KSOS 22 INS 2749/2014-A-4
Jednací číslo: KSOS 22 INS 2749/2014-A-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka: Marketa Műllerová, rč. 705624/4470, bytem Sokola Tůmy 61, 737 01 Český Těšín, o návrhu soudního exekutora Mgr. Jaromíra France se sídlem Husova 64, 506 01 Jičín, na vydání předběžného opatření

takto:

Nařizuje se předběžné opatření, jímž se soudnímu exekutorovi Mgr. Jaromíru Francovi, Exekutorský úřad Jičín, umožňuje provést již nařízenou exekuci, vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp.zn. 023 EX 01139/11, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí povinného: Marketa Műllerová, rč. 705624/4470, bytem Sokola Tůmy 61, 737 01 Český Těšín-bytu číslo jednotky 103/408, v budově Hradec Králové č.p. 101,102,103, spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1313/31355 na společných částech domu Hradec Králové č.p. 101,102,103, stojícího na pozemku č.p. St. 243, a dále se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1313/31355 na pozemku parcelní číslo St. 243, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví 24852, katastrální území Hradec Králové, v obci Hradec Králové, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 22 INS 2749/2014 k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu dne 04.02.2014 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka. Dlužník je dle přiloženého výpisu z katastru nemovitostí vlastníkem bytu číslo jednotky 103/408, v budově Hradec Králové č.p. 101,102,103, spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1313/31355 na společných částech domu Hradec Králové č.p. 101,102,103, stojícího na pozemku č.p. St. 243, a dále se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1313/31355 na pozemku parcelní číslo St. 243, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví 24852, katastrální území Hradec Králové, v obci Hradec Králové (dále jen nemovitost).

Podáním doručeným soudu dne 06.02.2014, podal soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc (dále jen exekutor) návrh na vydání předběžného opatření dle § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb. Insolvenční zákon (dále jen IZ), kterým by soud omezil účinky zahájeného insolvenčního řízení na probíhající exekuci prodejem nemovitosti dlužníka, tak, aby mohla proběhnout nařízená dražba nemovitosti dlužníka. Návrh exekutor odůvodnil tím, že nařídil dražební jednání na 06.08.2013, předmětem dražby byla nemovitost dlužníka. Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, napadené usnesení bylo potvrzeno. Druhé nařízené dražební jednání exekutor stanovil na 06.12.2013, toto bylo odročeno kvůli návrhu dlužníka na odklad exekuce. Odklad exekuce byl zamítnut usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 09.12.2013. Exekutor opět stanovil dražební rok na 20.02.2014. Dne 04.02.2013 byla zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení dlužníka. Jediným důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha dlužníka zamezit prodeji nemovitosti. O této skutečnosti svědčí chování dlužníka v exekučním řízení, insolvenční návrh podal po delší době probíhajícího exekučního řízení, ve kterém využíval opravné prostředky bezúspěšně. Exekuce již byla jednou odkládána na základě dohody dlužníka a oprávněného, avšak dlužník dohodu nesplnil. Návrh dlužník navíc podal bezprostředně před nařízenou dražbou nemovitosti. Dlužník navíc uvádí, že pobírá příjem ze smlouvy o důchodu ve výši 30.000,-Kč měsíčně od Ing. Leo anonymizovano , anonymizovano , bytem Dlouhá 103/17, Hradec Králové. Na tohoto plátce jsou však vedeny u exekutora dvě exekuce, jedna pod sp. zn. 023 EX 03600/10 pro částku ve výši 1.361.561,-Kč a druhá pod sp. zn. 023 EX 03601/10 pro částku 5.778.565,-Kč. Vzhledem k této skutečnosti lze pochybovat o schopnosti tohoto plátce plnit uvedenou smlouvu a navíc mohlo dojít i k naplnění skutkové podstaty trestného činu poškození věřitele tohoto plátce.

