KSOS 22 INS 29918/2012-B-15
Jednací číslo: KSOS 22 INS 29918/2012-B-15

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka: intaz-int. spol. s r. o., IČ: 61942332, se sídlem Na sedlácích 147, 739 34 Šenov u Ostravy, o návrhu věřitele: JDK, spol. s r.o., IČ: 18621066, Nymburk, Pražská 2161, PSČ 288 00, zastoupeného Mgr. Janem Tomaierem, advokátem se sídlem Classic 7 Business park, Jankovcova 1037/49, Praha 7, proti odpůrci: Ing. Bohumír anonymizovano , anonymizovano , bytem Lučina 309, 739 39 Lučina, o návrhu věřitele na vydání předběžného opatření takto:

I. Soud nařizuje předběžné opatření, kterým ukládá odpůrci: Ing. Bohumír anonymizovano , anonymizovano , bytem Lučina 309, 739 39 Lučina, aby na náhradu škody, kterou způsobil navrhovateli tím, že porušil svou povinnost dle § 98 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ , když jako jednatel dlužníka intaz-int. spol. s r. o., IČ: 61942332, se sídlem Na sedlácích 147, 739 34 Šenov u Ostravy nepodal bez zbytečného odkladu insolvenční návrh z důvodu úpadku dlužníka

-složil do soudní úschovy Krajského soudu v Ostravě-č. účtu 6015-4123761/0710, variabilní symbol 4802991812 částku 1.293.704,30 Kč. Zaplatit tuto částku do soudní úschovy je odpůrce povinen do 3 dnů ode dne, kdy mu bude toto usnesení doručeno.

II. Soud ukládá navrhovateli, aby do 10-ti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení insolvenčního řízení podal u příslušného soudu (§ 100 odst. 2 IZ) žalobu o náhradu škody nebo jiné újmy vůči: Ing. Bohumír anonymizovano , anonymizovano , bytem Lučina 309, 739 39 Lučina.

III. Toto předběžné opatření je vykonatelné vůči odpůrci okamžikem doručení (§ 76 d) písm. b) o.s.ř.).

IV. Navrhovateli se ukládá povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč do 3 dnů od právní moci usnesení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným soudu dne 13.12.2013 se navrhovatel domáhal, aby bylo vydáno předběžné opatření, kterým bude odpůrci uloženo složit do soudní úschovy částku 1.293.704,30 Kč na úhradu škody vzniklé navrhovateli včasným nepodáním insolvenčního návrhu na dlužníka. Svůj návrh odůvodnil tím, že odpůrce byl od 28.07.1994 do 26.03.2013 jednatelem a společníkem dlužníka. Již v roce 2011 se dlužník ocitl v úpadku ve formě platební neschopnosti, když měl závazky po splatnosti delší než tři měsíce: vůči Zanap Liberec s.r.o. splatnost dne 09.05.2011, LP metal s.r.o. splatnost dne 30.05.2011, Ing. Bohumír Liberda splatnost dne 30.10.2009, 31.12.2009, 26.04.2010, 30.12.2010, vůči Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj splatné v roce 2010 a prvé polovině roku 2011,

Janu Přebindovi splatnost dne 31.12.2007, Kooperativa pojišťovna a.s. splatnost 21.01.2011. Dlužník měl v květnu 2012 splatné závazky ve výši cca 1.600.00,-Kč již déle než tři měsíce po splatnosti. Dlužník byl v úpadku dříve, než na něj byl podán věřitelský insolvenční návrh v listopadu 2012. Odpůrce jako jednatel dlužníka, musel vědět o úpadku dlužníka nejpozději v září roku 2011, neboť je odpovědný za vedení účetnictví a evidence a je povinen jednat s péčí řádného hospodáře. Do insolvenčního řízení bylo přihlášeno 52 pohledávek v hodnotě minimálně 12.366.117,15 Kč, z nichž byly až na částku 18.600,-Kč všechny zjištěny. Dlužník vlastní nemovitý majetek, avšak z prodeje tohoto majetku bude uspokojen zajištěný věřitel Česká spořitelna a.s. a další pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Úřad práce ČR uplatnil již pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou ve výši 255.850,-Kč. Další sepsaný majetek je hotovost 10.119,40 Kč, tři osobní vozidla a formátovací pila, mrazící vana a olepovačka. Je tedy zřejmé, že navrhovatel nebude v konkursním řízení uspokojen. K prokázání svých tvrzení navrhl jako důkazy přihlášku č. P41, P7, P21, P50, P14, protokol o přezkumném jednání ze dne 09.04.2013, seznam přihlášených pohledávek, seznam závazků dlužníka z 04.01.2013, zpráva insolvenčního správce o jeho činnosti a hospodářské situaci dlužníka. Odpůrce byl rovněž od 25.10.2012 do 05.12.2012 společníkem společnosti intaPLASTIC s.r.o., která má z 80 % totožný předmět činnosti jako dlužník, také převzala výhradní zastoupení při prodeji výrobků společnosti PLASTIMARK a Marsanz, jež měl dříve dlužník. Dlužník a intaPLASTIC s.r.o. mají rovněž totožný e-shop, který intaPLASTIC s.r.o. převzal od dlužníka bez finančního protiplnění. V současné době je společnicí a jednatelkou intaPLASTIC s.r.o. dcera odpůrce. Odpůrce tedy vyvedl po úpadku z majetku dlužníka know how (zákazníky, dodavatele, plány kalkulace), internetový obchod a reference v době, kdy dlužník již byl v úpadku a odpůrce měl podat insolvenční návrh. Tímto došlo ke snížení aktiv dlužníka, která mohla generovat zisk. Dle rozvahy za rok 2011 měl dlužník aktiva ve výši 15.274.000,-Kč, z toho zásoby byly 2.697.000,-Kč a dlouhodobý hmotný majetek 7.777.000,-Kč. Dle soupisu majetkové podstaty se však takto hodnotný majetek ve vlastnictví dlužníka nenalézá. Rozvaha za rok 2012 nebyla ve sbírce listin zveřejněna. K tomuto navrhl důkaz soupisem majetkové podstaty a rozvahou dlužníka k 31.12.2011, tiskem webových stránek dlužníka www.intaz.cz a společnosti intaPLASTIC s.r.o. www.intaplastic.cz a tiskem webových stránek e-shopu www.zarizeni-prodejen.cz. Pokud by odpůrce podal insolvenční návrh v září roku 2011, navrhovatel by nevstoupil do obchodního vztahu s dlužníkem a žádná pohledávka by nevznikla, případně byla by nižší. Také by nedošlo ke snížení aktiv dlužníka. Odpůrce vyvedl z majetku dlužníka aktiva a v činnosti pokračuje prostřednictvím nové společnosti, kterou fakticky ovládá. Uspokojení věřitele v konkursu tedy bude minimální, ne-li žádné, proto navrhuje uložit odpůrci složit do úschovy na náhradu škody 90 % z přihlášené pohledávky.

Podle § 98 zákona č. 182/2006 Sb. Insolvenčního zákona ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ)

(1) Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. Tuto povinnost má i tehdy, byl-li pravomocně zastaven výkon rozhodnutí prodejem jeho podniku nebo exekuce podle zvláštního právního předpisu proto, že cena majetku náležejícího k podniku nepřevyšuje výši závazků náležejících k podniku; to neplatí, má-li dlužník ještě jiný podnik.

(2) Povinnost podle odstavce 1 mají i zákonní zástupci dlužníka a jeho statutární orgán a likvidátor dlužníka, který je právnickou osobou v likvidaci. Je-li těchto osob více a jsou-li oprávněny jednat jménem dlužníka samostatně, má tuto povinnost každá z nich. Insolvenční návrh podávají jménem dlužníka.

(3) Povinnost podat insolvenční návrh podle odstavců 1 a 2 není splněna, bylo-li řízení o insolvenčním návrhu vinou navrhovatele zastaveno nebo byl-li jeho insolvenční návrh odmítnut.

Podle § 99 odst. 1 IZ osoba, která v rozporu s ustanovením § 98 nepodala insolvenční návrh, odpovídá věřiteli za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí porušením této povinnosti.

