KSOS 14 INS 6633/2011-B13
KSOS 14 INS 6633/2011-B13

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , Výstavní 156/11, 747 94 Děhylov, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

I. Výrok II. a III. usnesení ze dne 10.08.2011, č.j. KSOS 14 INS 6633/2011-B5 se mění tak, že nově zní:

II. Soud ukládá plátci příjmu dlužníka, tj. 1) České správě sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5 a 2) H R U Š K A , spol. s r.o., IČ: 19014325, Na Hrázi 3228/2, 723 05 Ostrava-Martinov, aby po doručení tohoto usnesení bez ohledu na jeho právní moc, zasílali celý příjem náležející dlužníku k rukám insolvenčního správce. Soud dále ukládá plátci mzdy, aby zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenčnímu správci doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (výplatní lístek), případně doplněný o údaj o výši čisté mzdy (§ 277 odst. 1 o.s.ř.). Soud dále ukládá plátci důchodu, aby po dobu trvání splátkového kalendáře zasílal insolvenční správkyni oznámení o změnách výše důchodu vypláceného dlužníkovi.

III. Soud ukládá insolvenčnímu správci FOLTAN a spol., IČ: 25865111, Ostrožná 233/40, 746 01 Opava, aby z příjmu dlužníka vypočetl jeho nezabavitelnou částku, tuto mu vyplatil, a ze zbylé částky: 1. si ponechal vždy zálohu na odměnu a náhradu svých hotových výdajů ve výši 900,-Kč měsíčně případně navýšenou o daň z přidané hodnoty, kterou je insolvenční správce povinen odvést podle zvláštního právního předpisu, je-li jejím plátcem, 2. uhradil pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (např. stanovené výživné na nezletilé děti dlužníka), 3. zbývající částku vyplatil nezajištěným věřitelům v tomto poměru:

II. V ostatním zůstává usnesení ze dne 10.08.2011, č.j.:-B5 beze změny.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 10.08.2011, č.j.:-B5, bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. -2-

Podáním doručeným soudu dne 30.10.2013 sdělil insolvenční správce, že dlužníkovi byl od 21.08.2013 přiznán invalidní důchod a má tedy v současnosti dva plátce příjmu, a to ČSSZ a HRUŠKA, spol. s r.o. Insolvenční správce proto požádal o změnu usnesení.

Jelikož má dlužník příjem od více plátců, uložil soud plátcům příjmu, aby jej v celé výši zasílali k rukám insolvenčního správce, který z něj bude počítat nezabavitelnou částku náležející dlužníku a jednotlivé splátky pro nezajištěné věřitele.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Dlužníku a insolvenčnímu správci začíná běžet lhůta ode dne, kdy jim bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem.

V Ostravě dne 21.11.2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová Táňa Kajzarová samosoudkyně