KSOS 22 INS 17159/2012-B-10
Číslo jednací: KSOS 22 INS 17159/2012-B-10

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka: Radek anonymizovano , anonymizovano , Na zkratce 1191/10, 747 14 Ludgeřovice, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.11.2013, č.j. KSOS 22 INS 17159/2012-B-8 se m ě n í tak, že

I. Soud dle ust. § 298 odst.2 zák.č. 182/2006 Sb. vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční správce Mgr. Martin Fuchsig vydal zajištěnému věřiteli č. 2 (č. přihl. P2)-Komerční banka, a.s., IČ: 453 17 054, Na příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1 -ze zpeněžených nemovitostí ve společném jmění manželů (současně zajištěná pohledávka v insolvenčním řízení dlužnice Miroslavy anonymizovano sp.zn. KSOS 22 INS 17165/2012), a to rodinný dům čp. 1191 postavený na pozemku parcela č. 2413/1, pozemek parcela č. 2413/1-zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcela č. 2414/1-zahrada a pozemek parcela č. 2414/3 zahrada, to vše zapsané v Katastru nemovitostí pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 1071 pro obec a katastrální území Ludgeřovice-výtěžek zpeněžení ve výši 569.180,82 Kč.

II. Soud dále ukládá insolvenčnímu správci vydat výtěžek zpeněžení zajištěnému věřiteli do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení.

III. Soud insolvenčního správce vyzývá, aby předal soudu písemnou zprávu o provedeném vydání výtěžku do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

IV. Insolvenčnímu správci Mgr. Martinu Fuchsigovi se povoluje záloha na odměnu ve výši 11.383,62 Kč + 2.390,56 Kč DPH (§ 1 odst.2 vyhl. č. 313/2007 Sb.), kterou je insolvenční správce povinen vyúčtovat v konečné zprávě.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne ze 11.11.2013, č.j. KSOS 22 INS 17159/2012-B-8 soud dle § 298 odst.2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zajištěnému věřiteli.

Proti tomuto usnesení podal zajištěný věřitel odvolání, v němž nesouhlasil s výší odměny insolvenčního správce, neboť odměna měla být stanovena ve výši 2 % z výtěžku zpeněžení, nikoli ve výši 9 % v souladu s přechodnými ustanoveními vyhlášky č. 488/2012 Sb. Odměna tedy měla být stanovena dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. ve znění účinném do 31.12.2012.

Vyhláškou č. 488/2012 Sb. byla mimo jiné zvýšena odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele ze 2 % na 9 %. Vyhláška nabyla účinnosti dnem 01.01.2013. Podle přechodných ustanovení se podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti vyhlášky 488/2012 Sb., postupuje v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.

O způsobu řešení úpadku bylo rozhodnuto usnesením ze dne 08.08.2012, č.j. KSOS 22 INS 17159/2012-A-5. Odměna tedy má být skutečně určena ve výši 2 % v souladu s vyhláškou č. 313/2007 Sb. ve znění účinném do 31.12.2012.

Dle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Dle § 7 insolvenčního zákona pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.. Dle § 374 odst. 4 z.č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem soud odvolání v celém rozsahu vyhověl a usnesení, kterým byl vysloven souhlas s vydáním výtěžku zajištěnému věřiteli změnil. Výtěžek zpeněžení byl 590.000,-Kč, náklady na zpeněžení 7.045,-Kč. Základ pro výpočet odměny je 582.955,-Kč. Insolvenční správce je plátcem DPH. Základ 582.955/102,42*2=11.383,62 Kč + DPH ve výši 2.390,56 Kč. Odměna správce je tedy ve výši 13.744,18 Kč a výtěžek určený k vydání věřiteli je 569.180,82 Kč.

Dle ust. § 38 odst.4 insolvenčního zákona soud povolil insolvenčnímu správci zálohu na odměnu ve výši 13.774,18 Kč (odměna IS 11.383,61 Kč + 2.390,56 DPH).

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání proti němu může podat dlužník a navrhovatel, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy jim usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 30.01.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Boháčová Kateřina samosoudkyně