KSOS 22 INS 26237/2014-A-7
Číslo jednací: KSOS 22 INS 26237/2014-A-7

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka: Petra Vaculíková, rč: 846116/3502, bytem Alšova 6, 789 01 Zábřeh, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 09.10.2014, č.j. KSOS 22 INS 26237/2014-A-5

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 09.10.2014, č.j. KSOS 22 INS 26237/2014-A-5 se m ě n í tak, že se dlužníkovi n e u k l á d á povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 09.10.2014, č.j. KSOS 22 INS 26237/2014-A-5 soud dle § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Uvedené usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 09.10.2014. Proti výše uvedenému usnesení podal dlužník včasné odvolání, které bylo soudu doručeno dne 17.10.2014.

Dlužník v odvolání uvedl, že již není povinen platit výživné ve výši 700,-Kč a dlužné výživné je uhrazeno. Dokládá uhrazení výživného.

Soud opětovně posoudil insolvenční návrh dlužníka ve spojení s odvoláním a dospěl k závěru, že skutečnosti uvedené dlužníkem v odvolání odůvodňují závěr, že s příjmem 1.800,-Kč čistého a splní dlužník podmínku úhrady 30 % nezajištěných dluhů.

Dle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Dle § 7 insolvenčního zákona pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.. Dle § 374 z.č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem soud odvolání v celém rozsahu vyhověl a usnesení, kterým byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, změnil. Po právní moci tohoto usnesení bude v insolvenčním řízení pokračováno.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání proti němu může podat dlužník a navrhovatel, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy jim usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 22.10.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Boháčová Kateřina samosoudkyně