KSOS 14 INS 8490/2015-B6
Číslo jednací: KSOS 14 INS 8490/2015-B6

Us ne s e ní

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka : Radim anonymizovano , anonymizovano , Centrum 2345/10, 734 01 Karviná-Mizerov

takto:

Soud nařizuje předběžné opatření, kte rým omezuje účinek zahájení insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ potud, že i v průběhu insolvenčního řízení je možno provádět výkon rozhodnutí či exekuci postihující příjmy či jiný majetek dlužníka k uspokojení nároků dce ry dlužníka na výživné dlužné i běžné dle usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 3.12.2014 č.j.48 E 78/2014-6

O d ů vo d ně n í:

Soudu bylo dne 26.08.2015 (č.l.B5) doručeno podání dlužníka oznamující, že vzhledem k zahájení insolvenčního řízení není prováděn výkon rozhodnutí k vymožení výživného, což vede ke vzniku vážné finanční tísně.

Soud proto, považujíc zajištění výživy nezletilých dětí v nouzi za důvod zvláštního zřetele ve smyslu ust. 82 odst. 2 písm. b) IZ, omezil nemožnost provádět výkon rozhodnutí z dlužníkova majetku tak, že je možno provádět výkon rozhodnutí k uspokojení nároků na výživné. Toto rozhodnutí neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť nárok na výživné je pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za podstatou a jako takové bude i v insolvenčním řízení uspokojováno přednostně, jeho průběžné hrazení formou výkonu rozhodnutí tedy nikterak nezmění ekonomický výsledek insolvenčního řízení.

Toto rozhodnutí umožňuje provádět srážky jak z budoucích příjmů dlužníka, tak vyplatit již sražené a oprávněným dosud nevyplacené částky z příjmů minulých.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

U osob, kterým se toto usnesení doručuje zvlášť, začíná lhůta k podání odvolání běžet dnem zvláštního doručení.

Krajský soud v Ostravě dne 31.08.2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Táňa Kajzarová samosoudkyně