KSOS 14 INS 819/2016-B-20
č.j. KSOS 14 INS 819/2016-B-20

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci

dlužníka: Marcela Benková, RČ 565117/1394, bytem Hýlov 5, 742 83 Klimkovice

o návrhu navrhovatelky Beaty Raškové, Klimkovice, Hýlov 5, IČO 05369029, dcery dlužnice, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice

takto: Soud povoluje Beatě Raškové nabývat majetek z majetkové podstaty dlužnice Marcely Benkové, zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužnice-č. l. B-1 spisu, doplněný na č. l. B-19 spisu, a to: pozemek parc. č. 2397/1 zahrada, pozemek parc. č. 2449 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 5, rodinný dům, část obce Hýlov a pozemek parc. č. 2450 zahrada, to vše v katastrálním území Klimkovice, obci Klimkovice, zapsané na LV č. 343 vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava.

Odůvodnění: Řízení je ve stadiu, kdy dlužnice na základě schválení oddlužení formou splátkového kalendáře uspokojuje věřitele plněním splátkového kalendáře. Do soupisu majetkové podstaty byl sepsán majetek, který je uveden ve výroku výše (č. l. B-1 a č. l.B-19 spisu). Dne 06. 11. 2017 (č. l. B1-3 spisu) byla insolvenčnímu soudu doručena žádost dcery dlužnice Beaty Raškové o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Navrhovatelka na odůvodnění uvedla, že je dcerou dlužnice a provozuje v těchto nemovitostech restaurační zařízení, přičemž v domě č. 5, který je součástí pozemku parc. č. 2449 rovněž ona a dlužnice bydlí. Nemovitosti spolu sousedí a funkčně spolu souvisí. Navrhovatelka uvedla, že má zájem na zachování stávajícího bydlení pro sebe i pro svou a stejně tak na dalším provozování restauračního zařízení, které je zdrojem obživy jak pro navrhovatele, tak i pro dlužnici, která je u navrhovatelky v pracovním poměru. Dále uvedla, že provoz restauračního zařízení vykazuje zisk. Navrhovatelka dále uvedla, že ve vztahu k uvedeným nemovitostem je zajištěným věřitelem věřitel č. 15 Bohuslava Sochorková a navrhovatelka zajistila pohledávku věřitele č. 15 zástavním právem k dalšímu pozemku, a to pozemku ve vlastnictví navrhovatelky č. 2398/1, který

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Štěpánová. isir.justi ce.cz -2-bezprostředně souvisí s nemovitostmi uvedenými ve výroku tohoto usnesení a který je zapsán na LV č. 1410 pro obec a katastrální území Klimkovice. Navrhovatelka uvedla, že má v úmyslu tento pozemek prodat a z výtěžku jeho prodeje a následně rovněž ze zisku získaných provozováním restauračního zařízení hodlá uhradit pohledávku zajištěného věřitele č. 15, který s tímto postupem souhlasí. Uvedla, že prodejem těchto nemovitostí nebudou žádní věřitele kráceni na svých právech. Podáním, které bylo doručeno soudu současně s tímto návrhem (příloha č. l. B-13 spisu), a dále podáním ze dne 16. 01. 2018 (č. l. B-17 spisu) se vyjádřil zajištěný věřitel _ Bohuslava Sochorková, který je současně zástupcem věřitelů a to tak, že s návrhem na udělení výjimky souhlasil. Insolvenční správce ve svém podání ze dne 19. 01 .2018 (č. l. B-16 spisu) rovněž s povolením výjimky souhlasil, když uvedl, že skutečnosti, jež navrhovatelka ve svém návrhu uvádí, se zakládají na pravdě. Dle ustanovení § 295 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek z majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Dle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty. V daném případě je zástupcem věřitelů i zajištěným věřitelem věřitel č. 15, a to Bohuslava Sochorková, která vyjádřila souhlas s udělením výjimky. Vzhledem k tomu, že zástupce věřitelů i zajištěný věřitel v jedné osobě souhlasili s tím, aby z majetkové podstaty dlužníka nabyla majetek dcera dlužníka a byly splněny podmínky dle ust. § 295 IZ, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Soud upozorňuje insolvenční správkyni i navrhovatelku, že toto usnesení není souhlasem s tím, aby byla rovnou s navrhovatelkou uzavřena kupní smlouva, nýbrž je souhlasem s tím, že navrhovatelka se může účastnit procesu zpeněžování.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Ostrava 1. března 2018

JUDr. Pavla Tomalová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Štěpánová.