KSOS 14 INS 4996/2010-B21
KSOS 14 INS 4996/2010-B21

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav Helvig, IČ 66910153, 783 16 Tovéř 27, o návrhu Jarmily anonymizovano , anonymizovano , 783 16 Tovéř 27, matky dlužníka, na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

Soud p o v o l u j e Jarmile anonymizovano nabývat majetek z majetkové podstaty dlužníka Jaroslava Helviga zahrnutý do soupisu majetkové podstaty dlužníka, tj. ideální 1/2 nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Olomouc na listu vlastnictví č. 108, a to: -budovu č.p. 27, budova k bydlení, stojící na pozemku parc.č. 279, -pozemek parc.č. 279 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 209 m2, -pozemek parc.č. 280 zahrada o výměře 111 m2, vše v katastrálním území Tovéř, obec Tovéř.

Odůvodnění:

Usnesením soudu č.j.-B10 ze dne 31.08.2010 byl na majetek dlužníka prohlášen nepatrný konkurz. Dne 02.07.2010 sepsala insolvenční správkyně do soupisu majetkové podstaty dlužníka jeho nemovitý majetek, tj. ideální 1/2 nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Olomouc na listu vlastnictví č. 108, vše v katastrálním území Tovéř, obec Tovéř uvedených ve výroku tohoto usnesení.

Dne 17.01.2011 byla insolvenčnímu soudu doručena žádost Jarmily anonymizovano o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. V žádosti Jarmila anonymizovano uvedla, že je matkou dlužníka, a že by chtěla nabýt nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka, jelikož je majitelkou druhé ideální 1/2 nemovitostí uvedených ve výroku tohoto unesení.

Dne 24.01.2011 požádala insolvenční správkyně o vydání souhlasu s prodejem mimo dražbu nemovitostí uvedených ve výroku tohoto usnesení a uvedla, že o tyto nemovitosti projevila zájem paní Jarmila anonymizovano (matka dlužníka). Zároveň insolvenční správkyně doložila souhlas zástupce věřitelů ze dne 18.01.2011 a pokyn zajištěného věřitele ze dne 21.01.2011, v němž oba souhlasí s prodejem mimo dražbu výše uvedených nemovitostí paní Jarmile anonymizovano , a to za částku určenou dle znaleckého posudku.

Dle ust. § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. -2-

Vzhledem k tomu, že s povolením této výjimky vyjádřil souhlas zástupce věřitelů, její povolení doporučila insolvenční správkyně a byly splněny podmínky ust. § 295 IZ rozhodl soud tak, jak je uvedeno výše.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě, dne 08.02.2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Monika Chalanová samosoudkyně