KSOS 25 INS 10504/2014-B-16
č. j. KSOS 25 INS 10504/2014-B-16

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Kulou v insolvenční věci

dlužníků: 1. Pavel ELICER, rodné číslo: 570517/2209, IČO 16620216 bytem Na Poříčí 53, 741 01 Nový Jičín-Žilina

2. Lenka ELICEROVÁ, rodné číslo: 635204/0882 bytem Na Poříčí 53, 741 01 Nový Jičín-Žilina

při výkonu dohlédací činnosti

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka č. 1: Pavel ELICER, rodné číslo: 570517/2209, IČO 16620216, bytem Na Poříčí 53, 741 01 Nový Jičín-Žilina a dlužnice č. 2: Lenka ELICEROVÁ, rodné číslo: 635204/0882, bytem Na Poříčí 53, 741 01 Nový Jičín-Žilina, ve prospěch osoby blízké, a to zetě Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Poříčí 53, 741 01 Nový Jičín-Žilina a dcery Martiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Poříčí 53, 741 01 Nový Jičín-Žilina, ohledně nemovitých věcí zapsaných v soupise majetkové podstaty ze dne 27. 5. 2014 pod položkami III. a) až d), a to:

parc. č. 1302 zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba č. p. 53, rod. dům, Žilina, parc. č. 1303 zahrada, parc. č. 1304 zahrada, parc. č. 1305/2 trvalý travní porost,

vše zapsáno na LV č. 59 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, obec Nový Jičín a k. ú. Žilina u Nového Jičína.

Odůvodnění:

Usnesením č. j.-A-7 ze dne 19. 5. 207 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníků a současně povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením č. j. KSOS 25 INS 10504/2014-B-3 ze dne 29. 10. 2014 rozhodl insolvenční soud o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. isir.justi ce.cz

Žádostí doručenou soudu dne 26. 1. 2018 požádala insolvenční správkyně o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků osobou blízkou dle ust. § 295 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále již jen IZ ).

Dcera dlužníků Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Poříčí 53, 741 01 Nový Jičín -Žilina a zeť dlužníků Tomáš Špetík anonymizovano , bytem Na Poříčí 53, 741 01 Nový Jičín-Žilina (dále již jen osoby blízké-navrhovatelé ), bydlí s dlužníky ve společné domácnosti a jsou jedinými zájemci o koupi výše uvedených nemovitých věcí. Za odkup předmětných nemovitostí učinili cenovou nabídku ve výši 817 370 Kč. Prodejem předmětných nemovitostí těmto osobám blízkým by byl zajištěný věřitel č. 11 (P11) Ing. Tomáš Gardiančík uspokojen v plné výši a rovněž by bylo dlužníkům umožněno tyto nemovité věci i nadále užívat, čímž by nedošlo ke zvýšení nákladů na jejich bydlení.

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle § 293 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti.

S ohledem na podání založené na č. l. B-14 a č. l. B-15, kterým zajištěný věřitel č. 11 (P11) Ing. Tomáš Gardiančík udělil pokyn ke zpeněžení majetku dlužníků, proto soud v návaznosti na ust. § 295 odst. 3 IZ, dle něhož, na návrh osoby blízké a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, tuto výjimku udělil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Ostrava 6. března 2018

Mgr. Petr Kula v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Dagmar Kebísková.