KSOS 22 INS 20617/2012-B-26
č. j. KSOS 22 INS 20617/2012-B-26

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci

dlužníka: Petra Derková, rodné číslo 706126/5420, IČ 75862611, bytem Opavská 685, 749 01 Vítkov,

o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty v souladu s ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a to osobě dlužnici blízké Stanislavu Šubrtovi, bytem Vítkov, Budišovská 498, a uděluje souhlas s přímým prodejem majetku, který dlužnice nabyla dědictvím a to za cenu ve výši 15 000 Kč.

Jedná se o tento majetek:

1) Podíl o velikosti 1/6 na bytové jednotce 498/6, vymezené v budově č.p. 498, 499 v části obce Vítkov, spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 11/1500 na společných částech domu a pozemcích par.č. 703 a 703, vše zapsáno na LV č. 2383 a 2035 pro obec Vítkov a k.ú. Vítkov. 2) Podíl o velikosti 1/6 na pozemku parc.č. 462/11 o výměře 22 m2, součástí pozemku je stavba bez čp/če, garáž, zapsáno na LV 1360 pro obec Vítkov a k.ú. Vítkov.

Poučení:

Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen osoba, která návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podala a to do 15-ti dnů od doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Ostrava 8. 3. 2018

JUDr. Petra Kostelňáková Petříková v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Lenka Kaboňová. isir.justi ce.cz