KSOS 22 INS 20186/2011
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 22 INS 20186/2011 Ze dne: Krajskému soudu v Ostravě Naše spis.zn.: 3 VSOL 186/2012-A-13 Havlíčkovo nábřeží 34 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 728 81 Ostrava telefon: 585532111 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 12. dubna 2012

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Vracíme Vám shora označený spis zatím bez věcného vyřízení, neboť byl odvolacímu soudu předložen předčasně a o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.2.2012, č. j.-A-9, nelze zatím rozhodnout.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužník napadl odvoláním již předcházející rozhodnutí soudu prvního stupně, a to usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.12.2011, č. j.-A-6. Jedná se o podání dlužníka doručené soudu prvního stupně dne 15.12.2011 (č.l. 7), které je dle svého obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) odvoláním proti citovanému rozhodnutí soudu prvního stupně o uložení zálohy. Soud prvního stupně se však nesprávně tímto podáním dlužníka jako odvoláním proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.12.2011, č.j. KSOS 22 INS 20186/2011-A-6, nezabýval.

Je proto třeba, aby se soud prvního stupně nejprve postaral postupem dle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. o odstranění vad tohoto odvolání dlužníka, neboť v podání absentuje podpis dlužníka. Nebude-li tato vada odvolání přes výzvu soudu prvního stupně odstraněna, předloží soud prvního stupně odvolání dlužníka směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.12.2011, č.j. KSOS 22 INS 20186/2011-A-6, odvolacímu soudu, a to s novou předkládací zprávou. Současně soud prvního stupně opakovaně předloží odvolacímu soudu k rozhodnutí odvolání dlužníka směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.2.2012, č. j. -A-9, a to rovněž s novou předkládací zprávou.

Odstraní-li dlužník na výzvu soudu prvního stupně vady odvolání směřujícího proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.12.2011, č.j. KSOS 22 INS 20186/2011-A-6, soud prvního stupně nejprve posoudí možnost autoremedury odvoláním napadeného usnesení. Neshledá-li důvody pro autoremeduru, předloží odvolání k rozhodnutí odvolacímu soudu, a to s novou předkládací zprávou. Shledá-li 3 VSOL 186/2012-A-13 podmínky pro autoremeduru, posoudí rovněž následně možnost autoremedury ve vztahu k usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.2.2012, č.j. KSOS 22 INS 20186/2011-A-9. Neshledá-li podmínky pro autoremeduru ve vztahu k tomuto rozhodnutí, předloží věc opakovaně odvolacímu soudu, a to s novou předkládací zprávou.

Vrchní soud v Olomouci dne 12. dubna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu