KSOS 22 INS 7614/2012-A-20
Číslo jednací: KSOS 22 INS 7614/2012-A-20

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl justičním čekatelem Mgr. Tomášem Ožanou v insolvenční věci dlužníka: Radek Urban, rč. 751203/5795, bytem Hlavní 307, 788 33 Hanušovice

takto:

I. Usnesení Krajského soudu ze dne 09.11.2012, č.j. 22 INS 7614/2012-A-18, se zrušuje.

II. Insolvenční řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 29.03.2012 bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Dlužník spojil insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení a jako způsob oddlužení navrhl plnění splátkového kalendáře.

Usnesením ze dne 09.11.2012, č.j. 22 INS 7614/2012-A-18, soud insolvenční návrh odmítl. Navrhovatel (dlužník) vzal insolvenční návrh v celém rozsahu zpět, a to podáním doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 28.11.2012.

Jelikož ke zpětvzetí návrhu došlo před právní mocí jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu, soud dle ust. § 129 a § 130 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen IZ ), zrušil usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu a insolvenční řízení zastavil.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 a § 75 IZ).

Odvolání proti němu může podat navrhovatel (dlužník), a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 06.12.2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Tomáš Ožana, v.r. Boháčová Kateřina justiční čekatel