KSOS 25 INS 15440/2011-B12
č. j. KSOS 25 INS 15440/2011-B12

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci dlužnice: Vlasta KOTALOVÁ, r. č.: 416202/470, trvale bytem 793 99 Vysoká-Pitárné 89, o návrhu: Liany anonymizovano , anonymizovano , bytem ul. 28. října 202, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, dcery dlužnice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou

t a k t o:

I. Soud povoluje Lianě anonymizovano nabývat majetek z majetkové podstaty dlužnice Vlasty Kotalové zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužnice ze dne 2.11.2012, a to:

-budovu č.p. 89, na pozemku parc. č. St. 156, -pozemek parc. č. St. 156, -pozemek parc. č. 228/1,

vše zapsané na LV č. 33, pro katastrálním území Pitárné, obec Vysoká, část obce Pitárné, okres Bruntál, v katastru nemovitostí ČR vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Krnov.

II. Soud jako zástupce věřitelů vyslovuje souhlas s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice dcerou dlužnice, a to za podmínky, že uhradí kupní cenu ve výši 600.000,-Kč.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-B5 ze dne 21.11.2011 ve znění opravného usnesení č. j.-B7 ze dne 2.3.2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty, v uvedeném usnesení insolvenční soud konstatoval, že kromě movitých věcí náleží do majetkové podstaty rovněž nemovitosti dlužnice.

Podáním ze dne 30.10.2012, doručeným soudu dne 5.11.2012 požádal syn dlužnice o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, který se na něj vztahuje jako na osobu blízkou. K odůvodnění své žádosti mimo jiné uvedl, že uhradí kupní cenu ve výši 600.000,-Kč, tedy částku určenou znaleckým posudkem.

Usnesením č. j.-B9 ze dne 9.11.2012 povolil soud Liboru Vogelovi-synu dlužnice nabývat majetek z majetkové podstaty dlužnice zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužnice.

Dne 26.2.2013 obdržel krajský soud žádost paní Liany Kozlovské-dcery dlužnice o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, který se na ni vztahuje jako na osobu blízkou. K odůvodnění své žádosti mimo jiné uvedla, že uhradí kupní cenu ve výši 600.000,-Kč, tedy částku určenou znaleckým posudkem.

Dne 5.3.2013 obdržel krajský soud podání syna dlužnice Libora Vogela, v němž uvedl, že upouští od záměru koupě nemovitosti z majetkové podstaty dlužnice z důvodu nezískání úvěru i přes veškerou snahu a přenechává tento úkon své sestře Lianě Kozlovské, která má úvěr předschválen.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou.

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Insolvenční soud v daném případě dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro postup dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ, když dcera dlužnice uhradí kupní cenu určenou znaleckým posudkem.

Vzhledem k tomu, že funkci zástupce věřitelů vykonává v insolvenčním řízení insolvenční soud, rozhodl insolvenční soud výrokem II. v tom smyslu, že s povolením výjimky a nabytím majetku dcerou dlužnice souhlasí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 18.04.2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Kula, v. r. Vanessa Plonková samosoudce