KSOS 22 INS 25094/2013-A-22
Číslo jednací: KSOS 22 INS 25094/2013-A-22

USN ESEN Í

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka: Renata Malinovská, rč. 585315/2107, bytem 735 33 Doubrava 348

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.12.2013, č.j. KSOS 22 INS 25094/2013-A-18 se m ě n í tak, že se dlužnici n e u k l á d á povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne ze dne 27.12.2013, č.j. KSOS 22 INS 25094/2013-A-18 soud dle § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, uložil dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Uvedené usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 27.12.2013. Proti výše uvedenému usnesení podala dlužnice odvolání.

Dlužnice v odvolání uvedla, že má nyní příjem vyšší o 1.100,-Kč měsíčně z darovací smlouvy a že tuto skutečnost doložila soudu ještě před vydáním napadeného usnesení..

Soud opětovně posoudil insolvenční návrh dlužnice ve spojení s odvoláním a dospěl k závěru, že skutečnosti uvedené dlužnicí v odvolání odůvodňují závěr, že dlužnice již je se současnými příjmy schopna uhradit 30 % svých závazků.

Dle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Dle § 7 insolvenčního zákona pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.. Dle § 374 z.č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem soud odvolání v celém rozsahu vyhověl a usnesení, kterým byla dlužnici uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, změnil. Po právní moci tohoto usnesení bude v insolvenčním řízení pokračováno.

Po uče ní : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání proti němu může podat dlužník a navrhovatel, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy jim usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 15.01.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Boháčová Kateřina samosoudkyně