KSOS 25 INS 16218/2014-A10
č. j.: KSOS 25 INS 16218/2014-A10

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci dlužnice-navrhovatelky: Jarmila Kubicová, r. č.: 586126/1604, IČ 44734581, Opavská 820/67, 708 00 Ostrava-Poruba, bytem: 742 81 Bravantice 85, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j.: KSOS 25 INS 16218/2014-A8 ze dne 14.08.2014 s e z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-A8 ze dne 14.8.2014 uložil insolvenční soud v insolvenčním řízení dlužnici zálohu na náklady insolvenčního řízení z důvodu neodstranění vad podání, pro které nebylo možno pokračovat v řízení.

Po uložení zálohy doplnila dlužnice insolvenční návrh a odstranila všechny vady, pro které nebylo možno v řízení pokračovat, a pro které jí záloha byla uložena.

S ohledem na skutečnost, že dlužnice splnila stanovenou povinnost v odvolací lhůtě usnesení o uložení zálohy a odstranila všechny vady svého insolvenčního návrhu, zrušil insolvenční soud z důvodu rychlosti a hospodárnosti řízení uvedené rozhodnutí o uložení zálohy.

Po právní moci tohoto rozhodnutí bude v insolvenčním řízení pokračováno.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti němu může podat pouze dlužnice, a to do 15 dnů ode dne, kdy jí usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 22. září 2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Kula v.r. Martina Křižáková samosoudce