KSOS 14 INS 6405/2015-B9
KSOS 14 INS 6405/2015-B9

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: 1) Zdeněk Bortl, rč. 590516/1757, Arm. gen. L. Svobody 751, 742 13 Studénka-Butovice a 2) Alena Bortlová, rč. 586105/0030, Arm. gen. L. Svobody 751, 742 13 Studénka-Butovice, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud p o v o l u j e Zdenku anonymizovano , anonymizovano , Ludvíka Svobody 751, 742 13, Studénka, nabýt majetek z majetkové podstaty dlužníka: 1) Zdeněk Bortl, rč. 590516/1757, Arm. gen. L. Svobody 751, 742 13 Studénka-Butovice a 2) Alena Bortlová, rč. 586105/0030, Arm. gen. L. Svobody 751, 742 13 Studénka-Butovice, zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužníků ze dne 03.08.2015-č.l. B1 spisu, pod nemovitým majetkem bodem 2., a to konkrétně: pozemek par. č. 243 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba rod. dům, č. p. 290, stojí na pozemku par. č. 243, pozemek par. č. 244, zahrada, zapsáno na LV č. 795, kat. území Odry, okres Nový Jičín, kat. úřad MS kraj, kat. pracoviště Nový Jičín, a to pod podmínkou: uhrazení kupní ceny 600.000,-Kč, uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí kupujícím.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 07.05.2015-č.l. A5 spisu, byl zjištěn úpadek dlužníků.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.09.2015-č.l. B4 spisu, bylo schváleno oddlužení dlužníků zpeněžením majetkové podstaty. Do soupisu majetkové podstaty ze dne 03.08.2015-č.l B1 spisu, insolvenční správce sepsal mimo jiné nemovitý majetek.

Podáním doručeným soudu dne 12.08.2015-č.l. B2 spisu, zaslal Zdeněk Bortl, syn dlužníků, žádost o udělení výjimky ze zákazu nabývaní v návrhu specifikovaného majetku s odůvodněním, že v nemovitosti vyrůstal jeho otec i on sám, v bytě žila a žije jeho 82.letá babička, kdy na této nemovitosti je rovněž věcné břemeno užívání pro navrhovatelovu -2-babičku a prodejem nemovitosti cizí osobě by babička navrhovatele přišla o bydlení a navrhovatel společně s rodiči o všechny osobní i rodinné vazby.

V reakci na výzvu soudu ze dne 23.11.2015-č.l. B5 spisu, insolvenční správce sdělil podáním doručeným soudu dne 24.11.2015-č.l. B6 spisu, že nemá námitek, aby soud vyhověl žádosti Zdeňka Bortla.

V reakci na výzvu soudu ze dne 18.12.2015-č.l. B7 spisu, zástupce věřitelů sdělil podáním doručeným soudu dne 31.12.2015-č.l. B8 spisu, že souhlasí s žádostí Zdenka Bortla o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále IZ ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Vzhledem k tomu, že osobou dlužníkům blízkou bylo soudu navrženo povolení výjimku ze zákazu nabývání majetku, blíže specifikovaného v návrhu, z majetkové podstaty, a že zástupce věřitelů souhlasí s tím, aby z majetkové podstaty dlužníka tento majetek, konkrétně v návrhu blíže specifikovanou nemovitost, nabyl, byly splněny podmínky ust. § 295 IZ, a soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 15.1.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Lukáš Mareš samosoudkyně