KSOS 14 INS 5992/2011-A14
Číslo jednací: KSOS 14 INS 5992/2011-A14

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka : TREY CZ spol. s r.o., IČ 25371037, Nám. Osvobození 60, 753 61 Hranice, Hranice IV-Drahouše a insolvenčních navrhovatelů : č.1 Aleš Kocourek, bytem Galašova 1745, 753 01 Hranice, č.2 Erik Klumpar, Střítěž nad Ludlinou 27, 753 63, oba navrhovatelé právně zastoupeni JUDr. Jiřím Novákem, advokátem AK Brož & Sokol & Novák, se sídlem Praha 2, Sokolská 60, s adresou pro doručování: JUDr. Jiří Novák, pobočka AK Brož & Sokol & Novák, Přerov, náměstí T. G. M. 11, PSČ 750 00, o návrhu v záhlaví označených insolvenčních navrhovatelů na nařízení předběžného opatření a ustanovení předběžného správce

takto:

V insolvenční věci shora označeného dlužníka soud nařizuje předběžné opatření v tomto znění:

I. Insolvenční soud ustanovuje předběžným správcem JUDr. Pavla Mikeše, P.O. Box 93, Za mlýnem 540/9, 750 11 Přerov 2.

II. Soud ukládá dlužníkovi, aby a) bez souhlasu předběžného správce nenakládal s věcmi movitými a nemovitými (nebo jejich částmi), právy či jiným majetkem, které má ve svém vlastnictví, který může náležet do majetkové podstaty (§ 113 odst. 1 IZ), b) své peněžité závazky ke třetím osobám plnil pouze se souhlasem předběžného správce, c) poskytl předběžnému správci všestrannou součinnost, zejména dbal jeho pokynů (§ 210 odst. 1 IZ)

III. Soud nařizuje osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale pouze předběžnému správci (§113 odst. 1 IZ).

IV. Soud nařizuje tomu, kdo má u sebe dlužníkův majetek, který může náležet do majetkové podstaty dlužníka, aby na výzvu předběžného správce umožnil jeho prohlídku a ocenění (§ 213 IZ).

V. Toto předběžné opaření je vykonatelné okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění:

Návrhem došlým soudu dne 27.05.2011 podal v záhlaví označený navrhovatel č. 1 návrh na nařízení předběžného opatření s obsahem jak je uvedeno v odstavcích I.-IV. výroku tohoto usnesení. Svůj návrh odůvodnil tím, že 08.04.2011 podal věřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízení spojený s návrhem na prohlášení konkurzu na majetek dlužníka. Insolvenční řízení bylo zahájeno vyhláškou insolvenčního soudu dne 11.04.2011. Stejný návrh podal i navrhovatel č.2 také dne 08.04.2011. Usnesením č.j. 14 INS 5992/2011-A7 ze dne 19.04.2011 uložil insolvenční soud dlužníkovi, aby se ve lhůtě 15-ti dnů ode dne doručení usnesení vyjádřil k insolvenčnímu návrhu navrhovatele a také zejména aby předložil seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců. Dne 09.05.2011 předložil dlužník insolvenčnímu soudu vyjádření, spolu se seznamy pohledávek a závazků, které však bylo nedostatečné a proto soud opětovně vyzval dlužníka usnesením ze dne 17.05.2011 č.j. 14 INS 5992/2011-A10 k předložení ve lhůtě 7-mi dnů seznamu majetku, seznamu závazků a seznamu zaměstnanců. Dlužník na toto usnesení nereagoval. Navrhovatelé dále uvedli, že do insolvenčního řízení již přihlásilo své pohledávky celkem (mimo navrhovatele 1 a 2) dalších deset věřitelů. Navrhovatelé osvědčují skutečnosti odůvodňující nařízení předběžného opatření tím, že dlužník nepředal soupis majetku tak, jak byl soudem již 2x vyzýván. Navrhovatelé mají za to, že tak dlužník neučinil proto, neboť, jak zjistil, dlužník zcizuje movité věci náležející do majetku dlužníka ve prospěch třetích osob. Navrhovatelé uvedli, že dlužník, jakožto obchodní společnost zabývající se stavebními pracemi, spočívajícími v dodávkách průmyslových podlah, jejich opravách a rekonstrukcích, má ve vlastnictví především movité věci, a to stroje, potřebné k provádění stavebních prací. Navrhovatelé se obávají zcizování tohoto majetku v neprospěch věřitelů, se kterým již dlužník započal, když dne 22.04.2011 a 06.05.2011 byly na inzertních webových stránkách www.bazos.cz vloženy inzeráty na účelem prodeje movitých věcí-strojů, které jsou dle vědomostí navrhovatelů ve vlastnictví dlužníka. Jedná se o 1. tryskač betonových povrchů + magnet-inzerát č. 9888691 ze dne 22.04.2011 na http://stroje.bazos.cz/inzerat/9888691/tryskac-betonovych- povrchu--magnet.php 2. průmyslový vysavač-inzerát č. 9888629 ze dne 22.04.2011 na http://stroje.bazos.cz/inzerat/9888629/prumyslovy-vysavac.php 3. elektrická kladka-inzerát č. 9888549 ze dne 22.04.2011 na http://stroje.bazos.cz/inzerat/9888549/elektricka-kladka.php 4. jednorotorová ruční hladička Barikel-inzerát č. 9888285 ze dne 22.04.2011 na http://stroje.bazos.cz/inzerat/9888285/jednorotorova-rucni-hladicka- Barikel.php 5. dvourotorová hladička BARIKEL-inzerát č. 9888258 ze dne 22.04.2011 na http://stroje.bazos.cz/inzerat/9888258/dvourotorova-hladicka- BARIKEL.php

