KSOS 14 INS 6030/2011
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSOS 14 INS 6030/2011 Ze dne: Krajskému soudu v Ostravě Naše spis.zn.: 2 VSOL 982/2012-B-21 Havlíčkovo nábř. č. 34 Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová Ostrava 1 telefon: 585532321 PSČ 728 81 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 11.ledna 2013

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Po poradě senátu Vrchního soudu v Olomouci vracíme spis Vaší spisové značky KSOS 14 INS 6030/2011 pod kterou probíhá insolvenční řízení ve věci dlužníka Pavla Kvasnici, k úkonům dle ust. § 164 o.s.ř.

Spis byl předložen Vrchnímu soudu v Olomouci dne 13.12.2012 k rozhodnutí o odvolání insolvenčního správce Martina Vlka ze dne 21. listopadu 2012 proti usnesení Vašeho soudu ze dne 6.11.2012 , č.j.-B-17, kterým bylo vzato na vědomí splnění oddlužení (výrok I.), přiznána správci odměna a náhrada hotových výdajů, vše v celkové výši 11.880,-Kč (výrok II.), zamítnut návrh správce na úhradu další odměny (výrok III.), zproštěn insolvenční správce (výrok IV.) a dlužník osvobozen od placení zbylých závazků ve smyslu ust. § 414 IZ (výrok. V.).

Při projednávání věci odvolací soud ze spisu zjistil, že soud prvního stupně ve věci nařídil jednání na 24.10.2012, jehož předmětem bylo rozhodnutí o splnění podmínek oddlužení a osvobození od zbylých závazků dlužníka (viz protokol č.l. B-16). U tohoto jednání (dne 24.10.2012) bylo odvoláním napadené usnesení vyhlášeno.

Nicméně písemné vyhotovení tohoto usnesení č.j.-B-17 je datováno 6.11.2012, což je v rozporu s tím, kdy bylo vyhlášeno.

Z tohoto důvodu je proto nutný postup dle § 164 o.s.ř. a datum na napadeném usnesení je třeba před rozhodnutím odvolacího soudu opravit.

Po provedení všech potřebných úkonů předložte spis znovu odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

V Olomouci dne 11. ledna 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předseda senátu