Podle § 100 IZ

(1) Je-li již v průběhu insolvenčního řízení zřejmé, že věřiteli vznikla škoda nebo jiná újma porušením povinnosti podat insolvenční návrh, může insolvenční soud nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě uloží, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částku. Učiní tak jen na návrh oprávněného věřitele. Nařízení předběžného opatření nebrání, že celkovou výši škody nebo jiné újmy dosud nelze vyčíslit.

(2) Výši částky, která má být složena, určí insolvenční soud tak, aby kryla podstatnou část předpokládané škody nebo jiné újmy. Při nařízení předběžného opatření uloží insolvenční soud navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí a která nesmí skončit dříve, než skončí insolvenční řízení, podal u příslušného soudu žalobu o náhradu škody nebo jiné újmy; řízení o této žalobě není incidenčním sporem.

Dle výše citovaných ustanovení soud pro účely vydání předběžného opatření zkoumá-ve vztahu k navrhovateli a) zda je věřitelem v insolvenčním řízení b) zda je zřejmé, že mu vznikla porušením povinnosti jednatele dlužníka podat insolvenční návrh škoda. Ve vztahu k odpůrci pak soud zkoumá a) zda osoba vůči níž návrh na vydání předběžného opatření směřuje je nebo byla v rozhodné době ( to je v době, kdy již byl u dlužníka zřejmý úpadek) statutárním orgánem -jednatelem dlužníka b) zda se jednatel dlužníka dozvěděl o úpadku dlužníka nebo při náležité pečlivosti dozvědět měl.

Pro účely zjištění těchto podstatných skutečností předložil navrhovatel soudu dostatečné množství důkazů, ze kterých soud vybral pro rozhodnutí o předběžném opatření důkazy podstatné, které zhodnotil takto :