AS IVO2f

6. posypový vozík BARIKEL-inzerát č. 9888106 ze dne 22.04.2011 na http://stroje.bazos.cz/inzerat/9888106/posypovy-vozik-BARIKEL.php 7. přívěsný vozík-inzerát č. 9888049 ze dne 22.04.2011 na http://stroje.bazos.cz/inzerat/9888049/privesny-vozik.php 8. přívěsný vozík-inzerát č. 9888909 ze dne 22.04.2011 na http://stroje.bazos.cz/inzerat/9888909/privesny-vozik.php 9. radialní samochodná fréza SCHWAMBORON BEF 301-inzerát č. 9887490 ze dne 22.04.2011 na http://stroje.bazos.cz/inzerat/9887490/radialni-samochodna-freza- SCHWAMBORON BEF 301.php 10. automobil Škoda Octavia, RZ: PRL 79-12-inzerát č. 10070845 ze dne 06.05.2011 na http://auto.bazos.cz/inzerat/10070845/Skoda-Octavia.php

U věcí pod čísly 1.-9. vystupuje jako prodávající sice zaměstnanec dlužníka Jiří Řehák, avšak navrhovatelé považují za zcela vyloučené, aby tyto věci byly ve vlastnictví pana Řeháka, jelikož se jedná o stroje, které v rámci výkonu práce denně užívali k provádění stavebních prací jako zaměstnanci dlužníka, a tyto byly ve vlastnictví dlužníka. Lze poukázat i na skutečnost, že tyto movité věci jsou foceny v areálu dlužníka, v případě přívěsného vozíku hned vedle vozidla označeného firmou dlužníka. Pokud jde o prodej automobilu uvedeného pod č. 10, zde sice v pozici prodávajícího vystupuje Ivan Pospíšil, avšak navrhovatelé uvádějí, že se jedná o osobu dřívějšího jednatele a společníka dlužníka, který byl a snad i v současné době je zaměstnancem dlužníka a je zároveň vlastníkem budovy, ve které dlužník sídlí. Tento automobil, který je v současné době prodáván, byl ve vlastnictví dlužníka a jako takový byl používán pracovníky dlužníka k výkonu práce. Navrhovatelé dále dodávají, že automobil je vyfotografován v areálu dlužníka, přičemž prodávaný automobil stojí vedle vozidla, označeného firmou dlužníka (viz. Inzerát č. 10070845 ze dne 06.05.2011 na http://auto.bazos.cz/inzeratú10070845/Skoda-Octavia.php).

