KSOS 22 INS 12916/2016-B10
Jednací číslo: KSOS 22 INS 12916/2016-B10

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka: Hymon Jan, IČ: 18485821, rč. 561120/1002, bytem: 792 01 Milotice nad Opavou 153, ve věci žalobkyně: Mgr. Magdaleny Gebauerové, se sídlem Opava-Dolní náměstí 117/3, 746 01 insolvenční správkyně dlužníka Jana Hymona proti žalovanému č.1) Zuzana anonymizovano , anonymizovano , bytem Květná 1723/42, 792 01 Bruntál a č.2) Mgr. Predrag Kohoutek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Tábor, IČ 72073560, Čechova 298, 391 65 Bechyně, o návrhu na nařízení předběžného opatření

t a k t o:

I. Žalovaným č.1 a č.2 se ukládá zdržet se jakéhokoliv nakládáním s veškerým nemovitým majetkem, který je zapsán na LV č. 83, k.ú Jelení u Bruntálu, Obec Milotice nad Opavou, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál jako pozemek parc. č. St. 236 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2), jehož součástí je stavba Milotice nad Opavou čp. 153 (rodinný dům) a pozemek parc. č. 300/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 478 m2. Účinky předběžného opatření se vztahují na právní nástupce žalovaných, jakož i na další vykonavatele prodeje předmětných nemovitých věcí zapsaných na LV č. 83, k.ú Jelení u Bruntálu, Obec Milotice nad Opavou, v rámci budoucnu nařízených exekučních řízení.

II. Soud ukládá žalobkyni Mgr. Madaleně Gebauerové insolvenční správkyni dlužníka Jana Hymona, aby do 30-ti dnů od doručení tohoto rozhodnutí podala odpůrčí žalobu na neúčinnost právního úkonu darovací smlouvy uzavřené mezi dlužníkem a žalovanou č. 1 dne 24.4.2013 s právními účinky vkladu ke dni 25.4.2013, když tato kupní smlouva je evidována v katastru nemovitostí pod V- 654/2013-801. Pokud v této lhůtě odpůrčí žaloba nebude podána, toto předběžné opatření zaniká.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě čj.-A13 ze dne 24.8.2016 byl zjištěn úpadek dlužníka Jana Hymona a povoleno oddlužení.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě čj.-B5 ze dne 14.11.2016 bylo rozhodnuto, že oddlužení dlužníka Jana Hymona se neschvaluje a na majetek tohoto dlužníka se prohlašuje konkurs, který bude veden jako nepatrný.

Na schůzi věřitelů dne 8.11.2016 přítomný zástupce věřitele č. 14 ČEROZFRUCHT s.r.o. uvedl, že dlužník Jan Hymon v roce 2013, kdy věřiteli č. P14 ČEROZFRUCHT s.r.o. dlužil částku 870.000,-Kč, převedl darovací smlouvou nemovitost své přítelkyni. Věřitel P14 se isir.justi ce.cz

žalobou domáhal určení neúčinnosti právního úkonu a rozsudkem Okresního soudu v Bruntále čj. 16C 34/2014-51 ze dne 5.3.2015 bylo určeno, že předmětná darovací smlouva ze dne 24.4.2013 je vůči žalobkyni právně neúčinná.

