KSOS 22 INS 28244/2012-A-16
Číslo jednací: KSOS 22 INS 28244/2012-A-16

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem 561 61 Červená Voda 299, navrhovatele: Komerční Banka, a.s., IČ: 45317054, se sídlem Na Příkopě 33/969, 110 00 Praha 1

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.06.2013, č.j. KSOS 22 INS 28244/2012-A-10 se m ě n í tak, že se insolvenční řízení nezastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne ze dne 17.06.2013, č.j. KSOS 22 INS 28244/2012-A-10 soud insolvenční řízení zastavil pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Uvedené usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 17.06.2013, dlužníkovi zvláštním způsobem doručeno dne 08.07.2013. Proti výše uvedenému usnesení podal věřitel odvolání, které bylo soudu doručeno dne 26.06.2013. Podáním přistoupil k řízení a současně se odvolal proti zastavení řízení, když ještě před vydáním usnesení o zastavení řízení zálohu na náklady řízení uhradil.

Soud opětovně posoudil insolvenční návrh dlužníka ve spojení s insolvenčním návrhem přistoupivšího věřitele a dospěl k závěru, že zaplacení zálohy ještě před vydáním rozhodnutí o zastavení řízení odůvodňuje změnu napadeného rozhodnutí a pokračování v řízení.

Dle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Dle § 7 insolvenčního zákona pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.. Dle § 374 z.č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem soud odvolání v celém rozsahu vyhověl a usnesení, kterým bylo řízení zastaveno, změnil. Po právní moci tohoto usnesení bude v insolvenčním řízení pokračováno a bude rozhodnuto o úpadku dlužníka a způsobu jeho řešení..

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání proti němu může podat dlužník a navrhovatel, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy jim usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 20.08.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Boháčová Kateřina samosoudkyně