KSOS 22 INS 5376/2009
Číslo jednací: KSOS 36 INS (13) 16177/2010-B55

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Petrem Budínem v insolvenční věci dlužníka: SKS Foundry, a.s., Krnov, Revoluční 71, PSČ 794 01, IČ 25822101 o návrhu navrhovatele: PELMI, spol. s r.o., sídlem Musílkova 568/35, Košíře, 150 00 Praha 5, IČ 63668513, právně zastoupen JUDr. Alicí Kubovou Bártkovou M. E. S., advokátkou se sídlem Rubešova 83/10, 120 00 Praha 2, na naříze ní předběžného opatření proti odpůrcům: 1) Ing. Milan Tymel, dat. nar. 26. července 1956, bytem Praha 4, Vitošská 3410/1, PSČ 143 00 2) Ing. Milan Hrubý, dat. nar. 5. listopadu 1958, Prostějov, Karafiátová 308/23, PSČ 796 01

takto:

I. Soud nařizuje předběžné opatření, kterým ukládá společně a nerozdílně odpůrcům

1) Ing. Milan Tymel, dat. nar. 26. července 1956, bytem Praha 4, Vitošská 3410/1, PSČ 143 00 2) Ing. Milan Hrubý, dat. nar. 5. listopadu 1958, Prostějov, Karafiátová 308/23, PSČ 796 01, aby na náhradu škody -kterou způsobili navrhovateli tím, že porušili svoji povinnost dle § 98 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ , když jako členové představenstva dlužníka SKS Foundry, a.s., Krnov, Revoluční 71, PSČ 794 01, IČ 25822101 nepodali bez zbytečného odkladu insolvenční návrh z důvodu úpadku dlužníka -složili do soudní úschovy Krajského soudu v Ostravě-č. účtu 6015- 4123761/0710, variabilní symbol 4801617710 částku 372.541,-Kč. Zaplatit tuto částku do soudní úschovy jsou odpůrci povinni do 3 dnů ode dne, kdy jim bude toto us nesení doručeno.

II. Soud ukládá navrhovateli, aby do 90-ti dnů od zveře jnění tohoto usnesení v insolvenčním re jstříku podal u příslušného soudu (§100 odst. 2 IZ) žalobu o náhradu škody vůči

1) Ing. Milan Tymel, dat. nar. 26. července 1956, bytem Praha 4, Vitošská 3410/1, PSČ 143 00 2) Ing. Milan Hrubý, dat. nar. 5. listopadu 1958, Prostějov, Karafiátová 308/23, PSČ 796 01

III. Toto předběžné opatření je vykonatelné vůči každému z odpůrců okamžikem doručení (§76 d) pís m. b) o.s.ř.)

Od ůvo d ně n í:

Návrhem, došlým soudu 21.10.2013, se domáhal navrhovatel, aby soud vydal vůči odpůrcům předběžné opatření, kterým jim uloží, aby na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti podat insolvenční návrh, složili do úschovy soudu přiměřenou peněžitou částku ve výši 372.541,-Kč.

Svůj návrh navrhovatel odůvodnil tím, že je věřitelem dlužníka a do insolvenčního řízení přihlásil svou pohledávku za dlužníkem v celkové výši 372.541,-Kč. Tato pohledávka vznikla v období druhého až třetího čtvrtletí roku 2010, přičemž první z nich se stala splatnou 12.7.2010 a poslední 30.12.2010. Tyto pohledávky byly zjištěny v plné výši 372.541,-Kč, přičemž navrhovatel vystupuje jako nezajištěný věřitel, což vyplývá ze Seznamu přihlášených pohledávek zveřejněného dne 3.11.2011 v insolvenčním rejstříku. Pohledávka navrhovatele byla v insolvenčním řízení v této výši zjištěna.

Navrhovatel v podání dále tvrdil, že :

1. Oba odpůrci-Ing. Milan Tymel a Ing. Milan Hrubý jsou členy představenstva (statutárního orgánu) společnosti SKS Foundry a.s, sídlem Krnov, Revoluční 71, PSČ 794 01, IČ: 25822101, přičemž členy statutárního orgánu jsou nepřetržitě od 14.6.2007 ke dni tohoto podání. Ing. Milan Tymel je kromě toho předsedou představenstva a to nepřetržitě od 14.6.2007 ke dni tohoto podání. Každý ze členů představenstva je oprávněn jednat za společnost SKS Foundry a.s. samostatně, nepřekročí-li hodnota plnění právního úkonu částku 500.000,-Kč.

Důkaz: Úplný výpis dlužníka z obchodního rejstříku

2. Proti společnosti SKS Foundry a.s. bylo dne 30.12.2010 zahájeno insolvenční řízení, přičemž dne 16.9.2011 byl soudem zjištěn úpadek a zároveň prohlášen konkurz na tuto společnost. Nejednalo se přitom o první insolvenční řízení zahájené proti této společnosti. Již dříve bylo zahájeno insolvenční řízení dne 18.8.2009 () a následně dne 26.11.2010 (KSOS 31 INS 14320/2010). V obou případech se SKS Foundry a.s. podařilo odvrátit zjištění úpadku soudem zaplacením pohledávky věřitele, který insolvenční návrh podal, o čemž svědčí například zpětvzetí insolvenčního návrhu tehdejšího věřitele SKS Foundry a.s., společnosti HANÁ-INTERTRANS, spol. s r.o., ze dne 17.12.2010, kde se v bodu II. jasně uvádí, že důvodem zpětvzetí je úhrada dlužné částky. I v prvním případě došlo k zastavení insolvenčního řízení () z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu věřitele SKS Foundry a.s., společností Strojosvit, a.s.

