KSOS 22 INS 26804/2012-A-8
Jednací číslo: KSOS 22 INS 26804/2012-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka: Oldřiška Škrobánková, r.č. 635623/0738, bytem Na Pastvisku 1495/16, 747 05 Opava-Kateřinky

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.11.2012, č.j. KSOS 22 INS 26804/2012-A-6 se m ě n í tak, že se dlužnici n e u k l á d á povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne ze dne 21.11.2012, č.j. KSOS 22 INS 26804/2012-A-6 soud dle § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, uložil dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Uvedené usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 21.11.2012, dlužnici zvláštním způsobem doručeno dne 23.11.2012. Proti výše uvedenému usnesení podala dlužnice odvolání, které bylo soudu doručeno dne 04.12.2012.

Dlužnice v odvolání uvedla, že nemá prostředky na zaplacení zálohy s ohledem na výši jejích příjmů, dále uvedla že má sice vyživovací povinnost k manželovi, ale 3 roky s ním již nežije. Dlužnice nemá dostatečný příjem pro splnění oddlužení, ale zajistila si příjem z darovací smlouvy, takže podmínky oddlužení splní.

Soud opětovně posoudil insolvenční návrh dlužnice ve spojení s odvoláním a dospěl k závěru, že skutečnosti uvedené dlužnicí v odvolání odůvodňují závěr, že dlužnice si nalezla dodatečný příjem ve formě darovací smlouvy a z jejího příjmu budou alespoň minimální srážky ve výši 694,-Kč prováděny, čímž se bude na oddlužení podílet i sama dlužnice a nikoli pouze třetí osoba.

Dle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Dle § 7 insolvenčního zákona pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.. Dle § 374 z.č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem soud odvolání v celém rozsahu vyhověl a usnesení, kterým byla dlužnici uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, změnil. Po právní moci tohoto usnesení bude v insolvenčním řízení pokračováno.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání proti němu může podat dlužník a navrhovatel, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy jim usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 11.12.2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Boháčová Kateřina samosoudkyně