KSOS 14 INS 37605/2013-A7
Číslo jednaci: KSOS 14INS 37605/2013-A7

Us ne s e ní

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: CARMAN, a.s., se sídlem U Pily 918, 783 91 Uničov, IČ: 26138891, právně zastoupeného JUDr. Petrem Dítětem, MBA,LL.M., advokátem, se sídlem Horní náměstí 19, 772 00 Olomouc, a insolvenčních věřitelů-navrhovatelů č.1: Ing. Pavel Čížek, se sídlem Hlavní třída 1020/59, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 16629051, č.2: DAIMOND-chlaze ní, spol.s r.o., se sídlem Vídeňská 56a, 639 00 Brno, IČ: 60728167, právně zastoupeného Mgr. Tomášem Pavlíkem, advokátem, se sídlem tř. kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno, č.3: JS OKNA, s.r.o., se sídlem Vřesinská 128/40, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 25819364, o návrhu na vydání předběžného opatření,

takto:

I. Soud nařizuje předběžné opatření, kterým se ruší ve věci insolvenčního řízení dlužníka : CARMAN, a.s, se sídlem U Pily 918, 783 91 Uničov, IČ: 26138891 veškeré účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

II. Soud ukládá všem insolvenčním navrhovatelům, aby za účelem zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřením i přijatými v jeho průběhu složili společně a nerozdílně jistotu ve výši 100.000,-Kč Krajskému soudu v Ostravě, č. ú. 6015-4123761/0710, VS 4803760513 a to do tří dnů od doručení usnesení insolvenčním navrhovatelům.

Od ůvo d ně n í:

Dne 27.12.2013 byl soudu doručen insolvenční návrh navrhovatele č.1, kterým se domáhal zjištění úpadku dlužníka. V návrhu uvedl, že má za dlužníkem splatnou a neuhrazenou pohledávku ve výši 1.064.243,-Kč vyplývající ze smlouvy o dílo č. 52012003-14, včetně dodatků č.1 a 2. Provedené práce za dodávky a montáž 05-08/2013 pak navrhovatel fakturoval dlužníku čtyřmi fakturami uvedenými v čl. I. insolvenčního návrhu, avšak dlužník uvedené faktury neuhradil. Splatnosti těchto čtyř faktur jsou dle navrhovatele 31.07.2013, 31.08.2013, 31.10.2013, 31.10.2013. V návrhu pak byli označeni další věřitelé dlužníka, a to společnost NHC, stavební montáže s.r.o. s pohledávkou ve výši 336.840,-Kč po splatnosti více než 60 dnů, a společnost DIAMOND-chlazení, spol. s r.o. s výší závazku cca 800.000,-Kč po splatnosti více než 30 dnů.

K návrhu přistoupil podáním, doručeným soudu dne 16.1.2014 navrhovatel č.2, který uvedl, že má za dlužníkem splatnou a neuhrazenou pohledávku ve výši 1.143.216.,-Kč vyplývající ze smlouvy o dílo, která je přiložena k jeho návrhu. Tvrzenou pohledávku dle navrhovatele č.2 představuje 12 nezaplacených faktur, uvedených v bodě I. návrhu, s termínem jejich splatností 31.08., 21.10., 02.12.2013 a 13.01.2014. Jako další věřitele tento navrhovatel označil Ing. Pavla Čížka (navrhovatele č.1) a NHC, stavební montáže s.r.o., přičemž odkázal na insolvenční návrh navrhovatele č.1.

K návrhu přistoupil podáním, doručeným soudu dne 22.01.2014, navrhovatel č. 3, který uvedl, že má za dlužníkem splatnou a neuhrazenou pohledávku ve výši 523.369,-Kč, vyplývající ze smlouvy o dílo a dodatku č. 2, které jsou přiložené k návrhu. Tvrzenou pohledávku dle navrhovatele č. 3 představují dvě nezaplacené faktury, uvedené v bodě I. návrhu s termínem jejich splatnosti dne 10.10.2013, 21.11.2013. Jako další věřitele tento navrhovatel označil navrhovatele č. 1, 2, společnost AVOS Vyškov, s.r.o., NHC, stavební montáže, s.r.o., bez jakékoliv jiné specifikace těchto společností a bez uvedení výše a splatností jejich pohledávek.

Dlužník se k návrhům navrhovatelů č. 1 a 2 vyjádřil rozsáhlým a podrobným podáním, doručeným soudu dne 22.1.2014 (č.l. A6) ve kterém namítal, že podané návrhy jsou zřejmým pokusem o šikanózní výkon údajného práva, kterým navrhovatelé účelově a připraveně zneužili právní úpravy insolvenčního řízení, aby na dlužníka vytvořili tlak k zaplacení pohledávek, jejichž existence je sporná. Navrhovatelé se tak snaží získat plnění, kterého by řádným výkonem práva nedosáhli. Dlužník dále namítal a uváděl konkrétní údaje, že všechny navrhovateli tvrzené pohledávky byly započteny, takže i kdyby existovaly, započtením zanikly a dále namítal, že i kdyby pohledávky byly existentní, dlužník uvádí, že s ohledem na stav bankovního účtu 16.044.066,61 Kč a cenu nemovitého majetku-37.334.578,-Kč není v platební neschopnosti, neboť je schopen všechny tvrzené pohledávky uhradit, není k tomu však pro jejich spornost ochoten. Dlužník dále uvedl, že vlastní i další rozsáhlá aktiva (viz str. 4 na č.l. A6). K tvrzení o výši bankovního účtu doložil bankovní výpis a k tvrzení o ceně nemovitostí doložil kupní smlouvu, ze kterých má soud tvrzené údaje za osvědčené. Dlužník dále namítal, že s účinností od 07.01.2014 došlo v důsledku přeměny obchodní společnosti CARMAN, a.s. rozdělením odštěpením sloučením k přechodu majetku souvisejícího se stavební výrobou, včetně práv a povinností vůči oběma navrhovatelům i dalšímu věřiteli (tvrzenému oběma navrhovateli v jejich návrzích) na společnost Carman Invest a.s.. Takže i kdyby všechny tvrzené pohledávky byly existentní, jsou za tímto právním nástupcem (viz bod III. na straně 4, č.l. A6). Tuto skutečnost dlužník osvědčil výpisem z obchodního rejstříku obou těchto společností a projektem rozdělení společnosti CARMAN, a.s.. Dle dlužníka tudíž navrhovatelé ani z tohoto důvodu nemají vůči němu žádné pohledávky.