Z listin doložených k návrhu na nařízení předběžného opatření soud zjistil následující skutečnosti. Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 06.09.2011, č.j. 33 EXE 2564/2011-30, byla podle exekutorského zápisu, který sepsal exekutor Mgr. Jaromír Franc, exekutorský úřad v Jičíně dne 12.05.2011 pod sp. zn. 023 EZ 027/11, nařízena exekuce na majetek dlužníka pro uspokojení pohledávky věřitele JUDr. Tomáše Feuermanna ve výši 1.500.000,-Kč a pro náklady oprávněného a exekutora. Provedením exekuce byl pověřen Mgr. Jaromír Franc, exekutorský úřad v Jičíně. Usnesením exekutora ze dne 01.07.2013, č.j. 023 EX 01139/11-041, vydal exekutor dražební vyhlášku a nařídil dražební jednání na 06.08.2013. Výsledná cena nemovitosti byla stanovena ve výši 4.260.000,-Kč. Kvůli odvolání dlužníka byla dražba odročena na neurčito. Napadené usnesení o dražební vyhlášce bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21.08.2013, č.j. 20 Co 449/2013-55. Usnesením ze dne 23.09.2013, č.j. 023 EX 01139/1-063 stanovil exekutor termín dražby dne 06.12.2013. Dne 28.11.2013 podal dlužník žalobu na neplatnost exekutorského zápisu u Okresního soudu v Hradci Králové. Podáním datovaným 28.11.2013 dlužník požádal o odložení exekuce. Nařízená dražba byla odložena exekutorem na neurčito. Odklad exekuce byl zamítnut usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 09.12.2013, č.j. 33 EXE 2564/2011-64, proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání. Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 02.12.2010, č.j. 32 EXE 3502/2010-10 byla proti povinnému Ing. Leo Vychodilovi, anonymizovano nařízena exekuce pro uspokojení pohledávky ve výši 1.420.283,-Kč s příslušenstvím, usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 06.12.2010, č.j. 32 EXE 3506/2010-11 byla proti povinnému Ing. Leo Vychodilovi, anonymizovano nařízena exekuce pro uspokojení pohledávky ve výši

3.589.587,-Kč s příslušenstvím provedením exekucí byl pověřen exekutor Mgr. Jaromír Franc. Ze smlouvy o důchodu ze dne 31.12.2013 soud zjistil, že se Ing. Leo Vychodil, anonymizovano , bytem Dlouhá 103, Hradec Králové (dále plátce) zavázal vyplácet dlužníkovi důchod ve výši 30.000,-Kč měsíčně od schválení oddlužení. Z příloh k insolvenčnímu návrhu soud zjistil, že dlužník dne 14.04.2011 uzavřel smlouvu o přistoupení k závazku Ing. Leo anonymizovano , dlužník se zavázal uhradit věřiteli JUDr. Tomáši Feuremannovi částku 1.500.000,-Kč. Z notářského zápisu ze dne 13.03.2013 Mgr. Kláry Pouchlové, notářky se sídlem v Trutnově soud zjistil, že dlužník přistoupil k závazku Ing. Leo anonymizovano ve výši 520.000,-Kč, uznal tento dluh, zavázal se jej uhradit společně a nerozdílně s Ing. Leo Vychodilem do 25.03.2013 a dále svolil k vykonatelnosti notářského zápisu pokud nebude dluh uhrazen ve stanovené lhůtě. Dále je dlužník zavázán spolu s plátcem směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Brně ze dne 04.05.2011, č.j. 22 Cm 461/2010-13 k uhrazení 60.000,-Kč, dále je dlužník zavázán spolu s plátcem společně a nerozdílně směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Brně ze dne 21.10.2013, č.j. 38 Cm 236/2013-74 k uhrazení 2.500.000,-Kč s příslušenstvím. Z žaloby Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. soud zjistil, že plátce se měl zaručit za splnění dluhu dlužníka u této společnosti vyčísleného v žalobě na 69.691,99 Kč.

Podle ustanovení § 109 odst. 1, písm. c) IZ platí, že se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Podle ustanovení § 82 odst. 2, písm. b) IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1, písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Novelou insolvenčního zákona č. 334/2012 Sb., byly do ustanovení § 82 IZ doplněny další důvody pro vydání předběžného opatření tak, že insolvenční soud má možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením způsobem stanoveným v předběžném opatření omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, uvedených v ustanovení § 109 odst. 1 IZ.

Dle důvodové zprávy k zákonu č. 334/2012 Sb., změna insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (té části, týkající se změny insolvenčního zákona -§ 82), podle níž je rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením, s tím, že přitom může jít i o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně). Podle důvodové zprávy se přiznává insolvenčnímu soudu (v § 82, písm. b/ IZ) možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením, způsobem stanoveným v předběžném opatření, např. povolit v exekuci dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního k dispozici v tomto řízení).

