KSOS 14 INS 3692/2016-B8
Číslo jednací: KSOS 14 INS 3692/ 2016-B8

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Soňou Walderovou v insolvenčním řízení dlužníka OSA-INVEST s.r.o., IČ: 623 00 652, se sídlem Mastného 1035/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, o schválení reorganizačního plánu dlužníka

takto:

I. Soud s chv aluje reorganizační plán dlužníka : OSA-INVEST s.r.o., IČ: 623 00 652, se sídlem Mastného 1035/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava tak, jak je tento reorganizační plán založen v insolvenčním spise 14 INS 3692/2016 na č.l. A6 spisu.

II. Cena majetkové podstaty č i n í-dle znaleckého posudku č.12/2016 ze dne 08.02.2016 vypracovaného znalcem-společností Kvita, Pawlita & Partneři, spol. s.r.o., Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, předloženého dlužníkem spolu s reorganizačním plánem (č.l. A6 spisu) k datu 31.12.2015 částku 1.135.000,-Kč.

Odůvodnění:

Usnesením zdejšího soudu č. j.-A10 ze dne 19.5.2016 soud zjistil úpadek dlužníka, povolil řešení úpadku dlužníka reorganizací a ustanovil insolvenčním správcem Ing. Jiřího Hanáka. Na den 25.8.2016 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů. Na programu schůze věřitelů, konané dne 25.8.2016 u Krajského soudu v Ostravě, bylo mimo jiné hlasování o přijetí reorganizačního plánu, předloženého dlužníkem. Věřitelé byli rozděleni v reorganizačním plánu do 3 skupin, přičemž třetí skupinu tvoří věřitelé pohledávek dle § 168 a 169 IZ. Tato skupina se dle ust. § 347/4 IZ považuje za skupinu, která reorganizační plán přijala. Druhou skupinu tvoří společníci dlužníka . Tato skupina se dle ust. §347 odst. 2 považuje za skupinu, která reorganizační plán přijala. První skupinu tvoří nezajištění věřitelé. Pokud jde o zajištěné věřitele, pak dlužník v reorganizačním plánu uvedl, že nemá žádné zajištěné věřitele a do insolvenčního řízení dlužníka se žádný zajištěný věřitel nepřihlásil. isir.justi ce.cz reorganizačního plánu takto:

Věřitel č. 11-VTP MORAVA s.r.o.-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 12-CubeNet, s.r.o.-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 13-OZO Ostrava s.r.o.-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 16-Tomášek Radomír-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 17-EP Rožnov, a.s.-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 18-KLIMONT EX, s.r.o.-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 19-Fin-stal s.r.o.-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 20-Dorotík Antonín-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 21-BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 22-Služba Spáčil, s.r.o.-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 25-Scaffmont s.r.o.-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 29-AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 30-ZAPA beton a.s.-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 31-BEST QUALITY, s.r.o.-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 32-GES spol. s r.o. OSTRAVA-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 33-MGL střechy s.r.o.-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 34-CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 35-Premi Consult s.r.o.-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 37-Barsony Viliam-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 38-WELDCO grp s.r.o.-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 39-ZK Design a.s.-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 40-JOMAHRA s.r.o.-hlasoval pro přijetí Věřitel č. 43-EMERCONLINE a.s.-hlasoval pro přijetí

Proti přijetí reorganizačního plánu hlasoval věřitel č. 10 HAMROZI s.r.o. s pohledávkou ve výši 314.274,33,-Kč

Nezajištění věřitelé hlasující na schůzi věřitelů reorganizační plán přijali, neboť pro jeho přijetí hlasovali věřitelé s pohledávkami ve výši 10.559.468 Kč , což představuje 97,11% hlasujících věřitelů v této skupině.

V souladu s ust. § 345 odst. 2 IZ soud k hlasům věřitelů, kteří hlasovali na schůzi věřitelů připočetl výsledky hlasování dosažené mimo schůzi věřitelů. Mimo schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí reorganizačního plánu platným hlasovacím lístkem (založeným na č. l. A6) v souladu s ust. § 346 odst. 2 IZ věřitel č. 3 Zdeněk Zajíc se zjištěnou pohledávkou ve výši 881.409,91,-Kč.

První skupina přijala po součtu výsledků hlasování dosaženého na schůzi věřitelů i mimo ní reorganizační plán 97,33 % hlasujících věřitelů této skupiny.