Dle navrhovatele je tedy zřejmé, že se dlužník snaží o prodej svého majetku, který bezprostředně potřebuje k výkonu své činnosti, v čemž navrhovatelé spatřují snahu zmařit možné uspokojení jejich pohledávek vůči dlužníkovi. Jelikož dochází ke zcizení movitých věcí dlužníka, dlužník tímto poškozuje věřitele. O chování dlužníka svědčí i skutečnost, že dlužník do dnešního dne nedodal insolvenčnímu soudu soupis svého majetku, v němž by musel uvést vlastnictví věcí, uvedených pod body 1.-10. Je tedy zcela evidentní, že dlužník se snaží koordinovaně a záměrně zbavit se svého zbývajícího majetku prostřednictvím svých zaměstnanců tak, aby se z něj věřitelé nemohli v budoucnu uspokojit. Podle informací, které mají navrhovatelé z doby svého působení u dlužníka, je předmětný majetek fakticky jediným výrobním prostředkem dlužníka. K osvědčení svých tvrzení navrhovatelé soudu jako důkazy předložili listiny níže uvedené:

-výpis z obchodního rejstříku dlužníka -inzerát č. 9888691 ze dne 22.04.2011 na http://stroje.bazos.cz/inzerat/9888691/tryskac-betonovych-povrchu--magnet.php -inzerát č. 9888629 ze dne 22.04.2011 na http://stroje.bazos.cz/inzerat/9888629/prumyslovy-vysavac.php

AS IVO2f

-inzerát č. 9888549 ze dne 22.04.2011 na http://stroje.bazos.cz/inzerat/9888549/elektricka-kladka.php -inzerát č. 9888285 ze dne 22.04.2011 na http://stroje.bazos.cz/inzerat/9888285/jednorotorova-rucni-hladicka-Barikel.php -inzerát č. 9888258 ze dne 22.04.2011 na http://stroje.bazos.cz/inzerat/9888258/dvourotorova-hladicka-BARIKEL.php -inzerát č. 9888106 ze dne 22.04.2011 na http://stroje.bazos.cz/inzerat/9888106/posypovy-vozik-BARIKEL.php -inzerát č. 9888049 ze dne 22.04.2011 na http://stroje.bazos.cz/inzerat/9888049/privesny-vozik.php -inzerát č. 9888909 ze dne 22.04.2011 na http://stroje.bazos.cz/inzerat/9888909/privesny-vozik.php -inzerát č. 9887490 ze dne 22.04.2011 na http://stroje.bazos.cz/inzerat/9887490/radialni-samochodna-freza- SCHWAMBORON BEF 301.php -inzerát č. 10070845 ze dne 06.05.2011 na http://auto.bazos.cz/inzerat/10070845/Skoda-Octavia.php -výpisem z registru vozidel RZ.PRL 79-12-pokud jde o tento navrhovaný důkaz, zde navrhovatelé uvedli, že si jej má soud vyžádat sám, což s ohledem na princip rychlosti předběžného opatření není možné. K tomuto důkazu soud uvádí, že s ohledem na důkazy ohledně výše uvedených devíti věci se soudu k osvědčení návrhu na předběžné opatření jevil tento důkaz již nadbytečný.

Navrhovatelé tedy mají za to, že osvědčili, že dlužník v rozporu s ust. § 111 IZ má tendenci převádět výše popsané movité věci, které by měly sloužit k uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení, na třetí osoby. Z tohoto důvodu musí být dlužník omezen v nakládání se svým majetkem, tak jak navrhovatel uvedl v návrhu (tj. tak jak je uvedeno v odstavcích II. -IV. výroku tohoto usnesení). Navrhovatel zároveň navrhl, aby soud s ohledem na chování dlužníka ustanovil i předběžného správce.

Dle ust. § 82 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu.

Dle ust. § 111 odst. 1 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Dle ust. § 112 odst. 1 IZ insolvenční soud ustanoví předběžným opatřením předběžného správce i bez návrhu, jestliže nařídil předběžné opatření, kterým omezil dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu, než je uvedeno v § 111. Dle odst. 2 téhož ustanovení insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil

AS IVO2f moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody.

Dle ust. § 113 odst. 1 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

K výše uvedeným tvrzením navrhovatelů soud provedl navrhované důkazy i důkazy z insolvenčního spisu, ze kterých zjistil následující skutečnosti.

Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 11.04.2011, a to usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 14 INS 5992/2011-A2 (viz důkaz citovaným usnesením), a to na základě návrhu navrhovatele Aleše Kocourka.

K řízení přistoupil svým podáním doručeným soudu dne 11.04.2011 také navrhovatel Erik Klumpar (viz důkaz tímto citovaným podáním).