Podáním ze dne 15.11.2016, které bylo doplněno podáním ze dne 18.11.2016 podala žalobkyně Mgr. Magdalena Gebauerová insolvenční správkyně dlužníka Jana Hymona návrh na nařízení předběžného opatření, kterým se domáhala, aby bylo oběma žalovaným uloženo zdržet se jakéhokoliv nakládání s veškerým specifikovaným nemovitým majetkem, který je zapsán na LV č. 83, k.ú Jelení u Bruntálu, obec Milotice nad Opavou katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Bruntál. Žalobkyně uvedla, že dlužník uzavřel dne 24.4.2013 s žalovanou č.1 darovací smlouvu, na základě které ji bezplatně převedl specifikované nemovitosti. Žalovaná č.1 je osobou dlužníkovi blízkou, když tato skutečnost byla osvědčena v průběhu řízení před Okresním soudem v Bruntále sp. zn. 16C 34/2014, když v rámci tohoto řízení bylo prokázáno, že žalovaná č.1 žije více jak 10 let ve společné domácnosti s dlužníkem, společně hospodaří, v případě potřeby a jakýkoliv problému jsou připraveni si být vzájemně nápomocni poskytnout potřebnou pomoc. Žalovaná č.1 byla v předmětném řízení vyslýchána jako účastník řízení a připustila, že věděla o finančních problémech dlužníka již v době před samotným úkonem darovací smlouvy, na základě které došlo k převodu nemovitých věcí. Vzhledem ke skutečnosti, že insolvenční řízení dlužníka bylo zahájeno dne 30.5.2016 na návrh dlužníka, k převodu předmětných nemovitostí došlo 24.4.2013 darovací smlouvou s právními účinky vkladu vlastnického práva dne 25.4.2013, má žalobkyně za to, že se jedná o neúčinný právní úkon a žalobkyně připravuje podání odpůrčí žaloby ve smyslu ust. § 242 IZ. Ve věci neúčinného právního úkonu darovací smlouvy mezi dlužníkem a žalovanou č.1 bylo již rozhodnuto mimo insolvenční řízení a to rozhodnutím Okresního soudu v Bruntále čj. 16C 34/2014 které nabylo právní moci 2.4.2015, když toto rozhodnutí směřuje vůči jednomu z věřitelů ČEROZFRUCHT s.r.o., a je konstatováno, že předmětná darovací smlouva je právě vůči tomuto věřiteli neúčinná. Vzhledem ke skutečnosti, že z titulu tohoto rozhodnutí 16C 34/2014 je možné zahájit žalovaným č.2 zpeněžování předmětných nemovitých věcí v majetku jiné osoby než dlužníka (exekuční řízení v prodeji nemovitých věcí již bylo zahájeno EU Tábor čj. 152EX 145/2016-42), je zde důvodná obava z prodeje předmětných nemovitých věcí mimo insolvenční řízení do doby, než bude rozhodnuto o odpůrčí žalobě v insolvenčním řízení. Dle názoru žalobkyně podání odpůrčí žaloby samotné nebrání dalšímu postupu v prodeji předmětných nemovitých věci v exekuci. S ohledem na shora uvedené za účelem za chování základních podmínek insolvenčního řízení, kdy má být zachováno zásadně stejné postavení věřitelů řízení a aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen či nedovoleně zvýhodněn, navrhuje insolvenční správkyně vydání tohoto předmětného opatření.

Z fotokopie rozsudku vydaného Okresním soudem Bruntále čj. 16C 34/2014-51 ze dne 5.3.2015 bylo zjištěno, že Okresní soud v Bruntále rozhodl ve věci žalobkyně ČEROZFRUCHT s.r.o. proti žalované Zuzaně anonymizovano , bytem Milotice nad Opavou 153 o určení neúčinnosti právního úkonu tak, že určil že darovací smlouva sepsaná dne 24.4.2013 Mgr. Ivanou Valtovou, notářkou se sídlem v Bruntále pod NZ 56/2013, N 64/2013 mezi Janem Hymonem a Zuzanou anonymizovano , na základě níž žalovaná bezplatně nabyla do svého výlučného vlastnictví rodinný dům č.p. 153, postavení na pozemku St. pč. 236, včetně všech součástí a příslušenství, zejména venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků St. pč. 236 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 122 m2 pč. 300/3 ostatní plocha-jiná plocha o výměře 478 m2 v obci Milotice nad Opavou, k.ú Jelení u Bruntálu, správními účinky v kladu do katastru nemovitostí dnem 25.4.2013, je vůči žalobkyni právně neúčinná.

