KSOS 22 INS 5909/2015-B11
Číslo jednací: KSOS 22 INS 5909/2015-B11

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka: Vilé m Procházka, rč. 720505/5583, Adresa: E. F. Buriana 2379/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, korespondenční adresa. Nedbalova 2330/12, 702 00 Ostrava, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty v souladu s ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a to bratrovi dlužníka Robertu Procházkovi, bytem Ostrava, Syllabova 1197/19b, 703 00 a uděluje souhlas s prodejem členského podílu dlužníka v bytovém družstvu: Bytové družstvo NEDBALOVA 7-12, IČ: 26784670, se sídlem Nedbalova 7/2292, 702 00 Moravská Ostrava, spojený s právem nájmu k bytu 2+1 o výměře 56,86 m2 , v domě č.p. 2330/12 na ul. Nedbalova, Moravská Ostrava, zapsáno na listu vlastnictví číslo 6323, v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava členských práv v bytovém družstvu zapsaných v soupisu majetkové podstaty ze dne 21.05.2015 na čl. B-2 spisu, za podmínek dle Usnesení č.j.-B-9 ze dne 9.12.2015.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen osoba, která návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podala a to do 15-ti dnů od doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 21.12.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Bc. Lenka Kaboňová samosoudkyně