KSOS 14 INS 9181/2009-B78
KSOS 14 INS 9181/2009-B78

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl justiční čekatelkou JUDr. Veronikou Zahelovou v insolvenční věci dlužníka: Jan Mička, rč.: 600601/2177, IČ 12653225, Obchodní 633, 742 72 Mořkov, o návrhu insolvenčního správce

takto:

I. Soud p o v o l u j e Ing. Bohuslavě Mičkové, rč. 615429/1110, nar. 29. dubna 1961, trvale bytem Obchodní 633, 742 72 Mořkov, nabývat movitý majetek z majetkové podstaty dlužníka: Jan Mička, rč.: 600601/2177, IČ 12653225, Obchodní 633, 742 72 Mořkov, zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 23.07.2010, doručený soudu dne 28.07.2010 (č.l. B4 spisu), pod položkou č. 72-80, 83.

II. Soud uděluje insolvenčnímu správci Ing. Borku Placrovi dle ust. § 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), souhlas k prodeji mimo dražbu movitých věcí uvedených pod pol. č. 72-80, 83 soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 23.07.2010 (č.l. B4 spisu), doručeného soudu dne 28.07.2010, a to:

-pol. č. 72-lednice r. 1997, -pol. č. 73-sporák r. 1997, -pol. č. 74-kuchyňská linka r. 1997, -pol. č. 75-myčka r. 2001, -pol. č. 76-obývací souprava r. 1997, -pol. č. 77-sedací souprava r. 1997, -pol. č. 78-ložnice r. 1983, -pol. č. 79-nábytek dětských pokojů (dvou), r. 1986, -pol. č. 80-pračka r. 2000, -pol. č. 83-přívěs za osobní automobil značky Sport Jacht PS 400.A.

III. Zároveň soud stanovil podmínky k prodeji movitých věcí mimo dražbu: -majetek dlužníka bude prodán Ing. Bohuslavě Mičkové nejméně za celkovou částku 2.000,-Kč, -kupní cena bude uhrazena před předáním movité věci kupujícímu.

IV. Insolvenční správce je povinen zaslat ke zveřejnění v insolvenčním rejstříku smlouvu, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 27.08.2014 (č.l. B73 spisu) požádal insolvenční správce o udělení souhlasu s prodejem nezajištěných movitých věcí uvedených ve výroku II. -2-tohoto usnesení. Současně požádal o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty pro manželku dlužníka, Ing. Bohuslavu Mičkovou. Movité věci tvoří obvyklé vybavení domácnosti. Věřitelský výbor vyslovil souhlas s tím, aby movité věci byly prodány mimo dražbu, a to za celkovou částku 2.000,-Kč, a to zájemci Ing. Bohuslavě Mičkové, když současně souhlasili s tím, aby soud povolil manželce dlužníka výjimku k nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Soud s udělením výjimky žadateli souhlasí, neboť prodej movitých věcí ve vlastnictví dlužníka osobě blízké není v rozporu se zásadami insolvenčního řízení a je zde předpoklad vyšší míry uspokojení věřitelů v případě prodeje movitých věcí osobě blízké, neboť v opačném případě by byly jen obtížně zpeněžitelné vzhledem ke stáří o opotřebení.

Soud posoudil žádost insolvenčního správce a s přihlédnutím k ust. § 289 odst. 1 a ust. § 295 dost. 3 IZ rozhodl tak, jak je uvedeno výrocích tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Proti tomuto usnesení lze podat námitky, a to ke Krajskému soudu v Ostravě, do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, pokud se usnesení doručuje zveřejněním v insolvenčním rejstříku, do 15 dnů od jeho zveřejnění. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti a důkazy.

V Ostravě dne 14.10.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Veronika Zahelová, v.r. Táňa Kajzarová justiční čekatelka