Insolvenčním návrhem doručeným soudu dne 28.11.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka. Návrh podali zaměstnanci dlužníka Šárka Vyskočilová a Martin Pálka, neboť dlužník jim nevyplatil mzdy za měsíc září a říjen 2012. Dlužník se na výzvu soudu vyjádřil k návrhu podáním ze dne 04.01.2013, které podepsal Ing. Bohumír anonymizovano , uvedl, že s insolvenčním návrhem souhlasí a tvrzení v něm uvedená jsou pravdivá. Usnesením ze dne 14.01.2013, č.j. KSOS 22 INS 29918/2013-A-9, bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Přihláškou č. P41 doručenou soudu dne 12.02.2013 navrhovatel přihlásil 19 pohledávek v celkové výši 1.437.448,92 Kč, když tyto pohledávky vznikly takto : -Navrhovatel dodal dlužníkovi zboží dne 11.11.2011 dle dodacího listu č. 85111470 a potvrzení o převzetí a vyúčtoval jej fakturou č. 20111421 na částku 110.150,-Kč splatnou dne 13.01.2012. Navrhovatel dodal dlužníkovi zboží dne 30.11.2011 dle dodacího listu č. 85111562 a potvrzení o převzetí a vyúčtoval jej fakturou č. 20111509 na částku 114.127,-Kč splatnou dne 29.01.2012. Navrhovatel dodal dlužníkovi zboží dne 05.12.2011 dle dodacího listu č. 85111564 a potvrzení o převzetí a vyúčtoval jej fakturou č. 20111521 na částku 124.023,-Kč splatnou dne 04.02.2012. Navrhovatel dodal dlužníkovi zboží dne 13.12.2011 dle dodacího listu č. 85111608 a potvrzení o převzetí a vyúčtoval jej fakturou č. 20111554 na částku 126.285,-Kč splatnou dne 12.02.2012. Navrhovatel dodal dlužníkovi zboží dne 12.01.2012 dle dodacího listu č. 85120037 a potvrzení o převzetí a vyúčtoval jej fakturou č. 20120028 na částku 106.868,-Kč splatnou dne 13.03.2012. Navrhovatel dodal dlužníkovi zboží dne 12.01.2012 dle dodacího listu č. 85120036 a potvrzení o převzetí a vyúčtoval jej fakturou č. 20120030 na částku 75.874,-Kč splatnou dne 13.03.2012. Navrhovatel dodal dlužníkovi zboží dne 18.01.2012 dle dodacího listu č. 85120058 a potvrzení o převzetí a vyúčtoval jej fakturou č. 20120036 na částku 12.767,-Kč splatnou dne 20.03.2012. Navrhovatel dodal dlužníkovi zboží dne 28.02.2012 dle dodacího listu č. 85120210 a potvrzení o převzetí a vyúčtoval jej fakturou č. 20120190 na částku 84.918,-Kč splatnou dne 29.04.2012. Navrhovatel dodal dlužníkovi zboží dne 28.02.2012 dle dodacího listu č. 85120211 a potvrzení o převzetí a vyúčtoval jej fakturou č. 20120191 na částku 94.449,-Kč splatnou dne 29.04.2012. Navrhovatel dodal dlužníkovi zboží dne 19.03.2012 dle dodacího listu č. 85120296 a potvrzení o převzetí a vyúčtoval jej fakturou č. 20120288 na částku 9.139,-Kč splatnou dne 26.05.2012. Navrhovatel dodal dlužníkovi zboží dne 23.05.2012 dle dodacího listu č. 85120883 a potvrzení o převzetí a vyúčtoval jej fakturou č. 20120575 na částku 112.418,-Kč splatnou dne 23.07.2012. Navrhovatel dodal dlužníkovi zboží dne 06.06.2012 dle dodacího listu č. 85120979 a potvrzení o převzetí a vyúčtoval jej fakturou č. 20120670 na částku 22.464,-Kč splatnou dne 07.08.2012. Navrhovatel dodal dlužníkovi zboží dne 06.06.2012 dle dodacího listu č. 85120978 a potvrzení o převzetí a vyúčtoval jej fakturou č. 20120671 na částku 65.787,-Kč splatnou dne 07.08.2012. Navrhovatel dodal dlužníkovi zboží dne 08.06.2012 dle dodacího listu č. 85121035 a potvrzení o převzetí a vyúčtoval jej fakturou č. 20120696 na částku 12.168,-Kč splatnou dne 13.08.2012. Navrhovatel dodal dlužníkovi zboží dne 10.07.2012 dle dodacího listu č. 85121176 a potvrzení o převzetí a vyúčtoval jej fakturou č. 20120811 na částku 6.451,-Kč splatnou dne 09.09.2012. Navrhovatel dodal dlužníkovi zboží dne 14.09.2012 dle dodacího listu č. 85121605 a potvrzení o převzetí a vyúčtoval jej fakturou č. 20121134 na částku 6.451,-Kč splatnou dne 17.11.2012. Navrhovatel dodal dlužníkovi zboží dne 04.10.2012 dle dodacího listu č. 85121697 a potvrzení o převzetí a vyúčtoval jej fakturou č. 20121209 na částku 77.859,-Kč splatnou dne 7.12.2012. Navrhovatel dodal dlužníkovi zboží dne 25.10.2012 dle dodacího listu č. 85121821 a potvrzení o převzetí a vyúčtoval jej fakturou č. 20121298 na částku 110.745,-Kč splatnou dne 25.12.2012. Navrhovatel dodal dlužníkovi zboží dne 09.11.2012 dle dodacího listu č. 85121894 a potvrzení o převzetí a vyúčtoval jej fakturou č. 20121377 na částku 98.019,-Kč splatnou dne 14.01.2013.

Ze seznamu závazků dlužníka soud zjistil, že dlužník výše uvedené faktury až na poslední eviduje a souhlasí jak částky, tak splatnosti. Při přezkumném jednání dne 09.04.2013 dle přezkumného listu přihlášky P41 byly všechny pohledávky navrhovatel uznány jak insolvenčním správcem, tak dlužníkem. Navrhovatel je tedy věřitelem v insolvenčním řízení a je tedy oprávněn k podání návrhu na vydání předběžného opatření.

