KSOS 22 INS 11982/2012-B-22
Číslo jednací: KSOS 22 INS 11982/2012-B-22

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Petrou Kostelňákovou Petříkovou v insolvenční věci dlužníka: Zbyněk anonymizovano , anonymizovano , IČ: 731 79 175, Olomoucká 369, 793 68 Dvorce, k odvolání věřitele Česká spořitelna, a.s., IČ: 452 44 782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.10.2014, č.j. KSOS 22 INS 11982/2012-B20

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.10.2014, č.j. KSOS 22 INS 11982/2012-B20 se m ě n í ve výroku I. takto:

I. Insolvenční soud vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční správce Mgr. Renáta Jančová vydala zajištěnému věřiteli č. 4 (P4)-Česká spořitelna, a.s. IČ: 452 44 782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4-výtěžek zpeněžení zajištění ve výši 640.046,56 Kč ze zpeněžených nemovitostí zapsaných na LV č. 368 vedených Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál pro k.ú. Dvorce u Bruntálu, obec Dvorce (bližší specifikace nemovitostí je součástí návrhu insolvenčního správce založeného ve spise na č.dok. B19), a to do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení. O provedeném vydání výtěžku zajištěnému věřiteli podá insolvenční správce soudu neprodleně písemnou zprávu.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.10.2014, č.j. KSOS 22 INS 11982/2012-B-20 soud dle § 298 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) vyslovil souhlas s vydáním výtěžku ve výši 611.021,57 Kč zajištěnému věřiteli ve výroku I. a rozhodl o vyplacení zálohy na odměnu insolvenčního správce.

Proti výše uvedenému usnesení výroku I. podal věřitel včasné odvolání, které bylo soudu doručeno dne 17.10.2014. Věřitel v odvolání uvedl, že daň z nabytí nemovitosti ve výši 46.602,-Kč je pohledávkou za majetkovou podstatou, která má být uspokojena podle § 305 IZ až po uspokojení zajištěného věřitele. Navíc věřitel neudělil souhlas, aby náklady spojené se správou přesáhly 4 %. Nesouhlasí proto s odpočtem daně z nabytí nemovitosti od výtěžku, popřípadě odpočet může být pouze do výše 28.800,-Kč.

Soud opětovně posoudil návrh insolvenčního správce ve spojení s odvoláním a dospěl k závěru, že skutečnosti uvedené věřitelem v odvolání odůvodňují změnu napadeného usnesení.

Podle § 298 odst. 4 IZ náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu. Podle § 305 odst. 2 poslední věty výtěžku zpeněžení podle § 298 odst. 2 lze však použít k uspokojení jiných pohledávek až po uspokojení pohledávky zajištěného věřitele.

Z návrhu insolvenčního správce soud zjistil, že navrhl odečíst daň z nemovitosti za rok 2013 a 2014 ve výši 46.602,-Kč. Daň z nemovitosti je náklad spojený se správou zajištění, který lze odečíst z výtěžku dle § 298 IZ. Ze spisu však nevyplývá, že by zajištěný věřitel udělil správci souhlas s odečtením těchto nákladů ve vyšším rozsahu než 4 %. Zajištěný věřitel je tedy povinen hradit tuto pohledávku pouze do výše 4 % výtěžku zpeněžení, tedy do částky 28.800,-Kč. Ve zbytku jde o pohledávku za majetkovou podstatou hrazenou v pořadí dle § 305 IZ. Obdobně rozhodl Vrchní soud v Praze, např. usnesení ze dne 11.10.2012, č.j. KSUL 70 INS 362/2008, 1 VSPH 1357/2012-B-161 a ze dne 26.05.2010, č.j. KSUL 45 INS 2152/2009, 1 VSPH 404/2010-B-40.

Výtěžek 720.000,-Kč po odpočtu odměny insolvenčního správce 15.153,44 Kč, nákladů na zpěnění 5 %-36.000,-Kč a se správou 4 %-28.800,-Kč, který bude vydán zajištěnému věřiteli, činí 640.046,56 Kč.

Dle § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem soud odvolání v celém rozsahu vyhověl a napadený výrok I. usnesení, změnil.

Poučení: Proti tomuto usnesní lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Odvolání mohou podat jen dlužník, insolvenční správce, zajištěný věřitel, jemuž má být výtěžek vydán a věřitelé, kteří podali námitky proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení.

V Ostravě dne 30.10.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Petra Kostelňáková Petříková, v.r. Boháčová Kateřina samosoudkyně