Z výpisu z katastru nemovitostí LV 83, k.ú Jelení u Bruntálu, obec Milotice nad Opavou vyhotoveného 14.11.2016 bylo zjištěno, že vlastníkem nemovitého majetku pozemku st.236 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Milotice nad Opavou čp. 153 rodinný dům, stavba stojí na pozemku pč. St. 236, pozemku pč. 300/3 ostatní plocha je Zuzana anonymizovano , Květná 1723/42 Bruntál. K předmětnému nemovitému majetku je zapsáno věcné břemeno užívání k bydlení a věcné břemeno užívání k volnému pohybu chůze a jízdě dopravními prostředky pro Jana Hymona dle smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 24.4.2013. Dále je zde zapsáno zahájení exekuce-pověřený soudní exekutor Mgr. Predrag Kohoutek, Čechova 298, Bechyně dle vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 152 EX 145/2016-39 ze dne 30.6.2016 a exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. V části D jiné zápisy je zapsáno dovolání se neúčinnosti právního jednání-rozsudek soudu o dovolání se neúčinnosti právního jednání Okresní soud v Bruntále 16C-34/2014-51 ze dne 5.3.2015 a ohlášení o nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ke dni 2.4.2015. V části E nabývací tituly a jiné podklady zápisu je zapsána smlouva darovací NZ 56/2013 ze dne 24.4.2013 právní účinky vkladu práva ke dni 25.4.2013 V-654/2013-801 pro Zuzanu anonymizovano .

Dle ust. §82 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon dále jen IZ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu není povinen složit jistotu. Ust. §82 odst. 2 IZ obsahuje pouze demonstrativní výčet toho, o čem může insolvenční soud rozhodnout předběžným opatřením.

V daném případě podává návrh na nařízení předběžného opatření insolvenční správce, který připravuje podání odpůrčí žaloby na neúčinnost právního úkonu darovací smlouvy uzavřené mezi dlužníkem a žalovanou č.1 dne 24.4.2013. Ve věci neúčinného právního úkonu této darovací smlouvy mezi dlužníkem a žalovanou č.1 bylo již rozhodnuto mimo insolvenční řízení a to rozhodnutím Okresního soudu v Bruntále čj. 16C 34/2014 které nabylo právní moci 2.4.2015, když toto rozhodnutí směřuje vůči jednomu z věřitelů ČEROZFRUCHT s.r.o. a je konstatováno, že předmětná darovací smlouva je vůči tomuto věřiteli neúčinná. Vzhledem k tomu, že předmětné nemovitosti jsou zatíženy exekučním příkazem žalovaného č.2 čj. 152 EX 145/2016-42, je zde obava, že do doby, než bude rozhodnuto o odpůrčí žalobě podávané žalobkyní, mohl by být tento exekučním příkaz vykonán, když samotná poznámka o odpůrčí žalobě není překážkou prováděné exekuce. Insolvenční správkyně navrhuje předběžné opatření za účelem zachování základních podmínek insolvenčního řízení, kdy má být zachováno zásadně stejné postavení věřitelů řízení.

K návrhu na nařízení k předběžného opatření se vyjádřil žalovaný č.2 podáním ze dne 16.11.2016 ve kterém uvedl, že je pravdou že provádí exekuci k uspokojení pohledávky společnosti ČEROZFRUCHT s.r.o. tedy jednoho z věřitelů dlužníka a to výlučně z majetku žalované č.1, která jej nabyla od dlužníka úkonem úspěšně odporovaným tímto věřitelem. Žalovaný č. 2 odkazuje na ust. § 243 IZ, dle kterého platí, společnost ČEROZFRUCHT s.r.o. co by oprávněný v exekučním řízení 152EX 145/2016 uspokojuje svoji vykonatelnou pohledávku za dlužníkem ve výši 2.516,528 Kč, která nebyla popřena navrhovatelem ani žádným dalším věřitelem. Věřitel dosáhl rozsudkem OS v Bruntále čj. 16C 34/2014-51 ze dne 5.3.2015 rozhodnutí o neúčinnosti převodu specifikovaných nemovitostí dlužníka darovací smlouvou ze dne 24.4.2013 s právními účinky k 25.4.2013 na žalovanou č.1. Tento rozsudek přitom nabyl právní moci dne 23.5.2016, tedy před právní mocí rozhodnutí o úpadku dlužníka, které bylo vydáno 24.8.2016 a právní moci nabylo až 10.9.2016. Žalovaný č.2 namítá, že se oprávněný podle zákona tedy nikoliv nespravedlivým nebo nepovoleným způsobem může domáhat uspokojení své pohledávky až do výše 2.516,528 Kč v exekuci vedené proti žalované č.1 a že výtěžek až do výše této částky nemusí vydat do majetkové podstaty dlužníka. Proto navrhuje, aby byl návrh zamítnut.

