KSOS 14 INS 5518/2012-B15
Číslo jednací: KSOS 14 INS 5518/2012-B15

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužníka : Lenka anonymizovano , anonymizovano , Adresa: Cihelní 1647/29, 735 06 Karviná- Nové Město

takto:

Soud m ě n í znění výroků II., III. usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 14 INS 5518/2012-B6 ze dne 24.9.2012, a to následujícím způsobem:

II. Soud ukládá jak oběma plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka, tak také příp. dalším následujícím novým plátcům mzdy nebo jiného příjmu dlužníka (dále jen plátce mzdy ):

1) Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, 2) Lázně Darkov, a.s., IČ: 61974935, Čsl. armády 2954/2, Hranice, 733 01 Karviná,

aby od doručení tohoto usnesení mzdu či jiný příjem, na který má dlužník nárok, nevypláceli dlužníkovi, ale celou mzdu či jiný příjem dlužníka vyplatili insolvenčnímu správci Mgr. Ivo Tichovský, Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava.

Soud dále ukládá plátci důchodu, aby po dobu trvání splátkového kalendáře zasílali insolvenčnímu správci oznámení o změnách výše důchodu a dávek pěstounské péče vyplácených dlužníkovi.

Soud dále ukládá plátci mzdy, aby zasílal (v kopii či elektronicky) každý měsíc insolvenčnímu správci doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách (výplatní lístek).

Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 3 dnů sdělil všem plátcům příjmů dlužníka číslo účtu, na který mají být zasílány příjmy dlužníka.

III.Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby každý měsíc z částek sražených dlužníkovi: isir.justi ce.cz

a. vypočetl částku odpovídající základní částce, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy, a tuto částku vyplatil dlužníkovi, vždy do 3 dnů od jejich obdržení od plátců, b. si ponechal částku ve výši 900,--Kč, navýšenou o DPH, je-li insolvenční správce jeho plátcem [odměna insolvenčního správce je 750,--Kč a 150,--Kč je na náhradu hotových výdajů, to vše dle ust. § 38 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) zvýšeno o DPH] jako zálohu na odměnu a na náhradu hotových výdajů, c. uhradil případné pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou a d. zbývající částku vyplatil nejpozději do konce měsíce nezajištěným věřitelům v poměru stanoveném ve výše citovaném usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Ostravě dne 1.6.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Viktor Břeska, v.r. Lukáš Mareš samosoudce

IVO2a