Důkaz: Zpětvzetí insolvenčního návrhu věřitelem HANÁ-INTERTRANS, spol. s r.o., ze dne

IVO2a

16.12.2010, ve věci sp.zn.: KSOS 31 INS 14320/2010 Zpětvzetí insolvenčního návrhu věřitelem Strojosvit, a.s., ze dne 20.8.2009 ve věci sp.zn.: Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení sp.zn.: KSOS 31 INS 14320/2010, zveřejněná v insolvenčním rejstříku dne 26.11.2010 Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení sp.zn.: KSOS 22 INS 5376/2009, zveřejněná v insolvenčním rejstříku dne 26.11.2010

3. Ačkoliv byl úpadek, dle výše uvedeného soudem zjištěn až dne 16.9.2011, byla společnost SKS Foundry a.s., dle dokladů které jsou v dispozici v insolvenčním rejstříku, zjevně v úpadku již v roce 2009. Za úpadek je totiž třeba považovat, dle § 3 zákona č. 182/2006 Sb. (dále jen InsZ ), faktický stav (gramatický výklad spojení dlužník je v úpadku, jestliže v § 3 InsZ), který soud v insolvenčním řízení pouze autoritativně zjišťuje a stanovuje způsob jeho řešení. Z protokolu z přezkumného jednání a ze seznamu přihlášených pohledávek ze dne 16.11.2011 (dále jen Seznam přihlášených pohledávek ) a z přihlášek pohledávek jednotlivých věřitelů (případně z jejich oprav/doplnění) v insolvenčním řízení proti SKS Foundry a.s. přímo vyplývá, že u níže uvedených závazků byla tato společnost v prodlení s jejich splacením po několik měsíců již v roce 2009. Není-li dále uvedeno, že určitá skutečnost vyplývá z konkrétní přihlášky pohledávky nebo z jejího doplnění či opravy, má se za to, že vyplývá přímo z výše uvedeného Seznamu přihlášených pohledávek: a) Věřitel č. 2-PENTA STEEL GROUP s.r.o. Pohledávky tohoto věřitele za dlužníkem SKS Foundry a.s. vznikaly z větší části v roce 2009, konkrétně mezi 8.4.2009 a 18.12.2009, jak vyplývá z právního důvodu vzniku pohledávky v Seznamu přihlášených pohledávek v rámci přihlášky č. 2 u věřitele č. 2. Tato pohledávka skládající se z více dílčích pohledávek byla soudem zjištěna v plné výši 4.152.231,40 Kč. Přitom jak bylo uvedeno výše, první z dílčích pohledávek vznikla již 8.4.2009 a splatnou se stala 8.6.2009, což vyplývá z přihlášky pohledávek věřitele č. 2, zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 19.10.2011. Z této přihlášky pak vyplývá, že k 31.12.2009 měl věřitel PENTA STEEL GROUP s.r.o. za dlužníkem SKS Foundry a.s. pohledávky po splatnosti v celkové výši 1.895.995,2 Kč (pohledávky 1 až 15), nepočítaje jejich příslušenství. b) Věřitel č. 6-Mgr. Marian Przybyla Pohledávka věřitele č. 6 skládající se z několika dílčích pohledávek byla soudem zjištěna v plné výši 89.250,-Kč. První dílčí pohledávka ve výši 21.420,-Kč byla přitom splatná již ke 14.2.2009. Ke 31.12.2009 pak měl tento věřitel za SKS Foundry a.s. pohledávky po splatnosti ve výši přinejmenším 89.250,-Kč, jak vyplývá z přihlášky pohledávky věřitele č. 6 zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 11.1.2011 a ze Seznamu přihlášených pohledávek. c) Věřitel č. 9-KERAMTECH s.r.o. Pohledávka věřitele č. 9 skládající se z několika dílčích pohledávek byla soudem zjištěna v plné výši 41.470,-Kč. První dílčí pohledávka byla splatná již ke 20.4.2009, přičemž ke 31.12.2009 měl tento věřitel za SKS Foundry a.s. pohledávky po splatnosti ve výši přinejmenším 41.470,-Kč, jak vyplývá z přihlášky pohledávky věřitele č. 9 zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 17.1.2011 a ze Seznamu přihlášených pohledávek. d) Věřitel č. 11-Calderys Czech s.r.o. Pohledávka věřitele č. 6 skládající se z několika dílčích pohledávek byla soudem zjištěna v plné výši 433.826,02 Kč. První dílčí pohledávka byla splatná ke dni 6.12.2009 v částce