Insolvenční soud má za to, že ustanovení § 243 IZ je třeba vykládat tak, že kdyby insolvenční správce v rámci insolvenčího řízení úspěšně nevyžaloval neúčinnost převodu nemovitého majetku (tj. pro všechny věřitele) a kdyby na základě úspěšné odpůrčí žaloby nesepsal převedené nemovitosti do majetkové podstaty, potom by se věřitel ČEROZFRUCHT s.r.o., který si před rozhodnutím o úpadku dlužníka vyžaloval neúčinnost převodu sám pro sebe, mohl úspěšně domáhat toho, aby celá jeho pohledávka byla mimo insolvenční řízení uspokojena z výtěžku zpeněžení předmětných nemovitostí. Dosažený výtěžek by přitom tento věřitel dle ust. § 243 část věty za středníkem IZ nemusel vydávat do majetkové podstaty. Pokud by insolvenční správce ve smyslu ust. § 235 odst. 2 IZ úspěšně vyžaloval neúčinnost předmětné darovací smlouvy, náleží dle ust. § 205 odst. 4, § 236 odst. 1 a § 239 odst. 4 věty první IZ plnění z neúčinné darovací smlouvy do majetkové podstaty dlužníka a na tento majetek se dle ust. § 205 odst. 4 IZ pohlíží jako na majetek dlužníka. Jelikož věřitel ČEROZFRUCHT s.r.o. dosud nedosáhl uspokojení své pohledávky mimoinsolvenční cestou tedy exekucí, nemůže se věřitel ČEROZFRUCHT s.r.o. již domáhat přednostního uspokojení před ostatními insolvenčními věřiteli. Je nutno vzít v úvahu, že insolvenční řízení zásadně nesměřuje k ochraně zájmu jednotlivého věřitele, ale řeší zájmy všech věřitelů, respektive jejich skupin ( ust. §2 písm. j) IZ, dle kterého je společný zájem věřitelů nadřazený jejich jednotlivým zájmům, ust. § 5 písm. a) IZ, dle kterého musí insolvenční řízení být vedeno tak, aby žádný z věřitelů nebyl nedovoleně zvýhodněn, ust. §5 písm. b) IZ, dle kterého věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti). Pohledávka věřitele ČEROZFRUCHT s.r.o. byla na přezkumném jednání zjištěna jako nezajištěná, s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti není žádného důvodu, aby byl tento věřitel nějak vydělován ze skupiny nezajištěných věřitelů a byl proti nim zvýhodňován.

Insolvenční soud shledal, že je zde důvod pro nařízení předběžného opatření ve smyslu ust. § 82 odst. 1 IZ, jelikož je zde obava, že do doby rozhodnutí o odpůrčí žalobě, by mohlo být disponováno se specifikovaným nemovitým majetkem a tímto by mohl být zvýhodněn jeden z věřitelů na úkor věřitelů ostatních, což je v rozporu se zásadami v insolvenčního řízení, jak bylo výše uvedeno.

V souladu s ust. § 7 IZ a § 76 odst. 3 o.s.ř. uložil soud navrhovateli tedy insolvenční správkyni, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí podala u soudu odpůrčí žalobu.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 21.11.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Martina Kopecká samosoudkyně