KSOS 25 INS 16228/2011-B146
Číslo jednací: KSOS 25 INS 16228/2011-B146

Usne se ní

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci dlužníka: SMART TRADING COMPANY s.r.o., IČ: 25894242, Adresa: U Statku 218, 717 00 Ostrava, Bartovice, zast. Mgr. Radimem Struminským, advokátem se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město, o schválení reorganizačního plánu,

takto:

Reorganizační plán dlužníka SMART TRADING COMPANY s.r.o., IČ: 25894242, Adresa: U Statku 218, 717 00 Ostrava, Bartovice ve znění zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 10.09.2012 ve věcijako dokument pod č.l. B64, včetně příloh a ve znění změny zveřejněné v insolvenčním rejstříku ze dne 17.10.2012 jako dokument pod č.l. B74 včetně příloh se schvaluje.

Odůvodně ní:

Dlužník předložil insolvenčnímu soudu dne 07.09.2012 podání označené jako zpráva o reorganizačním plánu a současně přílohu č. 2 této zprávy-reorganizační plán. Jiný reorganizační plán v řízení předložen nebyl.

Dne 13.11.2012 se konala schůze věřitelů, na které byl reorganizační plán projednán a bylo hlasováno o jeho přijetí. Věřitelé dlužníka byli dle plánu rozděleni do 5-ti hlasujících skupin, přičemž ostatní věřitelé nezahrnuti v těchto skupinách nebyli oprávněni o schválení reorganizačního plánu rozhodovat. Dle jednotlivých skupin bylo hlasování ve výsledku následující:

1) zajištěný věřitel Ing. Michal Fuciman hlasoval pro schválení reorganizačního plánu, 2) zajištěný věřitel Škofin, s.r.o. hlasoval pro schválení reorganizačního plánu, 3) skupina nezajištěných věřitelů hlasovali pro schválení reorganizačního plánu ve výši 69,36 % hlasů, proti se vyslovilo 7,42 % hlasů, 4) věřitelé s pohledávkou s odkládací podmínkou hlasovali pro schválení reorganizačního plánu ve 100 % hlasů, 5) společník dlužníka pan Rostislav Bílek hlasoval pro schválení reorganizačního plánu.

Dle ust. § 348 odst. 1 IZ insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže

a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) její každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 IZ považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle ní získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkurzem, ledaže přijímací věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

Z hlasování jednotlivých skupin věřitelů vyplynulo, že reorganizační plán předložený dlužníkem byl schválen všemi 5-ti skupinami věřitelů, je tedy splněná podmínka dle ust. § 348 odst. 1 písm. c) IZ pro schválení tohoto plánu soudem. Z obsahu spisu dále vyplývá, že jsou splněny další podmínky pro schválení tohoto plánu soudem uvedené v ust. § 348 odst. 1 písm. a), b), d) a e), respektive soud nemá poznatky, že by tomu tak nebylo, tudíž reorganizační plán předložený dlužníkem schválil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím zdejšího soudu. Odvolat se však mohou pouze věřitelé, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu.

V Ostravě dne 05.08.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Kula, v.r. Vanessa Plonková samosoudce

VKO2h