KSOS 25 INS 10525/2016-B181
Číslo jednací: KSOS 25 INS 10525/2016-B181

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci dlužníka : OKD, a. s., IČO 26863154, Stonavská 2179, 735 06 Karviná-Doly, zast.: Petr Kuhn, advokát, se sídlem BADOKH-Kuhn Dostál advokátní kancelář s. r. o., 28. října 12, 110 00 Praha 1,

takto:

I. Soud p o v o l u j e reorganizaci dlužníka : OKD, a. s., IČO 26863154, Stonavská 2179, 735 06 Karviná-Doly.

II. Soud v y z ý v á dlužníka, aby ve lhůtě 120 dnů od povolení reorganizace předložil soudu reorganizační plán nebo, aby bez zbytečného odkladu sdělil, že jej předložit nehodlá.

III. Další osoby od dlužníka mohou předložit vlastní reorganizační plán, až po uplynutí lhůty uvedené v bodě II. výroku.

IV. Znalcem za účelem ocenění majetkové podstaty s e u s t a n o v u j e znalecký ústav : A-Consult plus, spol. s. r. o., Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1.

V. Ustanovenému znalci soud u k l á d á , aby do 1.3.2017 vypracoval písemně znalecký posudek o ocenění majetkové podstaty dlužníka a předložil jej soudu. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka doručeným soudu dne 3.5.2016 bylo zahájeno insolvenční řízení, dlužník jako způsob řešení úpadku navrhl reorganizaci. Usnesením č. j. KSOS 25 INS 10525/2016-A19 ze dne 9.5.2016 soud zjistil úpadek dlužníka a insolvenčním správcem ustanovil Ing. Lee Loudu.

Dne 11.8.2016 se konala schůze věřitelů, která přijala v souladu s ust. § 150 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon dále jen IZ ) usnesení dle, kterého má být úpadek dlužníka řešen reorganizací.

Dle ust. § 152 odst. 1 IZ příjme-li schůze věřitelů usnesení podle § 150 IZ rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku podle tohoto usnesení. To neplatí, je-li v době přijetí usnesení o způsobu řešení úpadku dlužníkem osoba, u které zákon tento způsob řešení úpadku vylučuje, nebo je-li přijaté usnesení v rozporu s reorganizačním plánem přijatým všemi skupinami věřitelů, který dlužník předložil insolvenčnímu soudu po rozhodnutí o úpadku. Dle citovaného ustanovení soud povolil řešení dlužníkova úpadku reorganizací.

Dle ust. § 329 odst. 1 IZ soud vyzval dlužníka k předložení reorganizačního plánu a informoval další osoby za jakých podmínek mohou reorganizační plán předložit.

Dle ust. § 153 IZ soud dále ustanovil znalce za účelem ocenění majetkové podstaty a stanovil mu lhůtu k podání znaleckého posudku.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 328 IZ).

Účinky povolení reorganizace nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku.

Dlužník je v průběhu reorganizace osobou s dispozičními oprávněními. Právní mocí tohoto rozhodnutí se ruší omezení dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního řízení, ledaže insolvenční soud rozhodne jinak (§ 330 odst. 2 IZ).

Právní úkony, které mají z hlediska nakládání s majetkovou podstatou a její správou zásadní význam, činí dlužník s dispozičními oprávněními jen se souhlasem věřitelského výboru. Porušení této povinnosti má za následek odpovědnost dlužníka za škodu nebo jinou újmu, kterou tím věřitelům nebo třetím osobám způsobil; členové statutárního orgánu dlužníka za takto způsobenou škodu nebo jinou újmu ručí společně a nerozdílně (§ 330 odst. 3 IZ).

Věřitelský výbor má dle § 154 IZ právo do 15 dnů po ustanovení znalce schválit znalci odměnu, jinak tuto odměnu schválí insolvenční soud.

Krajský soud v Ostravě dne 12. srpna 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Kula v. r. Petra Šimkovičová samosoudce