KSOS 25 INS 1535/2012-B7
č.j. KSOS 25 INS 1535/2012-B7

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci dlužnice: Hana anonymizovano , anonymizovano , bytem Výškovická 2650/51, 700 30 Ostrava-Zábřeh, o návrhu: Martiny anonymizovano , r.č.: 885329/5594, bytem Výškovická 2650/51, 700 30 Ostrava, dcery dlužnice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou

t a k t o:

I. Soud povoluje Martině Hruškové nabývat majetek z majetkové podstaty dlužnice Hany Hruškové zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 15.3.2012 a doplnění ze dne 26.3.2012, a to:

-bytovou jednotku č. 2650/21, v budově č.p. 2645, č.p. 2646, č.p. 2647, č.p. 2648, č.p. 2649, č.p. 2650 stojící na pozemcích parc.č. St. 3003, parc.č. St. 3002, parc.č. St. 3005, parc.č. St. 3004, parc.č. St. 3007, parc. č. 3006, zapsanou na LV č. 8518 v katastru nemovitostí ČR pro katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava.

II. Soud jako zástupce věřitelů vyslovuje souhlas s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice dcerou dlužnice, a to za podmínky, že uhradí kupní cenu ve výši 640.000,-Kč, která bude na účet insolvenční správkyně zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B4 ze dne 4.4.2012 schválil insolvenční soud oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty, v uvedeném usnesení insolvenční soud konstatoval, že kromě finančních prostředků náleží do majetkové podstaty rovněž bytová jednotka dlužnice.

Podáním ze dne 9.5.2012, doručeným soudu dne 4.6.2012 požádala dcera dlužnice o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, který se na ni vztahuje jako na osobu blízkou. K odůvodnění své žádosti mimo jiné uvedla, že uhradí kupní cenu ve výši 640.000,-Kč, ze které bude uhrazena jak odměna insolvenční správkyně a náklady insolvenční správkyně v plné výši, tak budou uspokojeni přihlášení věřitelé ve 100% svých pohledávek. Celá částka bude uhrazena na účet insolvenční správkyně před podpisem kupní smlouvy.

Podáním ze dne 9.5.2012 doručeným soudu dne 4.6.2012 sdělila insolvenční správkyně soudu, že souhlasí s tím, aby majetek z majetkové podstaty dlužnice nabyla dcera dlužnice, s tím, že má za to, budou poryty veškeré náklady insolvenčního správce a pohledávky věřitelů budou uspokojeny ve 100%. Má za to, že takový postup v daném případě není v rozporu se zájmy věřitelů. K podání doložila podání Martiny Hruškové, jímž má zájem o koupi bytu a souhlas dlužnice s prodejem bytu její dceři.

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Insolvenční soud v daném případě dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro postup dle § 295 odst. 3 IZ, když dcera dlužnice uhradí kupní cenu v takové výši, že bude uhrazeno 100% zjištěných pohledávek, náklady insolvenčního správce a odměnu insolvenčního správce.

Vzhledem k tomu, že funkci zástupce věřitelů vykonává v insolvenčním řízení insolvenční soud, rozhodl insolvenční soud výrokem II. v tom smyslu, že s povolením výjimky a nabytím majetku dcerou dlužnice souhlasí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 8.6.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Kula, v.r. Vanessa Plonková samosoudce