Dlužník dále zcela konkrétně namítal vadnost obou podaných návrhů (viz str.3,6 na č.l. A6).

Pokud jde o návrh navrhovatele č. 3, dlužník se k němu vyjádřit nestačil, neboť návrh navrhovatele č. 3 byl soudu doručen ve stejný den jako návrh dlužníka na vydání předběžného opatření.

Součástí dlužníkova vyjádření byl i jeho návrh na vydání předběžného opatření, kterým by soud jednak zrušil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a současně by uložil insolvenčním navrhovatelům za účelem zajištění náhrady škody složit jistotu ve výši 50.000,-Kč Krajskému soudu v Ostravě. Dlužník je přesvědčen, že insolvenční návrhy jsou zjevným šikanózním výkonem práva, které by nemělo požívat právní ochrany. Smyslem insolvenčních návrhů je tak účelové vyvolání účinku spojených se zahájením insolvenčního řízení a přenesení důkazního břemene na dlužníka, které by v nalézacím řízení tížilo oba navrhovatele. Jednáním insolvenčních navrhovatelů vzniká dlužníkovi majetková i nemajetková újma, která bude časem narůstat. Dlužník vyčíslil a osvědčil již konkrétně vynaložené náklady částkou 141.000,-Kč. Pokud jde o nemajetkovou újmu (např. poškozením dobrého jména), uvedl dlužník, že ji zatím není schopen vyčíslit.

Uvedená částka je tvořena především náklady na právní zastoupení dosud ve výši 72.600,-Kč, dále částkou 48.400,-Kč na náklady analýzy a vyhodnocení ekonomických, účetních a daňových dopadů insolvenčního řízení a částkou 20.000,-Kč na náklady spojené s přípravou podkladů.

Soud posoudil dosavadní obsah spisu, včetně listin předložených účastníky a dospěl k závěru, že návrh na vydání předběžného opatření odklizujícího účinky zahájení insolvenčního řízení je za dané situace důvodný, aniž by byl předjímán výsledek rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Prostým součtem výše všech tvrzených pohledávek (včetně pohledávky dalšího označeného věřitele) a včetně pohledávky tvrzené navrhovatelem č. 3 a současným porovnáním výše peněžních prostředků dlužníka ke dni 17.01.2014 (viz bankovní výpis-příloha č.5 k č.l. A6) je zřejmé, že tyto peněžní prostředky značně převyšují výši tvrzených dluhů (a to tak, že není třeba na tomto místě znovu uvádět hodnotu nemovitého majetku). Je zde tudíž osvědčena dlužníkova schopnost pohledávky zaplatit, dlužník jen není ochoten je zaplatit, neboť jsou sporné.

S ohledem na výše uvedené soud dospěl k závěru, že nelze připustit, aby dlužník disponující dostatečnými finančními prostředky byl ve svých právech jakkoli omezen účinky vyvolanými insolvenčním řízením. Proto postupoval se zásadou vyjádřenou v § 5 písm. a) IZ a postupoval dle § 111 a 113 odst. 1 IZ a tímto předběžným opatřením účinky zahájení insolvenčního řízení zrušil.

Pokud soud dále rozhodl o uložení povinnosti složit navrhovatelům na účet Krajského soudu v Ostravě jistotu za účelem zajištění náhrady škody či jiné újmy, pak vycházel ze znění ust. § 82 odst. 2 písm. c) IZ. Je třeba zdůraznit, že zákon klade na insolvenční navrhovatele, kteří se domáhají zjištění úpadku dlužníka, zvýšené nároky při sepisu insolvenčního návrhu, kde musí být vylíčeny řádně veškeré skutkové okolnosti. Pokud navrhovatelé nedisponují vykonatelnou pohledávkou, svou pohledávku neuplatnili v nalézacím řízení, pak musí počítat s dlužníkovou obranou v případě, že dlužník považuje tvrzenou pohledávku za spornou. Jedním ze způsobu obrany je i možnost, kterou využil dlužník danou mu právě ust. § 82 odst. 2 písm. c) IZ, jedná se tedy o nárok zcela legitimní. Soud považuje výši částky za zcela přiměřenou s ohledem na konkrétní specifikaci vypočtených částek, kdy dlužník vyčísluje škodu, která mu dosud skutečně vznikla. Z uvedených důvodů soud proto rozhodl ve smyslu výroku II. tohoto usnesení.

Po uče ní : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu písemně, dvojmo.

U osob, kterým se toto usnesení doručuje zvlášť, začíná lhůta k podání odvolání běžet dnem zvláštního doručení.

V Ostravě dne 23.01.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová Táňa Kajzarová samosoudkyně