KSOS 22 INS 6742/2010
KSOS 22 INS 6742/2010 29 NSČR 38/2011-P5-20

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužnice Jany Horváthové, narozené 5. prosince 1967, bytem v Havířově-Prostřední Suché, Hornická 674/53, PSČ 735 64, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 22 INS 6742/2010, o přihlášce pohledávky věřitele č. 5, o dovolání věřitele č. 5 Home Credit a. s., se sídlem v Brně, Moravské náměstí 249/8, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 26978636, zastoupeného JUDr. Vladimírem Bulinským, advokátem, se sídlem v Brně, Třída Kapitána Jaroše 13, PSČ 602 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. března 2011, č. j. KSOS 22 INS 6742/2010, 3 VSOL 151/2011-P5-13, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 14. února 2011, č. j.-P5-8, odmítl Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) přihlášku pohledávky věřitele č. 5 Home Credit a. s. co do částky 30.902,04 Kč (bod I. výroku) a určil, že právní mocí tohoto usnesení končí v rozsahu částky 30.902,04 Kč účast věřitele č. 5 v insolvenčním řízení (bod II. výroku) a že věřitel č. 5 je nadále účastníkem insolvenčního řízení s pohledávkou ve výši 120.582,23-Kč (bod III. výroku). K odvolání věřitele č. 5 Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu. Dovolání věřitele č. 5 proti usnesení odvolacího soudu, jež je bez dalšího (vzhledem k závěrům obsaženým v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2011, sen. zn. 29 NSČR 35/2009, uveřejněném pod číslem 151/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) přípustné podle ustanovení § 239 odst. 3 části věty před středníkem zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), odmítl Nejvyšší soud podle ustanovení § 243b odst. 1 o. s. ř. Učinil tak proto, že v usnesení ze dne 18 července 2013, sen. zn. 29 NSČR 25/2011, (dostupném na webových stránkách Nejvyššího soudu), na něž v podrobnostech odkazuje, vysvětlil, že věřitel, jehož přihlášenou pohledávku popřel insolvenční správce nebo dlužník jako nevykonatelnou a který zmeškal lhůtu k podání žaloby o určení pravosti nebo výše pohledávky určenou ve vyrozumění (výzvě) insolvenčního správce dle § 197 odst. 2 zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), nemá v rámci opravných prostředků proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky, jež se opírá o ustanovení § 198 odst. 1 věty třetí insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením § 185 insolvenčního zákona, k dispozici (jako účinnou) obranu založenou na tvrzení, že výzvu ignoroval proto, že má za to, že přihlášená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou (pro niž platí režim ustanovení § 199 insolvenčního zákona). S přihlédnutím k době vydání dovoláním napadeného usnesení byl na danou věc uplatnitelný insolvenční zákon ve znění účinném do 30. března 2011 (tj. naposledy ve znění zákona č. 409/2010 Sb.). Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012), v insolvenčním řízení použitelného prostřednictvím ustanovení § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. července 2013

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Lucie Zouharová