KSOS 22 INS 1596/2011
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 22 INS 1596/2011 Ze dne: Krajskému soudu v Ostravě Naše spis.zn.: 2 VSOL 834/2016-B-36 Havlíčkovo nábřeží 34 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová 728 81 Ostrava telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 22.listopadu 2016

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme bez věcného vyřízení váš spis sp. zn. KSOS 22 INS 1596/2011, pod kterou probíhá insolvenční řízení ve věci dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano .

Věc byla předložena odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání insolvenční správkyně Mgr. Renáty Jančové, se sídlem Dr. E. Beneše 1873/61, Bruntál, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j.-B-32 ze dne 26.5.2016, konkrétně proti výroku II. tohoto rozhodnutí, kterým byla schválena odměna a hotové výdaje insolvenční správkyně v celkové výši 65.340 Kč, včetně DPH.

Z obsahu odvolání vyplývá, že insolvenční správkyně nenamítá nesprávnost výše schválené odměny a hotových výdajů, pouze se domáhá toho, aby byl výrok II. byl formulačně vyjádřen jinak a aby dlužníku byla uložena povinnost uhradit jí dosud nevyplacenou část daně z přidané hodnoty ve výši 3.780 Kč.

Podle odvolacího soudu tak není dán důvod k rozhodovací činnosti odvolacího soudu, neboť odvoláním se nelze domáhat změny formulace jinak věcně správného výroku rozhodnutí soudu prvního stupně, a požadavek insolvenční správkyně, aby soud rozhodl o uložení povinnosti dlužníku zaplatit doúčtované DPH, které bylo soudem schváleno, je návrhem na vydání doplňujícího rozhodnutí. Z tohoto důvodu není dán důvod k rozhodovací činnosti odvolacího soudu.

V dalším řízení soud prvního stupně rozhodne o návrhu insolvenční správkyně na doplnění výroku II. napadeného rozhodnutí, neboť je třeba, aby ve vztahu k celé výši schválené odměny a hotových výdajů bylo zřejmé, jak budou zaplaceny. Přitom neopomene vzít v úvahu, že nároky na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce v oddlužení jsou podle ustanovení § 168 odst. 2 písm. a) IZ pohledávkami za majetkovou podstatou a jako takové jsou při splátkovém kalendáři hrazeny v měsíčních splátkách anebo mohou být uspokojeny ve smyslu ustanovení § 38 odst. 2 IZ a § 8 vyhl. č. 313/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ze složené zálohy na náklady insolvenčního řízení. Nelze-li nároky správce zcela nebo zčásti uspokojit z těchto zdrojů, hradí tyto nároky (každý nejvýše do výše 50 %) stát. V situaci, kdy soud již vzal na vědomí splnění oddlužení podle ustanovení § 413 IZ, isir.justi ce.cz 2 VSOL 834/2016-B-36 nemá povinnost uložená dlužníku k zaplacení tohoto nároku žádnou zákonnou oporu.

VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI Masarykova 1 771 00 Olomouc

JUDr. Ivana Wontrobová, v.r. pověřená členka senátu Za správnost vyhotovení: Renáta Hrubá