KSOS 14 INS 7490/2010-A5
KSOS 14 INS 7490/2010-A5

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano , 793 22 Široká Niva 168, o odvolání dlužníka

takto:

I. Usnesení Krajského soudu ze dne 14.07.2010, č.j.: 14 INS 7490/2010-A3 s e m ě n í, a to tak, že insolvenční návrh dlužníka Roman anonymizovano , anonymizovano , 793 22 Široká Niva 168 s e n e o d m í t á .

II. Insolvenční řízení vedené pod sp.zn.: KSOS 14 INS 7490/2010 pokračuje.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem dlužníka doručeným soudu dne 02.07.2010 bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením ze dne 14.07.2010, č.j.:-A3 soud odmítl insolvenční návrh dlužníka, neboť nesplňoval náležitosti požadované insolvenčním zákonem, především z něj nebyl patrný úpadek dlužníka, neboť z informací obsažených v insolvenčním návrhu soud neměl osvědčenu platební neschopnost dlužníka. Toto usnesení bylo doručeno dlužníku dne 20.07.2010.

V odvolání proti tomuto usnesení, doručenému insolvenčnímu soudu dne 16.07.2010, dlužník uvedl, že jeho insolvenční návrh je podávám pro hrozící úpadek a v tomto případě je podstatné, že dlužník nebude schopen hradit své závazky do budoucna. Insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení tedy splňuje všechny požadované náležitosti a proto, navrhl, aby soud v řízení pokračoval.

Dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Dle ust. § 36a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky; na jeho postavení se přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků. -2-

Dle ust. § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jelikož na základě sdělení dlužníka lze pokračovat v insolvenčním řízení, rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto usnesení.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, insolvenčnímu navrhovateli a dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem (§ 130 odst. 4 IZ).

Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné. Osobou oprávněnou podat odvolání je dlužník, a to do 15-ti dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné vyhotovení usnesení zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 IZ, § 75 IZ) k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě, dne 09.08.2010

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Tereza Mrázková samosoudkyně