KSOS 22 INS 14554/2013-A-6
Číslo jednací: KSOS 22 INS 14554/2013-A-6

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka: Petra Pospíšilová, rč. 786008/5332, bytem Slavonínská 481/20, 779 00 Olomouc-Povel, s adresou pro doručování Rožňavská 2, 779 00 Olomouc

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.07.2013, č.j. KSOS 22 INS 14554/2013-A-4 se m ě n í tak, že se dlužnici n e u k l á d á povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne ze dne 12.07.2013, č.j. KSOS 22 INS 14554/2013-A-4 soud dle § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, uložil dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Uvedené usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 12.07.2013, dlužnici zvláštním způsobem doručeno dne 29.07.2013. Proti výše uvedenému usnesení podala dlužnice odvolání, které bylo soudu doručeno dne 18.07.2013.

Dlužnice v odvolání uvedla, že příjem jejího manžela je nyní 18.800,-Kč a dále má manžel příjem z darovací smlouvy ve výši 3.500,-Kč.

Soud opětovně posoudil insolvenční návrh dlužnice ve spojení s odvoláním a dospěl k závěru, že skutečnosti uvedené dlužnicí v odvolání odůvodňují závěr, že manželé již jsou se současnými příjmy schopni uhradit 30 % svých závazků.

Dle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví. Dle § 7 insolvenčního zákona pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.. Dle § 374 z.č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem soud odvolání v celém rozsahu vyhověl a usnesení, kterým byla dlužnici uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, změnil. Po právní moci tohoto usnesení bude v insolvenčním řízení pokračováno.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odvolání proti němu může podat dlužník a navrhovatel, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy jim usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 16.10.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Boháčová Kateřina samosoudkyně