 00, o dovolání vČ itele . 6 proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. listopadu 2015, . j. KSOS 25 INS 17995/2015, 1 VSOL 1149/2015-P10-8, takto: Dovolací ízení se zastavuje.

Od vodnČní:

V záhlaví oznaeným usnesením potvrdil Vrchní soud v Olomouci usnesení ze dne 29. zá í 2015, . j. KSOS 25 INS 17995/2015-P10-2, jímž Krajský soud v OstravČ (dále jen insolvenní soud ) odmítl p ihlášku pohledávky (P10) vČ itele . 6 Ing. Václava ýmelínského (dále jen V. ý. ) [bod I. výroku] a uril, že právní mocí tohoto usnesení úast vČ itele v insolvenním ízení koní (bod II. výroku). Proti usnesení odvolacího soudu podal V. ý. dovolání (P10-12). Jelikož p i podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám právnické vzdČlání (§ 241 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu, dále též jen o. s. . ), insolvenní soud jej usnesením ze dne 7. b ezna 2016, . j.-P10-13, dorueným dovolateli zvláš dne 22. b ezna 2016 (srov. doruenku u . l. P10-13 p. v.), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 20 dn od doruení usnesení. Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lh tČ urené ve výzvČ ani pozdČji, akoliv byl insolvenním soudem ádnČ pouen o následcích jeho neinnosti. P edseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. .) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. . ízení o dovolání zastavil. Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dovolateli, dlužníku, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo do insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ 27. kvČtna 2016 JUDr. ZdenČk K r m á , v. r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS. isir.justi ce.cz