Soud v prvé řadě dle § 337 odst. 5 IZ posoudil odůvodněnost a vhodnost rozdělení věřitelů do skupin a neshledal, že by rozdělení nebylo v souladu se zákonem nebo, že by bylo zneužívající.

a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy

b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr

c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala

d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkurzem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním

e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

Při posuzování splnění obecných podmínek pro schválení reorganizačního plánu (§ 348 odst. 1 písm. a), b), c), d), e) IZ) vycházel insolvenční soud z dosavadního průběhu insolvenčního řízení dlužníka, zejména ze zpráv insolvenčního správce o průběhu reorganizace, znaleckého posudku, zprávy o reorganizačním plánu a dále z vlastních šetření.

Pokud jde o podmínky podle písm. a), b), e) § 348 odst. 1 IZ insolvenční soud neshledal, že by reorganizační plán předložený dlužníkem byl v rozporu s insolvenčním zákonem nebo jinými právními předpisy. Z dosavadního průběhu insolvenčního řízení a ani z obsahu spisu nevyplývá, že by reorganizační plán předložený dlužníkem sledoval nepoctivý záměr. Ze zprávy o reorganizačním plánu pak vyplývá, že pohledávky za majetkovou podstatou a jim postavené na roveň jsou průběžně hrazeny a budou hrazeny poté, co reorganizační plán nabude účinnosti.

Pokud jde o podmínku stanovenou v písm. d) výše uvedeného ustanovení, soud došel k těmto zjištěním:

Z reorganizačního plánu, Zprávy o reorganizačním plánu a znaleckého posudku vyplývá, že dle znaleckého posudku je cena majetkové podstaty pro případ konkurzu vyjádřena částkou 1.135.000,-Kč. Do insolvenčního řízení se nepřihlásil žádný zajištěný věřitel. Celková výše přihlášeným pohledávek nezajištěných věřitelů činí 17.815.844,82 Kč (tj. součet všech pohledávek věřitelů, včetně popřených, zařazených do 1. skupiny). V případě prohlášení konkursu na majetek dlužníka by byli nezajištění věřitelé uspokojováni ve výši max. 5 % ( po odečtu přednostních pohledávek) zatímco reorganizační plán navrhuje uspokojení těchto věřitelů ve výši 23% (bod 8.2.3 reorganizačního plánu). Uspokojení věřitelů zařazených do první skupiny bude tedy v reorganizaci vyšší, než by bylo v případě konkurzu, takže u těchto věřitelů je splněna podmínka dle písm. d) § 348 odst.1 IZ.

Pokud jde o naplnění podmínky dle písm. d) §348 odst.1 IZ ze shora uvedeného je také zřejmé, že v rámci první skupiny budou věřitelé uspokojeni stejně a to v rozsahu 23%. skupina) je dle ust. § 335 odst.2 Iz rovná nule ( viz bod 8.2.4 reorganizačního plánu). Věřitelé třetí skupiny budou uspokojeni dle bodu 8.2.5 reorganizačního plánu. Reorganizační plán tedy zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů a je ke každé skupině spravedlivý. Z obsahu reorganizačního plánu, ze znaleckého posudku a ze zpráv insolvenčního správce lze také důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci.

Vzhledem ke skutečnosti, že reorganizační plán byl přijat všemi třemi skupinami věřitelů a jelikož byly splněny všechny podmínky pro schválení reorganizačního plánu stanovené insolvenčním zákonem, soud reorganizační plán v předloženém znění schválil.

Soud v odstavci II. výroku tohoto usnesení také stanovil cenu majetkové podstaty, která byla určena znaleckým posudkem. Jelikož se jednalo o tzv. předpřipravenou reorganizaci, dlužník správně do reorganizačního plánu zahrnul i znalecký posudek, z něhož dlužník vycházel při přípravě reorganizace a soud z něj vycházel při schvalování reorganizace.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Usnesení se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli, který hlasoval proti přijetí reorganizačního plánu.

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Odvolání však mohou podat jen ti z věřitelů, kteří hlasovali proti přijetí reorganizačního plánu.

Reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabude právní moci.

V Ostravě dne 7.9.2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Soňa Walderová, v.r. Lukáš Mareš samosoudkyně