KSOS 25 INS 16519/2015-B-100
Číslo jednací: KSOS 25 INS 16519/2015-B-100

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci dlužníka: Bc. Plachý Marek, IČO: 47854057, rč. 741002/5788, Adresa: Jugoslávská 2739/11, 787 01 Šumpe rk

tak to :

Návrh věřitelky Hany Maturové Táborské na vydání předběžného opatření ze dne 12.6.2017 s e o d m í t á .

Od ůvo d ně n í:

Podáním doručeným soudu dne 12.6.2017 se věřitelka Hana Maturová Táborská domáhala vydání předběžného opatření. Návrh neobsahuje konkrétní znění petitu. Z jeho obsahu je pouze zřejmé, že navrhuje, aby soud zatímně upravil poměry mezi účastníky, konkrétně mezi ní a dlužníkem. Z podání dále vyplývá, že věřitelka a dlužník jsou každý majitelem jedné poloviny bytové jednotky č. 2739/2 na adrese Jugoslávská 2739, Šumperk, kterou v současné době obývá dlužník (dle sdělení věřitelky nezákonně). V návrhu se dále uvádí, že je třeba předběžné opatření nařídit aby dlužník v konkursu Bc. Marek Plachý nevyužíval nemovitost ve svůj prospěch a nebránil uspokojení věřitelů , současně žádá aby soud uložil Bc. Marku Plachému povinnost zdržet se vstupu do nemovitosti a zdržet se jejich pronajímání třetím osobám .

Dle ust. § 174 odst. 1 o.s.ř. před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.

Dle ust. § 75 odst. 2 o.s.ř. návrh na nařízení předběžného opatření musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) mj. obsahovat vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření a musí z něj být patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá. isir.justi ce.cz

Dle ust. § 75a odst. 1 o.s.ř. návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ust. § 43 o.s.ř. se nepoužije.

V daném případě je soud nucen konstatovat, že návrh věřitelky neobsahuje všechny podstatné náležitosti dle ust. § 75 odst. 2 o.s.ř., neboť je nesrozumitelný, neurčitý, není zřejmé, čeho se věřitelka skutečně domáhá a není zřejmé, jakým způsobem by měly být zatímně upraveny poměry mezi účastníky. V této souvislosti soud dále konstatuje, že nařídit předběžné opatření dle ust. § 74 o.s.ř. je možné pouze před zahájením řízení, přičemž v tomto případě již bylo rozhodnuto o dlužníkově úpadku i o způsobu jeho řešení konkursem. Ve smyslu ust. § 75a odst. 1 o.s.ř. proto soud návrh věřitelky odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Krajský soud v Ostravě dne 14.6.2017

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Kula v.r. Věra Fieglerová samosoudce

VKO2h