IVO2a

170.269,13 Kč, přičemž ke 31.12.2009 měl tento věřitel za SKS Foundry a.s. pohledávky po splatnosti ve výši přinejmenším 170.269,13 Kč, jak plyne z Doplnění/opravy přihlášené pohledávky věřitele č. 11, zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 3.11.2011 a ze Seznamu přihlášených pohledávek. e) Věřitel č. 17-Jaroslav Demel Pohledávka věřitele č. 17 skládající se z několika dílčích pohledávek byla soudem zjištěna v plné výši 221.848,-Kč. První dílčí pohledávka byla splatná již ke dni 8.3.2009 a to v částce 142.802,-Kč a k 31.12.2009 pak měl tento věřitel za společností SKS Foundry a.s. pohledávky po splatnosti v celkové výši přinejmenším 221.848,-Kč, jak vyplývá z přihlášky pohledávky věřitele č. 17, zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 24.01.2011 a ze Seznamu přihlášených pohledávek. f) Věřitel č. 20-STROJÍRNY KALINOWSKI s.r.o. Pohledávka věřitele č. 17 byla soudem zjištěna v plné výši 41.536,-Kč. Tato pohledávka byla splatná již k 12.5.2009, jak vyplývá z přihlášky pohledávky věřitele č. 20, zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 27.1.2011 a ze Seznamu přihlášených pohledávek. g) Věřitel č. 28-van Gansewinkel, a.s. Pohledávka věřitele č. 28 skládající se z několika dílčích pohledávek byla soudem zjištěna v plné výši 414.601,28 Kč. První dílčí pohledávka se stala splatnou dne 2.10.2009 ve výši 60.987,-a tuto částku dlužník (SKS Foundry a.s.) částečně uhradil ve výši 8.484,-Kč dne 1.10.2010, což vyplývá z přihlášky věřitele č. 28 zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 4.2.2011. Ke 31.12.2009 pak měl tento věřitel za společností SKS Foundry a.s. pohledávky po splatnosti v celkové výši přinejmenším 414.601,28 Kč, což vyplývá z přihlášky věřitele č. 28 zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 4.2.2011. h) Věřitel č. 41-SAND TEAM, spol. s.r.o. Pohledávka věřitele č. 41 skládající se z několika dílčích pohledávek byla soudem zjištěna ve výši 243.687,79 Kč. První dílčí pohledávka se stala splatnou dne 24.9.2009 ve výši 129.272,-Kč, jak vyplývá z přihlášky věřitele č. 41 zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 15.2.2011 a z jejích pozdějších oprav a doplnění, jak jsou uvedeny v insolvenčním rejstříku. i) Věřitel č. 73-Unikont Group s.r.o. Pohledávka věřitele č. 73 skládající se z několika dílčích pohledávek byla soudem zjištěna v plné výši 361.179,-Kč. První dílčí pohledávka se stala splatnou dne 30.4.2009 ve výši 14.494,-Kč a ke 31.12.2009 měl tento věřitel za SKS Foundry a.s. pohledávky po splatnosti ve výši přinejmenším 130.446,-Kč (dílčí pohledávky 1 až 9), jak vyplývá z přihlášky věřitele č. 73 zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 29.4.2011. j) Věřitel č. 85-ČD Cargo a.s. Pohledávka věřitele č. 85 skládající se z několika dílčích pohledávek byla soudem zjištěna v plné výši 58.652,58 Kč. První dílčí pohledávka se stala splatnou dne 1.5.2009 ve výši 4.724,30 Kč a ke dni 31.12.2009 měl tento věřitel za SKS Foundry a.s. pohledávky po splatnosti ve výši nejméně 30.924,-Kč, což vyplývá z přihlášky věřitele č. 85 zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 4.10.2011.

Navrhovatel v souboru výše uvedených pohledávek neuvedl zdaleka všechny pohledávky, které byly po splatnosti již v roce 2009, ale skladbu daného souboru pohledávek volil tak, aby z nich bylo na první pohled patrno, že tyto pohledávky: a) existovaly již v roce 2009 (přičemž soudně byl zjištěn úpadek až 16.9.2011, viz výše), b) ke konci roku 2009 byly povětšinou již několik měsíců po splatnosti a c) nejednalo se o pohledávky jednoho věřitele, či o

IVO2a pohledávky vzniklé ze stejného nebo podobného důvodu, avšak šlo zde o pohledávky nejrůznějšího druhu (za dodané výrobky, materiály i služby), jednalo se o pohledávky různých věřitelů a tyto pohledávky byly splatné v řádech desítek až stovek tisíců korun. Z písmen a) až j) tohoto bodu tak vyplývá, že již ke dni 31.12.2009 musela mít společnost SKS Foundry a.s. závazky ve výši přinejme nším 3.280.027,4 Kč a to navíc několik měsíců po splatnosti. V roce 2010 se tato situace navíc rapidně zhoršila a výsledné dluhy společnosti činí více než 137 miliónů Kč, jak vyplývá ze Seznamu přihlášených pohledávek (celkový objem přihlášených pohledávek věřiteli je 137.292.742,21 Kč).

