KSOS 25 INS 12076/2010-P5-4
č.j.: KSOS 25 INS 12076/2010-P5-4

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci dlužníka: Ľudmila anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Anglická 724/14, 736 01 Havířov-Šumbark, o přihlášce věřitele č.5 (P5) : ESSOX s.r.o., se sídlem České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, PSČ 370 21, IČO: 26764652

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze č.j.: KSOS 25 INS 12076/2010-P5-2 ze dne 21.2.2011, s e z r u š u j e .

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením č.j. KSOS 25 INS 12076/2010-P5-2 ze dne 21.2.2011 rozhodl insolvenční soud o odmítnutí přihlášky pohledávky věřitele č.5 ESSOX s.r.o. z důvodu opožděnosti.

Proti uvedeném usnesení podal věřitel č. 5 včasné odvolání, doručené Krajskému soudu v Ostravě dne 25.2.2011. V odvolání uvedl, že dlužnice byla v insolvenčním rejstříku označena pouze příjmením, čímž bylo porušeno ust. § 420 IZ a toto porušení nelze přičíst věřiteli k tíži.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud postupoval v návaznosti na judikaturu Vrchních soudů, z níž lze dovodit, že nesprávné označení dlužníka v insolvenčním rejstříku nelze přičíst k tíži věřitele, a proto nesprávné rozhodnutí soudu zrušil. Po právní moci tohoto usnesení bude přihlášená pohledávka předmětem zvláštního přezkumného jednání.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti němu může podat pouze dlužník, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 25.3.2011

Za správnost vyhotovení : Mgr. Petr Kula, v.r. Jana Struminská samosoudce