KSOS 22 INS 12635/2013-B29
Jednací číslo: KSOS 22 INS 12635/2013-B29

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka: Ludmila Štefanová, rč. 765724/4870, bytem 793 51 Huzová 322, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty v souladu s ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona druhovi dlužnice Romanu Lackovi, bytem Kollárova 270/22, Turany, 038 53, SR a uděluje souhlas s nabýváním nemovitého majetku zapsaného do soupisu majetkové podstaty, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc-Huzová na LV 303 a to :

bytová jednotka č. 322/1 v budově č.p. 322, byt. dům , postavené na pozemku parc. St. 479, zastavěná plocha a nádvoří, v části obce Huzová, spolu se spoluvlastnickými podíly o velikosti 7832/69701 ke společným částem budovy č.p. 322, spoluvlastnický podíl ve výši 7832/69701 na pozemku parc. St. 479, zastavěná plocha a nádvoří

za kupní cenu 300.000 Kč, s tím, že veškeré poplatky a daň z nabytí nemovitých věcí budou zaplaceny kupujícím

Poučení:

Proti tomuto usnesení může podat odvolání jen osoba, která návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podala a to do 15-ti dnů od doručení tohoto rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 21.10.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Martina Kopecká samosoudkyně isir.justi ce.cz