Důkaz: spis KSOS 36 INS 16177/2010, výslovně pak Protokol z přezkumného jednání a seznam přihlášených pohledávek ze dne 16.11.2011, zveřejněný v insolvenčním rejstříku dne 29.11.2011 Přihláška pohledávky věřitele č. 2 zveřejněná v insolvenčním rejstříku dne 19.10.2011 Přihláška pohledávky věřitele č. 6 zveřejněná v insolvenčním rejstříku dne 11.01.2011 Přihláška pohledávky věřitele č. 9 zveřejněná v insolvenčním rejstříku dne 17.01.2011 Doplnění/oprava přihlášené pohledávky věřitele č. 11, zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 03.11.2011 Přihláška pohledávky věřitele č. 17 zveřejněná v insolvenčním rejstříku dne 24.01.2011 Přihláška pohledávky věřitele č. 20 zveřejněná v insolvenčním rejstříku dne 27.01.2011 Přihláška pohledávky věřitele č. 28 zveřejněná v insolvenčním rejstříku dne 4.2.2011 Přihláška pohledávky věřitele č. 41 zveřejněná v insolvenčním rejstříku dne 15.02.2011 Přihláška pohledávky věřitele č. 73 zveřejněná v insolvenčním rejstříku dne 29.04.2011

4. Za rok 2010 vykázala společnost SKS Foundry účetní ztrátu v celkové výši 75.815.347,88 Kč a za rok 2011 (od 1.1.2011 do 16.9.2011) pak ztrátu 9.315.581,62 Kč, jak vyplývá ze Zprávy insolvenčního správce o stavu řízení, zveřejněné dne 10.11.2011 v insolvenčním rejstříku. Ve výše citované zprávě o stavu řízení, pak insolvenční správkyně dále uvádí, že uvedené hospodářské výsledky a vykázanou ztrátu však nelze pro řadu chybně vyúčtovaných položek nebo zcela ne zaúčtovaných účetních případů, považovat za zcela relevantní ( ) a výslovně poukazuje na to, že účetnictví dlužníka nebylo vedeno řádně a je neprůkazné a že dlužník za rok 2010 navíc ani nesplnil daňové povinnosti. Dlužník nakonec dle insolvenční správkyně nebyl schopen ani zpracovat účetní závěrku ke dni před prohlášením úpadku.

Důkaz: Zpráva insolvenčního správce o stavu řízení, zveřejněná dne 10. 11.2011 v insolvenčním rejstříku

5. Co se týče pohledávek samotného dlužníka-společnosti SKS Foundry a.s., tak dle výše citované zprávy o stavu řízení, evidovala tato společnost ke dni prohlášení úpadku pohledávky ve výši 27.491.975,45 Kč. Tyto však insolvenční správkyně hodnotí jako obtížně vymahatelné a nepředpokládá jejich vymožení ve výši přesahující 10% uvedené hodnoty.

IVO2a

Celková majetková podstata pak byla insolvenčním správcem odhadem oceněna na 23.000.000,-Kč, ačkoliv z účetnictví dlužníka má vyplývat částka mnohem větší.

Důkaz: Zpráva insolvenčního správce o stavu řízení, zveřejněná dne 10.11.2011 v insolvenčním rejstříku

6. Výše uvedená zjištění, ohledně naprosto nedostatečného a zkreslujícího způsobu vedení účetnictví, byla následně potvrzena znaleckým posudkem zveřejněným dne 2.5.2012 v insolvenčním rejstříku. V tomto posudku se výslovně uvádí, že podnik v minulosti neplnil svou povinnost zveřejňovat výsledky hospodaření a znalci tak nejsou k dispozici dostatečně strukturované informace pro provedení řádné finanční analýzy minulého vývoje podniku. Dalším důkazem o naprosto nedostatečném a neprůkazném vedení účetnictví, je samotný obsah sbírky listin. Poslední účetní závěrka založená do sbírky listin, je sestavená ke dni 22.5.2007, tedy ke stavu, který zde byl více než čtyři roky před soudně zjištěným úpadkem.

Důkaz: Znalecký posudek zveřejněný dne 2.5.2012 v insolvenčním rejstříku (veřejně přístupný dokument v insolvenčním rejstříku) Obsah sbírky listin v obchodním rejstříku u společnosti SKS Foundry a.s.

7. Pohledávky navrhovatele-společnosti PELMI, spol. s r.o., za společností SKS Foundry a.s., popsané v bodě I tohoto podání, vznikaly v období druhého až třetího čtvrtletí roku 2010, přičemž první z nich se stala splatnou 12.7.2010 a poslední 30.12.2010. Tyto pohledávky byly zjištěny v plné výši 372.541,-Kč, přičemž navrhovatel vystupuje jako nezajištěný věřitel, což vyplývá ze Seznamu přihlášených pohledávek zveřejněného dne 3.11.2011 v insolvenčním rejstříku. Ještě před okamžikem vzniku těchto pohledávek tak vzhledem k výše uvedenému měla společnost SKS Foundry a.s. několik měsíců po splatnosti závazky vůči svým jiným věřitelům ve výši přinejmenším 3 milióny korun.

