KSOS 25 INS 15092/2014-A13
č. j.: KSOS 25 INS 15092/2014-A13

Usnesení Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci dlužníka-navrhovatele: Marek Hanzal, r. č. 890331/5311, Zeyerova 1867/17A, 792 01 Bruntál, korespondenční adresa: Smetanův okruh 340/5, 794 01 Krnov, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j.: KSOS 25 INS 15092/2014-A11 ze dne 13.08.2014 s e z r u š u j e.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-A11 ze dne 13.8.2014 uložil insolvenční soud v insolvenčním řízení dlužníkovi zálohu na náklady insolvenčního řízení z důvodu neodstranění vad podání, pro které nebylo možno pokračovat v řízení.

Po uložení zálohy doplnil dlužník insolvenční návrh a odstranil všechny vady, pro které nebylo možno v řízení pokračovat, a pro které mu záloha byla uložena.

S ohledem na skutečnost, že dlužník splnil stanovenou povinnost v odvolací lhůtě usnesení o uložení zálohy a odstranil všechny vady svého insolvenčního návrhu, zrušil insolvenční soud z důvodu rychlosti a hospodárnosti řízení uvedené rozhodnutí o uložení zálohy.

Po právní moci tohoto rozhodnutí bude v insolvenčním řízení pokračováno.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti němu může podat pouze dlužník, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 22. září 2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Kula v.r. Martina Křižáková samosoudce