KSOS 22 INS 13321/2013-B20
Jednací číslo: KSOS 22 INS 13321/2013-B20

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka : Martin Kubačka, rč. 690103/5581, bytem Opavská 768/101, 708 00 Ostrava-Poruba, o schválení konečné zprávy

takto:

Výrok II. usnesení č.j. KSOS 22 INS 13321/2013-B-17 ze dne 8.6.2015 vydaného Krajským soudem v Ostravě se zrušuje.

Odůvodnění :

Ve výše citovaném výroku II. usnesení bylo rozhodnuto, že část odměny a hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.797,51 Kč bude uhrazena státem.

Insolvenční správce podáním ze dne 21.7.2015 sdělil soudu, že v mezidobí došlo k dalšímu plnění ze strany dlužníka, které postačuje na úhradu odměny a hotových výdajů z majetkové podstaty.

Soud tedy vydal výše uvedené usnesení.

Poučení : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 30.07.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Vanessa Plonková samosoudkyně