K tíži dlužníka resp. odpůrců dále navrhovatel uvedl, že tito nezajistili v postavení statutárních orgánů řádné vedení účetnictví a jejich zveřejňování ve sbírce listin obchodního rejstříku.

Navrhovatel tvrdil, že ke 31.12.2009 musel mít úpadce závazky vůči svým věřitelům přinejmenším ve výši 3.280.027,4 Kč a to několik měsíců po splatnosti. Za rok 2010 pak vykázal dlužník účetní ztrátu v celkové výši 75.815.347,88 Kč a za rok 2011 (od 1.1.2011 do 16.9.2011) ztrátu 9.315.581,62 Kč.

Dle § 3 odst. 1 InsZ (ve znění účinném ke dni 31.12.2009) je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit. Úpadce měl ke 31.12.2009 závazky po splatnosti vůči svým věřitelům přinejmenším ve výši 3.280.027,4 Kč, jak již bylo uvedeno výše. V bodu II./3, písm. a) až j), pak z uvedených dob splatnosti u jednotlivých pohledávek vyplývá, že dlužník měl již k 31.12.2009 více věřitelů (splnění podmínky § 3 odst. 1 písm. a) InsZ), a že měl peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po splatnosti (splnění podmínky § 3 odst. 1 písm. b) InsZ). Právní domněnka, že dlužník není schopen závazky plnit (§ 3 odst. 2 InsZ), je pak naplněna přinejmenším tím, že některé ze závazků (např. pohledávky věřitelů č. 2, 6, 17, 20, 41, 73 ,

IVO2a viz bod II./3) dlužník, vzhledem k době jejich splatnosti, neplnil po dobu delší 3 měsíců po splatnosti (§ 3 odst. 2 písm. b) InsZ). Ze skutečností známých oznamovateli nemůže tento předvídat, zda nedošlo k naplnění i jiných skutečností spojených se vznikem domněnky platební neschopnosti, zejména dle § 3 odst. 2 písm. a) InsZ. Tím tedy zjevně došlo k naplnění všech zákonných znaků úpadku dle § 3 InsZ a vyplývá z toho, že úpadce, musel být v úpadku přinejmenším od 31.12.2009. Úpadce (a stejně tak jeho statutární orgán) tak byl povinen ke 31.12.2009 sám podat insolvenční návrh, dle § 98 odst. 1, 2 InsZ (ve znění účinném ke dni 31.12.2009). V § 98 odst. 1 InsZ je totiž dlužníkovi uloženo zachovávat přiměřenou opatrnost v tom smyslu, že musí prověřovat, zda se nedostal do úpadku a nemůže se vyvinit prostým konstatováním, že o svém úpadku nevěděl. Dlužník tak byl povinen podat na sebe insolvenční návrh i v případě, kdy se měl při náležité pečlivosti dozvědět o svém úpadku, i když se o něm nedozvěděl. Pokud by tedy dlužník vedl náležitou evidenci svých závazků a průkazné účetnictví (viz bod III./1), muselo by mu být zřejmé, že nejpozději ke konci roku 2009 splňuje všechny pojmové znaky úpadku, jak bylo vylíčeno výše. Dle § 98 odst. 1 InsZ tak na počátku roku 2010 byl naplněn minimálně znak ( ) při náležité pečlivosti se měl dozvědět o svém úpadku. Ač se tedy společnost SKS Foundry a.s. nacházela s počátkem roku 2010 v úpadku, nejenže na sebe nepodala insolvenční návrh, ale pokračovala ve své činnosti. Výsledkem byla účetní ztráta v celkové výši 75.815.347,88 Kč. I za této situace, kdy celková ztráta vysoce převyšovala skutečnou hodnotu majetku společnosti (viz bod II./5) však byl udržován protiprávní stav (trvající úpadek aniž by byl podán insolvenční návrh samotnou společností, či jejím statutárním orgánem) a v podnikání bylo dále pokračováno. Dle Seznamu přihlášených pohledávek pak dlužník v roce 2010 přijímal nové závazky, což mimo jiné muselo vést k vykázané účetní ztrátě. Tím že dlužník sám ani do 30.12.2010 nepodal insolvenční návrh a přijímal další závazky, musel zákonitě zhoršit postavení věřitelů jejichž pohledávky byly splatné dříve v roce 2010 a tím spíše v roce 2009.

Důkaz: Seznam přihlášených pohledávek zveřejněný dne 03.11.2011 v insolvenčním rejstříku (veřejně přístupný dokument v insolvenčním rejstříku)

3. Ze Zprávy insolvenčního správce o stavu řízení, zveřejněné dne 10.11.2011 v insolvenčním rejstříku vyplývá, že šance na jakékoliv uspokojení nezajištěných věřitelů (kterým je právě oznamovatel) je zcela nepatrná. K tomu je třeba dodat, že srovnáním výše plně zjištěných zajištěných pohledávek (62.389.249,13 Kč) a hodnoty majetkové podstaty zjištěné znaleckým posudkem zveřejněným dne 2.5.2012 v insolvenčním rejstříku (26.949.000,-Kč), je nutné dojít k závěru, že šance na jakékoliv uspokojení nezajištěných věřitelů a tudíž i oznamovatele je rovna nule. K tomu by však nedošlo, pokud by byl podán insolvenční návrh včas-v okamžiku kdy se společnost dostala do úpadku. Z tohoto a z dříve uvedených dokladů a důkazů je zřejmé, že v důsledku nesplnění povinnosti podat včas insolvenční návrh, došlo ke vzniku škody odpovídající výši přihlášené a zjištěné pohledávky navrhovatele (bod I), když nelze zjevně očekávat, že by došlo k jakémukoliv uspokojení pohledávky věřitele.