Při zjišťování, zda navrhovateli vznikla porušením povinnosti jednatele dlužníka podat insolvenční návrh škoda, soud provedl důkazy seznamem přihlášených pohledávek z přezkumného jednání dne 09.04.2013 a dne 10.12.2013 a soupisem majetkové podstaty. Soud zjistil, že byly přihlášeny a zjištěny pohledávky 50 věřitelů v celkové výši 12.282.054,57 Kč, z toho zajištěné pohledávky 2.642.010,95 Kč a nezajištěné 9.640.043,62 Kč. Ze zprávy insolvenčního správce o činnosti ze dne 04.03.2013 soud zjistil, že soupis majetkové podstaty dosud neobsahuje zásoby, které se nachází ve výrobním areálu dlužníka. Zásoby budou sepsány hromadně popřípadě jednotlivě dodatečně. Dle soupisu majetkové podstaty dlužník vlastní formátovací pilu ROBLAND, Olepovačku ABS, CHEIZA Compact a mrazicí vanu DETROIT CALIFORNIA 2500, hotovost 10.119,40 Kč vrácený soudní poplatek 1.000,-Kč, automobil Peugot Boxer RZ 3T53699, Škoda Fabia RZ 3T53121 a Audi A6 RZ 7T00282 (vozidlo audi však nebyl fyzicky nalezeno a užívá jej zřejmě současný jednatel dlužníka). Byly sepsány nemovitosti zapsané na LV č. 2768 pro katastrální území Šenov u Ostravy, obec Šenov-budova č.p. 147 na parcele č. 3428/2, budova bez č.p. na parcele 3428/4, budova bez č.p. na parcele č. 3428/5. Pozemky pod budovami nejsou v majetku dlužníka. Přihláškou P26 přihlásila původně Česká spořitelna a.s. nyní Euro Business Development s.r.o., IČ: 278 17 601, se sídlem Leštinská 975/22, 789 01 Zábřeh pohledávku ve výši 2.642.010,95 Kč zajištěnou nemovitým majetkem dlužníka. Podáním doručeným soudu dne 30.0.2013 uplatnil Úřad práce České republiky pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou ve výši 255.850,-Kč. Dlužník v seznamu majetku uvedl pohledávky v nominální hodnotě 3.147.161,-Kč.

Vymahatelnost předmětných pohledávek je nejistá. Z prodeje nemovitosti bude nejprve uspokojen zajištěný věřitel, náklady se správou a zpeněžením, odměna správce, pohledávka úřadu práce a případné další pohledávky za majetkovou podstatou a na roveň jim postavené. Teprve případný zbytek bude rozdělen mezi věřitele nezajištěné. Seznam dosud sepsaných movitých věcí nepředstavuje dle soudu majetek, ze kterého lze očekávat 100 % uspokojení všech věřitelů. Soud tedy dospěl k závěru, že nezajištění věřitelé nebudou po skončení konkursního řízení zcela uspokojeni. Výtěžek zpeněžení movitých věcí pokryje sotva pohledávky za majetkovou podstatou a na roveň jim postavené a z nemovitých věcí bude uspokojen nejprve zajištěný věřitel a s ohledem na současnou situaci na trhu s realitami, kdy došlo k výraznějšímu snížení kupních cen nemovitostí, nelze očekávat natolik velký výtěžek z prodeje nemovitostí, tak že by zcela uspokojil i nezajištěné věřitele. V případě, že by byl insolvenční návrh podán již na počátku roku 2012, byly by nezaplacené závazky dlužníka nižší a poměrné uspokojení věřitelů vyšší. Soud tedy dospěl k závěru, že je zřejmé, že navrhovateli vznikla škoda, neboť jeho pohledávka nebude v konkursním řízení zcela uhrazena.

Ke zjištění pasivní legitimace odpůrce soud provedl důkaz výpisem z obchodního rejstříku dlužníka, ze kterého zjistil, že Ing. Bohumír anonymizovano byl jednatelem dlužníka od 28.07.1994 do 26.03.2013, Jediným jednatelem dlužníka byl od 17.06.2010 do 26.03.2013. Společníkem dlužníka byl od 28.07.1994 do 26.03.2013. Odpůrce tedy byl v rozhodné době před a po úpadku jediným jednatelem dlužníka.

V souvislosti s tím je pak třeba zjistit, zda výsledek tj. že uspokojení navrhovatele bude nízké, bylo způsobeno porušením povinnosti bývalého jednatele (v této věci odpůrce) podat bez zbytečného odkladu insolvenční návrh.

Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti intaPLASTIC s. r. o. soud zjistil, že odpůrce byl společníkem této společnosti od 25.10.2012 do 05.12.2012. Z internetových stránek společnosti intaPLASTIC s. r. o. ke dni 17.12.2013 http://intaplastic.cz/o-nas/ soud zjistil, že společnost o sobě na stránkách uvádí:

Kořeny naší společnosti vedou do společnosti intaz-int. spol. s.r.o., která byla více než 20 let předním dodavatelem obchodního vybavení na klíč a patřila k vysoce ceněné odborné společnosti v oblasti návrhů obchodních interiérů a chladicího zařízení. Společnost intaPLASTIC s.r.o. v této tradici, od svého vzniku v roce 2012, úspěšně pokračuje a svým zákazníkům a obchodním partnerům nabízí široký sortiment výrobků pro podporu prodeje a dalšího obchodního vybavení. Naším cílem je nabídka vysoce kvalitních výrobků v dostupných cenových relacích. Snažíme se, aby naše nabídka vždy odpovídala nárokům a potřebám zákazníků.

Odkaz na eshop přesměruje na stránky http://www.zarizeni-prodejen.cz/. Z internetových stránek dlužníka ke dni 17.12.2013 http://www.intaz.cz/index2.php soud zjistil že odkaz na eshop dlužníka přesměruje rovněž na stránky http://www.zarizeni-prodejen.cz. Soud má za prokázané, že společnost intaPLASTIC s.r.o., jak sama uvádí, navazuje na činnost dlužníka. Sám odpůrce byl krátkou dobu společníkem této společnosti a to v době, kdy dlužník již neplatil mzdy svým zaměstnancům a měl mnoho závazků po splatnosti delší než tři měsíce. Soud tedy má za prokázané, že v době hospodářských problémů dlužníka došlo k využití kontaktů, zákazníků a dalších důležitých informací dlužníka k rozšíření činnosti společnosti intaPLASTIC s.r.o., která v současné době navázala na činnost dlužníka, byť v této společnosti odpůrce již formálně nefiguruje. Soud tedy dospěl k závěru, že odpůrce již počítal s ukončením činnosti dlužníka a alespoň část informací a tzv. kow how využil ihned v jiné společnosti.

Soud provedl dále k důkazu seznam závazků předložených dlužníkem a jednotlivými přihláškami, z nichž zjistil následující:

Přihláškou P7 společnost ZANAP Liberec s.r.o. přihlásila mimo jiné pohledávku ve výši 100.000,-Kč splatnou dne 09.05.2011, 18.532,-Kč splatných dne 28.07.2011 a 14.464,-Kč splatných dne 23.12.2011. V seznamu závazků dlužník tyto závazky uvádí. Dlužník tyto pohledávky nepopřel, správce je rovněž nepopřel. Přihláškou P21 společnost LP metal s.r.o. přihlásila mimo jiné pohledávku ve výši 19.651,20 Kč splatnou dne 30.05.2011, 190.446,-Kč splatných dne 30.10.2011, 119.776,80 Kč splatných dne 22.12.2011 a 95.979,-Kč splatných dne 18.12.2011. V seznamu závazků jsou uvedeny odlišné částky a odlišné splatnosti, avšak u třech pohledávek je splatnost v roce 2011. Dlužník tyto pohledávky nepopřel, správce je rovněž nepopřel. Přihláškou P33 přihlásil Jan anonymizovano mimo jiné pohledávku 286.048,-Kč z titulů smluv o půjčce splatných dle uznání dluhu z 15.11.2010. Dlužník tyto pohledávky nepopřel, správce je rovněž nepopřel. Přihláškou P14 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Frýdek Místek přihlásil mimo jiné pohledávky ve výši 181.776,38 Kč jejichž splatnost nastala průběžně až do konce roku 2011. Dle seznamu závazků měl dlužník u společnosti Kooperativa pojišťovna a.s. dluh ve výši 23.890,-Kč splatný dne 21.01.2011, u Ing. Bohumíra Liberdy dluh ve výši 38.100,-Kč splatný 30.10.2009, 57.100,-Kč splatný 31.12.2009, 25.600,-Kč splatný 30.12.2010, u Best Quality-CO 18.600,-Kč splatných 01.08.2011 Kč, Ekonomia a.s. ve výši 770,-Kč splatných 22.11.2010, HBI Česká republika s.r.o. ve výši 13.764 splatných 31.12.2011, Chlazení Steffek s.r.o. ve výši 62.744,-Kč splatných 29.10.2011 (přihlášeno jako P24), Infinit art s.r.o. ve výši 12.529,-Kč splatných 23.12.2011 (přihlášeno P44), a ještě další drobné dluhy. Dle přihlášky č. P32 půjčil odpůrce dlužníkovi částku 118.450,-Kč smlouvou ze dne 01.12.2011. V průběhu roku 2012 nastala splatnost zbytku závazků tak, že ke dni sestavení seznamu závazků činil nezajištěné dluhy dlužníka již 9.871.932,-Kč. Podle výkazu zisku a ztrát za rok 2011 byla ztráta v roce 2011-1.292.000,-Kč.