Insolvenční soud usnesením ze dne 19.04.2011 č.j. 14 INS 5992/2011-A7 vyzval dlužníka, aby se jednak vyjádřil k insolvenčnímu návrhu a uvedl, zda skutečnosti uvedené v návrhu odpovídají skutečnému stavu a v případě, že návrhu odporuje, aby vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a dále aby označil důkazy k prokázání těchto skutečností a tyto důkazy soudu předložil. Soud také uložil dlužníkovi, aby předložil seznamy majetku, závazků a zaměstnanců (viz důkaz tímto usnesením).

Z vyjádření dlužníka, které bylo soudu doručeno dne 06.05.2011 (důkaz založený na č.l. 8 spisu), soud zjistil, že pokud jde o navrhovatele předběžného opatření, vyjádřil se k nim dlužník tak, že se jedná o jeho bývalé zaměstnance, kteří v letech 2009 a 2010 poškozovali dlužníka, neboť sami prováděli zakázky bez vědomí dlužníka a využívali přitom veškeré firemní zázemí. Dále uvedli, že dlužníka poškodili, neboť některé zakázky provedli vadně. Dlužník dále uvedl, že má za to, že tito navrhovatelé spáchali trestné činy, např. zneužívání informací v obchodním styku, zpronevěry atd. Dlužník má za to, že insolvenční návrh byl podán účelově, je šikanozní a má sloužit jen k odstranění konkurence. Pokud jde o samotné pohledávky navrhovatelů předběžného opatření, dlužník se k tomu, zda jsou po právu či nikoliv, vůbec nevyjádřil. Pokud jde o jeho povinnost k předložení seznamů majetku, závazků a zaměstnanců, dlužník předložil jen nepřehledné seznamy vytažené z účetnictví a označené jako tuzemské závazky I., komplet, strana 1-6, zahraniční závazky, komplet, strana 1, dále listinu označenou jako částečné úhrady, komplet, strana 1, listinu označenou jako tuzemské pohledávky I., komplet, strana 1-2, listinu označenou jako tuzemské pohledávky II., komplet, strana 1, listinu označenou jako částečné úhrady, komplet, strana 1-4. Dlužník nesplnil svoji povinnost řádně označit své závazky, neboť řádným způsobem neoznačil osoby, které mají vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva, když zde zcela

AS IVO2f chybí např. řádné označení těchto věřitelů dle § 103 odst. 1 insolvenčního zákona. Pokud jde o majetek, dlužník opět jen zcela chaoticky označil své dlužníky-pravděpodobně pod pojmem částečné úhrady a tuzemské pohledávky, avšak opět je neoznačil řádným způsobem dle § 103 odst. 1 insolvenčního zákona. Dlužník vůbec neuvedl, zda má kromě pohledávek i nějaký jiný movitý či nemovitý majetek a také zejména vůbec ani tyto nedostatečné seznamy nepodepsal a neuvedl v nich, že jsou správné a úplné. Pokud jde o seznam zaměstnanců, ten soudu nepředložil vůbec (viz důkaz vyjádřením dlužníka, včetně příloh založených na čl. A8 spisu).

Jelikož ve svém nedostatečném vyjádření k návrhu vůbec neuvedl, zda souhlasí s tím, aby o insolvenčním návrhu bylo rozhodnuto bez jednání, soud nařídil jednání o insolvenčním návrhu na 03.06.2010 (viz důkaz na čl. A9 spisu) a později k návrhu navrhovatelů odročil jednání na 07.06.2011 (viz důkaz na čl. A11 spisu). Zároveň soud opětovně vyzval dlužníka k předložení řádných seznamů majetku, závazků a zaměstnanců, a to usnesením ze dne 17.05.2011 č.j. 14 INS 5992/2011-A10 (viz důkaz tímto usnesením). Z tohoto usnesení se zároveň podává, že dlužníkovi byla uložena ke splnění uvedených povinností lhůta 7-mi dnů od doručení. Ze spisu se dále podává, že dlužníkovi bylo usnesení doručeno 19.05.2011, avšak dlužník k dnešnímu dni požadované seznamy nepředložil.