Důkaz: Zpráva insolvenčního správce o stavu řízení, zveřejněná dne 10.11.2011 v insolvenčním rejstříku Znalecký posudek zveřejněný dne 2.5.2012 v insolvenčním rejstříku

IVO2a

Protokol z přezkumného jednání a seznam přihlášených pohledávek ze dne 16.11.2011, zveřejněný v insolvenčním rejstříku dne 29.11.2011

Návrh na nařízení pře dbě žného opatření 1. Z výše uvedeného tak vyplývá, že navrhovateli byla nepochybně způsobena škoda (§ 100 odst. 1 InsZ) a to tím, že a) insolvenční návrh nebyl podán členem statutárního orgánu úpadce již ke 31.12.2009, kdy tato společnost musela být v úpadku, a v případě, že by společnost řádně průběžně vedla své účetnictví, existence úpadku by musela být zřejmá statutárním orgánům nejpozději ke konci roku 2009 (bod II./3), případně že, b) nebyl podán insolvenční návrh v průběhu roku 2010, kdy již vzhledem k poměru vykázané účetní ztráty a majetku společnosti, i přes neprůkaznost účetnictví, nemůže být sebemenších pochyb o tom, že společnost byla v úpadku. Nebýt shora popsaného porušení povinnosti statutárním orgánem spol. SKS Foundry a.s., tedy při řádném splnění povinnosti odpovědných osob podat včas insolvenční návrh dle § 98 InsZ, by tedy k podání insolvenčního návrhu došlo nejpozději počátkem roku 2010, což by logicky vedlo k tomu, že by navrhovatel v danou dobu nevstupoval do závazkových vztahů se společností SKS Foundry a.s. (jelikož tato společnost by byla již v úpadku), a tedy by mu ani nemohla vzniknout škoda neuspokojením jeho pohledávek vzniklých ve druhém až třetím čtvrtletí roku 2010 (bod II./7). Je tedy zřejmé, že příčinou vzniku dané škody je právě nesplnění povinností statutárního orgánu SKS Foundry a.s. dle insolvenčního zákona. Co se týče výše způsobené škody (§ 99 odst. 2 InsZ), je za současné situace zcela zjevné, vzhledem k porovnání hodnoty majetkové podstaty úpadce a hodnoty zajištěných pohledávek (bod III./3), že šance navrhovatele na uspokojení jeho pohledávek je rovna nule a výše způsobené škody tudíž odpovídá výši jeho plně zjištěné pohledávky-372.541,-Kč (bod II./7).

2. Porušení povinnosti podat včas insolvenční návrh, jako další podmínku pro uložení předběžného opatření (§ 100 odst. 1 InsZ), již navrhovatel dostatečně doložil výše v tomto návrhu, zejména v bodu III./2. Stejně tak byla dostatečně osvědčena skutečnost, že nepodání insolvenčního návrhu včas, je třeba přičítat konkrétním osobám a to oběma členům statutárního orgánu společnosti SKS Foundry a.s.-Ing. Milanu Tymelovi a Ing. Milanu Hrubému. Tyto osoby pak porušením své povinnosti podat včas insolvenční návrh (§ 98 odst. 1, 2 InsZ) odpovídají věřiteli / navrhovateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti (§ 99 odst. 1 InsZ).

3. Vzhledem k výše uvedenému, pak věřitel navrhuje, aby soud nařídil předběžné opatření dle § 100 odst. 1 InsZ, kterým uloží členům statutárního orgánu společnosti SKS Foundry a.s. Ing. Milanu Tymelovi a Ing. Milanu Hrubému společně a nerozdílně složit do úschovy soudu přiměřenou částku, která má dle § 100 odst. 2 InsZ krýt podstatnou část předpokládané škody. Jelikož je dle výpisu z obchodního rejstříku oprávněn každý ze členů představenstva jednat za společnost SKS Foundry a.s. samostatně, nepřekročí-li hodnota plnění právního úkonu částku 500.000,-Kč, navrhuje navrhovatel, aby byla soudem uložena povinnost složit přiměřenou částku na náhradu škody oběma členům představenstva společně a nerozdílně. Důvodem je, že povinnost podat včas insolvenční návrh měl každý ze členů samostatně, což odpovídá výkladu § 98 odst. 2 InsZ, kde se říká: ( ) Je-li těchto osob více a jsou-li oprávněny jedna