Z výše uvedeného lze dovodit, že důvody hodné zvláštního zřetele, způsobilé k tomu, aby soud mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, uvedené v ustanovení § 109, odst. 1, písm. c) IZ, mohou spočívat v takovém chování dlužníka, jež svědčí o tom, že insolvenční návrh byl dlužníkem zjevně podán jen proto, aby probíhající exekuci zabránil či ji oddálil.

Podle přesvědčení soudu právě o takový případ se v posuzované věci jedná.

Dlužník bezprostředně před nařízenou dražbou podává insolvenční návrh. Exekuce nařízená od roku 2011, byla na žádost dlužníka již odkládána. Dlužník důsledně využívá opravných prostředků a procesních návrhů, čímž se exekuce dále prodlužuje. Teprve po téměř dvou a půl letech trvání exekuce požádal dlužník o oddlužení. Navíc o oddlužení žádá za situace, kdy jeho příjmy zdaleka nedostačují na uspokojení všech nezajištěných pohledávek. Ze mzdy dlužníka 10.000,-Kč čistého nelze srazit dost ani na odměnu insolvenčního správce, pouze cca 478,-Kč. Dlužník proto dokládá příjem ze smlouvy o důchodu. Tento důchod má poskytovat plátce, který je současně spoludlužníkem dlužníka. Plátce má řadu závazků, které je povinen platit společně a nerozdílně s dlužníkem, popřípadě ručí za závazky dlužníka nebo naopak dlužník ručí za závazky plátce. Navíc sám plátce důchodu má nařízeny dvě exekuce pro částku 5.009.870,-Kč. Soud tedy dospěl k závěru, že nejde o důvěryhodný zdroj příjmů pro účely oddlužení, když samotný plátce má nařízeno několik exekucí na vysoké částky. Navíc plátce by měl tyto částky použít primárně na úhradu svých závazků svým jménem a ne prostřednictvím oddlužení dlužníka. Soud tedy dospěl k závěru, že dlužník ve snaze oddálit zpeněžení nemovitosti, podává pouze účelový insolvenční návrh o čemž svědčí jednak okamžik podání, účelová výše příjmů včetně důchodu postačující na uspokojení kolem 35 % tedy mírně nad minimální hranici, propojenost dlužníka a plátce důchodu, a problematický příjem dlužníka, který sám vlastními silami na oddlužení nedosáhne.

Insolvenční řízení rozhodně nemá směřovat k blokaci a odkládání uspokojení věřitelů. Navrhované předběžné opatření neodporuje ani společnému zájmu věřitelů, neboť v případě, bude-li následně po zpeněžení majetku dlužníka dne 20.02.2014 a před rozvrhem rozdělované podstaty zjištěn úpadek dlužníka, je soudní exekutor povinen ve smyslu ustanovení § 46 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen e.ř. ) vydat výtěžek exekuce insolvenčnímu správci, a věřitelé tak budou uspokojeni stejně, jako v případě zpeněžení v rámci insolvenčního řízení. Nebude-li rozhodnuto o úpadku a návrh bude odmítnut, lze výtěžek použít pro uspokojení věřitelů v rámci probíhající exekuce. Soud navíc dopěl k závěru, že zájmy věřitelů budou ochráněny i tím, že výtěžek dražby bude u exekutora připraven pro použití v insolvenčním řízení.

Soud přihlédl také k závěrům v rozhodnutí odvolacího soudu (usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19.07.2013, č.j. KSOS 25 INS 8199/2013, 3 VSOL 355/2013-A-19, pro veřejnost dostupné na www.justice.cz, insolvenční rejstřík po zadání sp. značky 25 INS

8199/2013), který v dovodil, že opakované podávání insolvenčních návrhů v úmyslu blokovat probíhající exekuční řízení jsou důvodem pro nařízení předběžného opatření. Krajský soud dovodil, že již i prvý insolvenční návrh na oddlužení může být posouzen jako účelový, vedený snahou dlužníka zabránit nucenému prodeji nemovitosti v exekuci, a proto vydal výše uvedené předběžné opatření.

Soud z výše uvedených důvodů rozhodl o nařízení předběžného opatření, kterým umožní soudnímu exekutorovi provedení exekuce na uvedený majetek dlužníka, ovšem s omezením, že výtěžek bude připraven pro případné použití v probíhajícím insolvenčním řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu, písemně dvojmo.

V Ostravě dne 10.02.2014

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Budín, v.r. Boháčová Kateřina samosoudce zastupující JUDr. Petru Kostelňákovou Petříkovou