KSOS 22 INS 14660/2014
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSOS 22 INS 14660/2014 29 NSýR 87/2015-A-25

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenní vČci dlužníka Pavla Hasaly, narozeného 2. zá í 1969, bytem ve Frýdlantu nad Ostravicí, Nerudova 710, zastoupeného Mgr. Evou Budínovou, advokátkou, se sídlem ve Frýdku-Místku, Dobrovského 724, PSý 738 01, vedené u Krajského soudu v OstravČ pod sp. zn. KSOS 22 INS 14660/2014, o insolvenním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. zá í 2014, . j. KSOS 22 INS 14660/2014, 1 VSOL 1050/2014-A-11, takto:

Dovolání se odmítá.

Od vodnČní:

Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužníka usnesením ze dne 30. zá í 2014, . j., 1 VSOL 1050/2014-A-11, potvrdil usnesení ze dne 23. ervna 2014, . j.-A-6, jímž Krajský soud v OstravČ (dále jen insolvenní soud )-odkazuje na ustanovení § 128 odst. 2 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenního zákona) odmítl jako vadný insolvenní návrh dlužníka. Proti tomuto usnesení podal dlužník dovolání, které Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 vČty první zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále jen o. s. . ), odmítl. Uinil tak proto, že dovolání (posuzováno podle jeho obsahu-§ 41 odst. 2 o. s. .) neobsahuje žádný údaj o tom, v em dovolatel spat uje splnČní p edpoklad p ípustnosti dovolání, tedy které z hledisek uvedených v ustanovení § 237 o. s. . považuje za splnČné (k tomu srov. nap . usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. kvČtna 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013 a ze dne 25. zá í 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uve ejnČná pod ísly 80/2013 a 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sen. zn. 29 NSýR 55/2013, ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013 a ze dne 28. listopadu 2013, sp. zn. 29 ICdo 43/2013 a usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14, ze dne 24. ervna 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14 a ze dne 12. srpna 2015, sp. zn. IV. ÚS 3548/14). S p ihlédnutím k dobČ vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací ízení rozhodný obanský soudní ád ve znČní úinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSýR 45/2014, uve ejnČné pod íslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dlužníku se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto usnesení není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ 31. srpna 2015

JUDr. Petr G e m m e l, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.