IVO2a jménem dlužníka samostatně, má tuto povinnost každá z nich. Proto každý ze členů statutárního orgánu úpadce sám odpovídá za celou způsobenou škodu (§ 100 odst. 1 InsZ). Tím je dle § 511 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. splněn solidárně zavazovací znak, jelikož z povahy tohoto závazku vyplývá, že oba členové statutárního orgánu jsou povinni uhradit škodu společně a nerozdílně. K tomuto závěru lze dojít zejména použitím gramatického a teleologického výkladu spojení má tuto povinnost každá z nich (§ 98 odst. 2 InsZ), jelikož připuštění plnění členů statutárního orgánu, jako dílčích závazků, by v důsledku znamenalo zhoršení postavení věřitele, což odporuje funkci a účelu ustanovení § 98 odst. 2 a § 100 InsZ. Účelem předběžného opatření je zatímní úprava práv a povinností účastníků řízení, případně zajištění ohroženého výkonu soudního rozhodnutí. Jelikož § 100 InsZ v tomto smyslu směřuje k zajištění ohroženého výkonu soudního rozhodnutí o náhradě škody dle § 99 InsZ, je třeba, aby i předběžné opatření dle § 100 InsZ bylo všem členům statutárního orgánu uloženo jako solidární závazek. Argumentovat lze i přímo zněním § 100 odst. 1, kde má být předběžné opatření uloženo povinné osobě. Ze spojení § 98 odst. 1, 2 InsZ a § 511 zákona č. 40/1964 Sb. vyplývá, že těmito povinnými osobami jsou společně a nerozdílně odpůrci. Za přiměřenou částku pak věřitel pokládá částku odpovídající výši jemu způsobené škody (bod IV./1), čili částku ve výši 372.541,-Kč (bod II./7).

Dle ustanovení § 98 odst. 1 IZ dlužník, který je právnickou osobou, nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku ve formě platební neschopnosti. Dle § 98 odst. 2 IZ povinnost podle odst. 1 tohoto ustanovení mají i zákonní zástupci dlužníka a jeho statutární orgán.

Dle § 99 odst.1 IZ osoba, která v rozporu s ustanovením § 98 nepodala insolvenční návrh, odpovídá věřiteli za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí porušením této povinnosti. Dle odst. 2 téhož ustanovení škoda nebo jiná újma podle odst. 1 spočívá v rozdílu mezi zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem k uspokojení a částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky obdržel.

Dle § 100 odst. 1 IZ je-li již v průběhu insolvenčního řízení zřejmé, že věřiteli vznikla škoda nebo jiná újma porušením povinnosti podat insolvenční návrh, může insolvenční soud nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě uloží, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do úschovy soudu přiměřenou peněžitou částku. Učiní tak jen na návrh oprávněného věřitele. Nařízení předběžného opatření nebrání, že celkovou výši škody nebo jiné újmy dosud nelze vyčíslit.

Dle odst. 2 téhož ustanovení výši částky, která má být složena, určí insolvenční soud tak, aby kryla podstatnou část předpokládané škody nebo jiné újmy. Při nařízení předběžného opatření uloží insolvenční soud navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, a která nesmí skončit dříve, než skončí insolvenční řízení, podal u příslušného soudu žalobu o náhradu škody nebo jiné újmy; řízení o této žalobě není incidenčním sporem.

Dle výše citovaných ustanovení tedy soud pro účely vydání předběžného opatření zkoumá-ve vztahu k navrhovateli a) zda je věřitelem v insolvenčním řízení

IVO2a b) zda je zřejmé, že mu vznikla porušením povinnosti jednatele dlužníka podat insolvenční návrh škoda.

Ve vztahu k odpůrci pak soud zkoumá a) zda osoba, vůči níž návrh na vydání předběžného opatření směřuje je nebo byla v rozhodné době ( to je v době, kdy již byl u dlužníka zřejmý úpadek) statutárním orgánem-členem představenstva dlužníka b) zda se členové představenstva dlužníka dozvěděli o úpadku dlužníka nebo při náležité pečlivosti dozvědět měli.

Pro účely zjištění těchto podstatných skutečností předložil navrhovatel soudu dostatečné množství důkazů, přičemž tyto odkazují zejména na obsah insolvenčního spisu KSOS 13 INS 16177/2010 a dále na zjištění z obchodního rejstříku včetně sbírky listin. Insolvenční soud po provedení důkazů k navrhovatelem tvrzeným skutkovým tvrzením bere tato skutková tvrzení navrhovatele za osvědčená.

Je tedy osvědčeno, že :

-navrhovatel je věřitelem v insolvenčním řízení se zjištěnou pohledávkou ve výši 372.541,-Kč jako pohledávkou nezajištěnou.

-s ohledem na výši zajištěných pohledávek 62.389.249,13 Kč a hodnotu majetkové podstaty 26.949.000,-Kč zjištěnou znaleckým posudkem zveřejněným dne 2.5.2012 v insolvenčním rejstříku mu vzniklá škoda, když s ohledem na výši majetku sepsaného v majetkové podstatě a jeho ocenění nelze spravedlivě očekávat uspokojení nezajištěných věřitelů

-osoby vůči nimž návrh na vydání předběžného opatření směřuje, tedy Ing. Milan Tymel a Ing. Milan Hrubý jsou a byly i v rozhodné době ( to je v době, kdy již byl u dlužníka zřejmý úpadek) statutárním orgánem-členy představenstva dlužníka a to jako jediní členové statutárního orgánu zapsaní již od 14.6.2007.