Tedy na konci roku 2011 měl dlužník splatné závazky minimálně ve výši 1.279.770,38 Kč u více než tří věřitelů, přesto tyto dluhy neplatí a nejpozději v březnu 2012 naplňuje znaky úpadku ve formě platební neschopnosti-měl více věřitelů, peněžní prostředky byly více než 30 dnů po splatnosti a dlužník je nebyl schopen plnit-byly déle než 3 měsíce po splatnosti. Sám odpůrce půjčuje dlužníkovi peníze v prosinci 2011, zřejmě za účelem zajištění dalšího provozu. Odpůrce jakožto jediný společník a jednatel dlužníka, odpovídá za vedení účetnictví dle § 135 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku a minimálně z výkazu zisku a ztrát za rok 2011 věděl, že dlužník ukončil rok 2011 ve ztrátě. Takže odpůrce jakožto jediný společník a jednatel dlužníka v rozhodné době roku 2011 a 2012 musel o úpadku dlužníka vědět již v prvé polovině roku 2012, přesto nepodal návrh na zahájení insolvenčního řízení a dále dlužník uzavíral smlouvy. Vzniklé závazky z nich nebyly dále hrazeny. Dlužník přestává platit i mzdy za měsíc září, říjen 2012, a odpůrce se okamžitě stává společníkem ve společnosti intaPLASTIC s.r.o., která plynule navazuje na činnost dlužníka. Soud tedy dospěl k závěru, že odpůrce si musel být vědom stavu úpadku dlužníka nejpozději v březnu roku 2012, a tím, že nepodal na dlužníka insolvenční návrh, porušil svou povinnost stanovenou v § 98 IZ.

Jelikož má soud v rámci návrhu na vydání předběžného opatření za dostatečně osvědčené všechny potřebné skutečnosti, návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl. Pokud jde o výši částky, kterou má jednatel dlužníka složit do soudní úschovy, zde soud vycházel z toho, že navrhovatel navrhl, aby do soudní úschovy bylo složeno 90 % z jeho přihlášené a zjištěné pohledávky, což soud považuje za přiměřené, když uspokojení jednnotlivých nezajištěných věřitelů a tudíž i navrhovatele v insolvenčním řízení lze na základě výše zjištěných skutečností odhadovat jako minimální. Lze tedy předpokládat, že navrhovateli vznikne tím, že jeho pohledávka nebude v celém zjištěném rozsahu uspokojena, škoda minimálně ve výši. 1.293.704,30 Kč.

Dle ust. § 100 odst. 2 IZ zároveň soud výroku tohoto usnesení uložil navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě podal žalobu o náhradu škody vůči odpůrci, přičemž navrhovatel tuto žalobu podá u příslušného soudu, když řízení o takové žalobě není incidenčním sporem.

Jelikož se jedná o předběžné opatření, které ukládá odpůrci povinnost dle § 76 odst. 1 písmeno d) o.s.ř., je toto usnesení vykonatelné okamžikem doručení tohoto usnesení odpůrci, a to dle ust. § 76 d) písm. b) o.s.ř.

O povinnosti zaplatit soudní poplatek bylo rozhodnuto dle ust. § 4 odst. 1 písm h) a položky 5 sazebníku soudních poplatků zákona č. 549/1991 Sb.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 18.12.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Boháčová Kateřina samosoudkyně