KSOS 22 INS 20837/2016-A-7
Číslo jednací: KSOS 22 INS 20837/2016-A-7

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav Ďadek, IČ: 10606718, rč. 581109/1726, bytem: Rychvaldská 198, 735 53 Dolní Lutyně, o insolvenčním návrhu věřitele MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720, se sídlem: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.09.2016, č.j. KSOS 22 INS 20837/2016-A-4

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.09.2016, č.j. KSOS 22 INS 20837/2016-A-4 se m ě n í tak, že návrh věřitele se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne ze dne 15.09.2016, č.j. KSOS 22 INS 20837/2016-A-4 soud dle § 128 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále je IZ ) odmítl insolvenční návrh věřitele.

Uvedené usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 15.09.2016. Proti výše uvedenému usnesení podal věřitel včasné odvolání, které bylo soudu doručeno dne 30.09.2016.

Věřitel v odvolání uvedl, že dlužník má dalšího věřitele a to společnost MP Krásno, a.s. a uvedl výši a také data splatnosti jeho pohledávek.

Soud opětovně posoudil insolvenční návrh dlužníka ve spojení s odvoláním a dospěl k závěru, že věřitel dostatečně osvědčil úpadek dlužníka, z toho důvodu odvolání vyhověl. Po právní moci tohoto usnesení bude v řízení pokračováno výzvou dlužníka a dalších známých věřitelů.

Dle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Dle § 7 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.. Dle § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. isir.justi ce.cz

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem soud odvolání v celém rozsahu vyhověl a usnesení, kterým byl odmítnut insolvenční návrh věřitele, změnil. Po právní moci tohoto usnesení bude v insolvenčním řízení pokračováno.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání proti němu může podat navrhovatel, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy jim usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 18.10.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Martina Kopecká samosoudkyně