Ke dni 31.12.2009 měl úpadce závazky vůči svým věřitelům PENTA STEEL GROUP s.r.o., Mgr. Marian Przybyla, Calderys Czech s.r.o., KERAMTECH s.r.o., STROJÍRNY KALINOWSKI s.r.o.van Gansewinkel, a.s., SAND TEAM, spol. s.r.o., Unikont Group s.r.o.a ČD Cargo a.s. v doložené výši výši 3.280.027,4 Kč a to více než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, čímž byl dán stav jeho úpadku ve formě insolvence.

K otázce, zda se členové představenstva dlužníka dozvěděli o úpadku dlužníka nebo při náležité pečlivosti dozvědět měli, dospěl soud k závěru, že stav úpadku jim musel být znám. Je to patrné z toho, že čelili opakovaným insolvenčním návrhům podávaným na dlužníka. Šlo o návrh podaný dne 18.8.2009 () a následně dne 26.11.2010 (KSOS 31 INS 14320/2010). V obou případech se SKS Foundry a.s. podařilo odvrátit zjištění úpadku soudem, ve druhém případě prokazatelně zaplacením pohledávky věřitele, jak vyplývá ze zpětvzetí návrhu. I řízení KSOS 13 INS 16177/2010 v němž došlo k rozhodnutí o úpadku šlo opět o řízení vedeném po podání věřitelského návrhu, přičemž statutární zástupci sami situaci

IVO2a nadále neřešili a je třeba jim přičíst spíše snahu o oddalování řešení úpadku dlužníka insolvenčním řízením. Přitom ze struktury závazků dlužníka popsaných shora je nepochybné, že docházelo k navyšování objemu splatných závazků dlužníka bez toho, aby tyto byly hrazeny či bylo možno spravedlivě uvažovat o reálné možnosti dlužníka jejich úhradu zajistit v budoucnu. Toto potvrzují zjištění insolvenčního správce o hospodaření dlužníka v kontextu závěru o nevedení účetnictví v předmětném období řádným způsobem. Nevedení řádného účetnictví dokládá nečinnost statutárních zástupců při řízení podnikání dlužníka. Poslední účetní závěrka dlužníka založená do sbírky listin, je sestavená ke dni 22.5.2007. Je přitěžující okolností dotčených statutárních orgánů, že dostatečným způsobem o hospodaření společnosti neinformovali a to v podstatě po celou dobu výkonu svého mandátu.

Tím, že jmenovaní členové představenstva dlužníka věděli o úpadku dlužníka a přesto nepodali bez zbytečného odkladu insolvenční návrh, porušili tím svoji povinnost členů představenstva stanovenou v § 98 odst. 2 IZ.

Pokud jde o výši částky, kterou má jednatel dlužníka složit do soudní úschovy, zde soud vycházel z toho, že navrhovatel navrhl, aby do soudní úschovy bylo složeno 100% z jeho přihlášené a uznané pohledávky. Insolvenční soud považuje složení 100% za přiměřené, když uspokojení jednotlivých nezajištěných věřitelů a tudíž i navrhovatele nelze na základě informací o rozsahu majetkové podstaty a zpráv insolvenčního správce o průběhu řízení očekávat. Mzdové pohledávky jsou ve výši cca 12 mil. Kč viz. zpráva správce z 8.11.2011, prodej téměř celé majetkové podstaty byl proveden s výtěžkem 28.301.179,17Kč, z prodeje majetkové podstaty pro zajištěné věřitele z prodeje podniku určena částka 15.519.000,-Kč viz. zpráva správce + žádost o souhlas soudu s vyplacením věřitele z 7.5.2013. Soud zohledňuje výši pohledávek za majetkovou podstatou a postavených jim na roveň, když teprve po jejich úhradě lze z výtěžku prodeje nezajištěné části majetkové podstaty přistoupit k vyplacení nezajištěných pohledávek. Navrhovateli tedy s pravděpodobností blízkou jistotě vznikne tvrzená škoda tím, že jeho pohledávka nebude uspokojena.

Jelikož má tedy soud v rámci návrhu na vydání předběžného opatření za dostatečně osvědčené všechny potřebné skutečnosti, návrhu navrhovatele na vydání předběžného opatření vyhověl.

Dle ust. § 100 odst. 2 IZ zároveň soud výroku tohoto usnesení uložil navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě podal žalobu o náhradu škody vůči odpůrcům, přičemž navrhovatel tuto žalobu podá u příslušného soudu, když řízení o takové žalobě není incidenčním sporem.

Jelikož se jedná o předběžné opatření, které ukládá odpůrci povinnost dle § 76 odst. 1 písmeno d) o.s.ř., je toto usnesení vykonatelné okamžikem doručení tohoto usnesení odpůrci, a to dle ust. § 76 d) písm. b) o.s.ř.

Po uče ní :

Proti výroku I. tohoto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

IVO2a

Proti výroku II. A III. tohoto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Ostravě dne 29. října 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín, v.r Jana Návratová samosoudce

IVO2a