Z obsahu insolvenčního spisu soud dále zjistil, že pokud jde o návrhy navrhovatelů předběžného opatření, jsou jejich pohledávky vůči dlužníkovi oprávněné a prokázané, neboť jde o pohledávky u navrhovatele Aleše Kocourka z důvodu nevyplacené mzdy za březen 2010 ve výši 14.541,-Kč, která je splatná 30.04.2010, za květen 2010 ve výši 10.000,-Kč která je splatná 30.06.2010, za červen 2010 ve výši 22.560,-Kč, která je splatná 31.07.2010. Tento navrhovatel má vůči dlužníkovi i další pohledávky z titulu nevyplacených mezd a z titulu odstupného, avšak pro prokázání aktivní legitimace tohoto navrhovatele k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení a tím pádem i k podání návrhu na předběžné opatření postačuje soudu jen osvědčení části těchto pohledávek. Tento navrhovatel osvědčil nárok na tyto pohledávky jednak pracovní smlouvou uzavřenou s dlužníkem dne 01.03.2007, jednak výplatními páskami (viz důkazy založené v přílohovém obalu spisu). Pokud jde o na navrhovatele Erika Klumpara, i tento navrhovatel rovněž osvědčil pohledávky z důvodu nevyplacené mzdy za listopad 2009 ve výši 8.404,-Kč, která je splatná 31.12.2009, za leden 2010 ve výši 8.000,-Kč která je splatná 28.02.2010, za červen 2010 ve výši 10.000,-Kč, která je splatná 31.07.2010. Tento navrhovatel má vůči dlužníkovi i další pohledávky z titulu nevyplacených mezd a z titulu odstupného, avšak pro prokázání aktivní legitimace tohoto navrhovatele k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení a tím pádem i k podání návrhu na předběžné opatření postačuje soudu jen osvědčení části těchto pohledávek. Tento navrhovatel osvědčil nárok na tyto pohledávky jednak pracovní smlouvou uzavřenou s dlužníkem dne 01.03.2007, jednak výplatními páskami (viz důkazy založené v přílohovém obalu spisu).

Soud má tedy osvědčenu aktivní legitimaci navrhovatelů k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení a tudíž i k podání návrhu na předběžné opatření, neboť navrhovatelé osvědčili, že mají vůči dlužníkovi splatné pohledávky po splatnosti více než 30 dnů.

AS IVO2f

Pokud jde o osvědčení návrhu na vydání předběžného opatření, soud z důkazů předložených navrhovateli, a to zejména z důkazu jednotlivými inzeráty, zjistil, že ve spojení s tím, že dlužník nekomunikuje řádně se soudem a nepředložil dosud řádné seznamy zejména svého majetku, je návrh na vydání předběžného opatření osvědčen. Dlužník totiž porušuje svoji povinnost k předložení seznamů danou mu jednak insolvenčním zákonem a uloženou mu také již podvakrát i usnesením soudu, ale také porušuje svoji povinnost danou mu také ustanovením § 111 odst. 1 IZ, které stanoví, že dlužník je povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoliv zanedbatelné zmenšení. Z úplného výpisu z obchodního rejstříku tohoto dlužníka se podává, že předmětem podnikání tohoto dlužníka jsou mimo jiné podlahářství, a dále provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Je tedy logické, že movité věci označené navrhovatelem pod body 1.-10. jsou nutné k provádění jeho činnosti. Tato skutečnost je také soudu známa z úpadku ostatních stavebních firem jako např. úpadek společnosti STAVOKOMP stavební a.s. a společnosti ŠNAPKA stavby a.s., jejichž insolvenční řízení je vedeno podepsaným soudem a soudcem. Je také nepodstatné, že dlužník zpeněžuje svůj majetek prostřednictvím svých zaměstnanců, když ve spojení s ostatními zjištěními ve spise má soud za to, že tímto jednáním se dlužník pouze účelově vyhýbá tomu, aby v rámci insolvenčního řízení byl zpeněžen jeho majetek. Pokud by navíc došlo k tomu, že dlužník majetek, který prodává prostřednictvím svých zaměstnanců, by již stačil na své zaměstnance převést, takové jednání by soud považoval za neúčinné právní úkony ve smyslu ust. § 242 insolvenčního zákona, kterým by dlužník úmyslně zkracoval uspokojení svých věřitelů.

Po zvážení všech okolností uvedených v návrhu soud návrhu na vydání předběžného opatření vyhověl a zároveň ustanovil předběžným správcem JUDr. Pavla Mikeše.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

V Ostravě dne 27.05.2011

Za správnost vyhotovení : JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Martina Navrátilová soudce

AS IVO2f