KSOS 22 INS 24101/2014-A-8
Číslo jednací KSOS 22 INS 24101/2014-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka: Barbara Muchová, rč. 835604/5126, bytem Majakovského 2097/12, 734 01 Karviná-Mizerov, o návrhu soudního exekutora: JUDr. Jiří Trojanovský, se sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek Místek, na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh na nařízení předběžného opatření se zamítá.

II. Soud ukládá navrhovateli: JUDr. Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek Místek, se sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek Místek, aby do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil České republice-Krajskému soudu v Ostravě soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření, který činí podle položky 5 Sazebníku poplatků 1.000,-Kč na účet č. 3703-4123761/0710, VS 4802410114, KS 1148.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka, doručeným soudu dne 03.09.2014 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka. Dlužník má dle výpisu z katastru nemovitostí ve vlastnictví byt číslo 2097/1 v domě číslo popisné 2097 postaveném na pozemku číslo parcely 1624/61, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 900/10000 na společných částech domu a pozemcích čísla parcel 1624/61, 1624/940, 1624/942, vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, na listu vlastnictví 6379 (dále jen nemovitost).

Podáním doručeným soudu dne 06.10.2014, podal soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský (dále jen exekutor) návrh na vydání předběžného opatření dle § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb. Insolvenční zákon (dále jen IZ), kterým by soud omezil účinky zahájeného insolvenčního řízení na probíhající exekuci prodejem nemovitosti dlužníka, tak, aby mohla proběhnout nařízená dražba nemovitosti dlužníka. Návrh exekutor odůvodnil tím, že pověřením okresního soudu v Karviné ze dne 06.01.2014, č.j. 47 EXE 821/2014-16 byl pověřen provedením exekuce proti dlužníkovi. Exekutor ocenil nemovitost na základě znaleckého posudku a vydal usnesení o ceně č.j. 143 EX 02678/13-064. Dlužník podal insolvenční návrh bezprostředně před nařízením dražby nemovitosti. Dlužník o probíhající exekuci věděl delší dobu, přesto podal návrh krátce před nařízením dražby. Navíc dlužník v návrhu zatajil nemovitost, ačkoli se účastnil ocenění nemovitosti a usnesení o ceně nemovitosti mu bylo doručeno.

Dlužnice ve svém doplnění insolvenčního návrhu uvedla, že nemovitost neuvedla v sezamu majetku proto, že se domnívala, že byt již přešel na zajištěného věřitele, což jí sdělili její rodiče a jednatel věřitele. S bytem nemůže disponovat a v říjnu má být nemovitost prodána vydražením. Dále uvedla, že pohledávka věřitele EXPOL TRADE, s.r.o. není jejím dluhem, ale jejích rodičů. V roce 2012 zastavila nemovitost k zajištění splacení tohoto dluhu.

Z listin doložených k návrhu na nařízení předběžného opatření soud zjistil následující skutečnosti. Usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 09.01.2014, č.j. 47 EXE 821/2014-16, byla na základě vykonatelného usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 23.10.2013, č.j. 18 C 123/2013-32 nařízena exekuce na majetek dlužníka a jejím provedením byl pověřen výše uvedený exekutor. Znaleckým posudkem č. 1736-322/2014 ze dne 25.06.2014 stanovil znalec Ing. René Butkov obvyklou cenu nemovitosti na 864.000,-Kč. Usnesením ze dne 29.07.2014, č.j. 143 Ex 02678/13-062, exekutor stanovil výslednou cenu nemovitosti na částku 864.000,-Kč. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 02.08.2014 a nabylo právní moci 27.08.2014.

Z usnesení exekutora ze dne 12.09.2014, č.j. 143 EX 02678/13-079, soud zjistil, že byla nařízena elektronická dražba na 30.10.2014 ve 12.00 hodin.

Podle ustanovení § 109 odst. 1, písm. c) IZ platí, že se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Podle ustanovení § 82 odst. 2, písm. b) IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1, písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Toto ustanovení má přispět zejména k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením, s tím, že přitom může jít i o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně). Soud má možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením, způsobem stanoveným v předběžném opatření, např. povolit v exekuci dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního k dispozici v tomto řízení).

Na základě zjištěných skutečností dospěl soud k závěru, že nejsou dány důvody pro nařízení předběžného opatření. Insolvenční návrh byl podán dlužníkem poprvé. Pokud exekutor uvádí, že již prvý insolvenční návrh podaný před provedením dražby lze posoudit jako šikanozní, pak soud k tomuto závěru v tomto případě nedospěl. V exekutorem odkazovaném insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě pobočkou v Olomouci č.j. KSOS 37 INS 9201/2014-A6 byl insolvenční návrh podán den před termínem nařízené dražby. V tomto případě sice dlužník podal návrh po stanovení ceny nemovitostí, ale ne bezprostředně před termínem dražby. Nejde tedy ještě o zcela zjevné maření dražby na poslední chvíli. Na dlužníka nebyl podán žádný předchozí insolvenční návrh a nelze tedy říci, že by se dlužník snažil nějak protahovat exekuční řízení, nebo že by opakovaně zneužíval účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení. Tento důvod, pro který byl primárně § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona určen, tedy naplněn není. Pokud jde o okolnost, že dlužník neuvedl v seznamu majetku draženou nemovitost, jde sice o porušení povinností dlužníka, avšak dlužník může toto napravit nejpozději do přezkumného jednání. Navíc jde o majetek, který je veden ve veřejném seznamu a dlužník nemohl spoléhat na to, že by majetek zůstal utajen.

Insolvenční řízení je zaměřeno na řešení úpadku dlužníka a souběhu vícero exekucí, které zpravidla provázejí úpadek dlužníka. Insolvenční řízení pak má dle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona před jednotlivými exekučními řízeními přednost. Předběžné opatření dle § 82 odst. 2, písm. b) insolvenčního zákona tedy představuje určitou výjimku z pravidelného běhu insolvenčního řízení a měla by tedy být aplikována spíše zdrženlivě a výjimečně.

Soud z výše uvedených důvodů rozhodl o zamítnutí návrhu na předběžné opatření.

Podle § 2 odst. l písm. a) zák. č. 549/1991 Sb. poplatníky poplatku za řízení před soudem prvního stupně je navrhovatel (navrhovatelé), není-li dále stanoveno jinak. Podle § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 549/1991 Sb. jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření (výrok II.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu, písemně dvojmo.

V Ostravě dne 09.10.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Boháčová Kateřina samosoudkyně