KSOS 22 INS 3171/2015-B43
Jednací číslo: KSOS 22 INS 3171/2015-B43

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka: Stavební společnost V & V Nový Jičín spol. s.r.o., IČ: 47977035, se sídlem Palackého 23, 741 01 Nový Jičín, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty v souladu s ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a to synovi Ing. Jiřího Vrby, jenž je společníkem a jednatelem dlužníka Mgr. Janu Vrbovi bytem Nový Jičín, Palackého 1601/23, 741 01 a uděluje souhlas s prodejem nemovitých věcí sepsaných do soupisu majetkové podstaty zpeněžovaných formou elektronické aukce pod názvem Víceúčelový objekt služeb a občanské vybavenosti Nový Jičín-Turistická ubytovna GÓL , kdy tento soubor nemovitostí je tvořen těmito nemovitostmi :

-pozemek parc.č. St. 578 o výměře 346 m 2-zastavěná plocha a nádvoří

součástí je stavba Nový Jičín ,č.p. 1073, obč. vyb.

stavba stojí na pozemku p.č. St. 578

to vše zapsáno na LV č. 5533 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín, pro k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec a okres Nový Jičín.

Poučení:

Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen osoba, která návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podala a to do 15-ti dnů od doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 13.9.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Martina Kopecká samosoudkyně isir.justi ce.cz