KSOS 22 INS 1889/2015-B15
Číslo jednací: KSOS 22 INS 1889/2015-B15

USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka-manželů: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , IČ 88695905, 757 01 Jarcová 118, a Andrea anonymizovano , r.č.: 875512/6303, IČ 71921320, 757 01 Jarcová 118, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty v souladu s ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a to bratrovi dlužníka č. 1 Rostislavu Bačovi, bytem Jarcová č.p. 279, 757 01 a uděluje souhlas s přímým prodejem nemovitých věcí sepsaných do soupisu majetkové podstaty pod pol. I. 1., 2. a to:

-id.1/10 pozemků p.č. 39 zahrada, 279/2 ostatní plocha-neplodná půda, 280 trvalý travní porost, 281 trvalý travní porost, 282 trvalý travní porost, 283 trvalý travní porost, 288/1 trvalý travní porost, 288/4 trvalý travní porost, 288/9 trvalý travní porost, 288/17 trvalý travní porost, 289 trvalý travní porost, 290 trvalý travní porost, 291 lesní pozemek, 292 lesní pozemek, 1030 zahrada, vše zapsáno na LV č. 43 pro obec a k.ú. Jarcová v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí,

-id.1/5 pozemků p.č. 745/4 lesní pozemek, 755/16 trvalý travní porost, 756 trvalý travní porost, vše zapsáno na LV č. 170 pro obec a k.ú. Jarcová v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí,

za cenu ve výši 70.000,-Kč dle znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí veškeré související náklady.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen osoba, která návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podala a to do 15-ti dnů od doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 21.09.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Bc. Lenka Kaboňová samosoudkyně isir.justi ce.cz