KSOS 14 INS 36675/2013-A10
Číslo jednací: KSOS 14 INS 36675/2013-A10

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: David anonymizovano , anonymizovano , bytem Nad Úhorem 777/10, 725 29 Ostrava-Petřkovice, o návrhu JUDr. Aleše Chovance, soudního exekutora, Exekutorský úřad Opava se sídlem Veleslavínova 19, Opava, PSČ 746 01 (dále jen navrhovatel), na vydání předběžného opatření

takto:

Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm.c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Aleši Chovancovi, Exekutorský úřad Opava se sídlem Veleslavínova 19, Opava, PSČ 746 01, se umožňuje provést již zahájenou exekuci prodejem nemovitostí povinného-David anonymizovano , anonymizovano , bytem Nad Úhorem 777/10, 725 29 Ostrava-Petřkovice, vedenou pod sp.zn.032Ex 768/13, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem v záhlaví uvedeného dlužníka, doručeným soudu dne 18.12.2013, bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení.

Podáním, doručeným soudu dne 7.2.2014 podal navrhovatel návrh na vydání předběžného opatření podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ), podle kterého může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. c) IZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, konkrétně anonymizovano , vedenou pod sp. zn. 032Ex 768/13 s omezením dispozice výtěžku dosaženého zpeněžením pro insolvenční řízení.

Navrhovatel v rámci exekučního řízení vede proti povinnému (dlužníku) exekuci pod sp.zn. 032Ex 768/13, přičemž vedením exekuce byl pověřen usnesením Okresního soudu v Ostravě č.j. 94 EXE 13970/2013-16 ze dne 18.9.2013. Vyrozuměním exekutora o zahájení exekuce ze dne 19.9.2013, č.j. 032 Ex 768/13-10 byla zahájena exekuce. Usnesením ze dne 7.11.2013, č.j. 032Ex 768/13-34 navrhovatel rozhodll o jmenování znalce k ohodnocení nemovitostí ve vlastnictví povinného Davida anonymizovano (nemovitosti jsou specifikovány v tomto usnesení a jsou zapsány na LV 1409, katastrální území Petřkovice u Ostravy). Z usnesení exekutora č.j. 032 Ex 768/13-42 pak dále vyplývá, že na základě znaleckého posudku určil exekutor cenu nemovitostí částkou 3.400.000,-Kč. Oprávněným z exekuce je Karin anonymizovano , bytem Alšova 12, Opava, PSČ 746 01, a to pro částku 1.800.000 Kč +38.899,-Kč (náklady řízení)+náklady exekuce, jejíž pohledávka vůči dlužníkovi vyplývá z rozsudku Okresního soudu v Ostravě č.j. 32 C-30/2011-155 ze dne 13.6.2013, který nabyl právní moci dne 24.7.2013..

V odůvodnění návrhu na vydání předběžného opatření navrhovatel uvedl, že vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 19.12.2013 a tímto dnem nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Navrhovatel má za to, že dlužník podal insolvenční návrh v průběhu exekučního řízení (přestože nesplacené závazky povinného existovaly již dříve), a to konkrétně až po vyčerpání opravných prostředků v exekučním řízení, které exekuční řízení prodlužovaly (což zjevně bylo smyslem těchto opravných prostředků).

S ohledem na shora uvedené má navrhovatel za to, že jsou zde dány důvody zvláštního zřetele hodné jak má na mysli ust. § 82 odst. 2 písm.b) IZ a navrhl, aby soud předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, neboť je jednoznačně zřejmé, že skutečným důvodem insolvenčního návrhu je pouze obstruovat exekuční řízení, zamezit prodeji majetku povinného a v neposlední řadě zneužívání práva a za tímto účelem zvýšení zatížení insolvenčního soudu zjevně obstrukčním insolvenčním řízením.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm.c) IZ je se zahájením insolvenčního řízení spojen ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Z rejstříkové databáze insolvenčního soudu vyplývá, že insolvenční návrh byl dlužníkem podán 18.12.2013 a následující den byla zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení.

Z obsahu insolvenčního návrhu a jeho příloh a z opravy a doplnění návrhu (č.l. A7) se podává, že dlužník tvrdí 4 věřitele s pohledávkami déle než 3 měsíce po splatnosti v celkové výši 2.800.574,-Kč, mezi které patří i výše citovaná pohledávka Karin anonymizovano a pohledávka zajištěného věřitele GE Money Bank, a.s. ve výši 630.000,-Kč.. Dlužník navrhuje oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty, a to nemovitostí na LV 1409, katastrální území tedy schopen po zaplacení zajištěné pohledávky věřitele GE Money bank, a.s. ve výši 630.000,-Kč uhradit nezajištěným věřitelům více než 30%.

Z příloh k návrhu na vydání předběžného opatření, a to z výše citovaných listin-vyrozumění o zahájení exekuce, pověření exekutora, usnesení o ustanovení znalce, usnesení o určení ceny nemovitostí má soud za osvědčeno oprávnění navrhovatele k provedení exekuce ve prospěch oprávněné Karin anonymizovano . Z další přílohy-z výpisu z katastru nemovitostí-LV 1409, kat. území Petřkovice u Ostravy, se podává, že dlužník je valstníkem těchto nemovitostí, dále, že na nich vázne zástavní právo ve prospěch věřitele GE Money Bank, a.s. a dále je zde zapsán rozsudek Okresního soudu v Ostravě o vypořádání SJM č.j. 32 C-30/2011-155 ze dne 13.6.2013, který nabyl právní moci dne 24.7.2013.

Na základě výše uvedených zjištění má soud za to, že dlužník se insolvenčním návrhem snaží oddálit exekuci, neboť z porovnání výše jeho dluhů a ceny nemovitosti vyplývá, že dlužník mohl již v exekučním řízení uhradit všechny pohledávky v plné výši

Za daného stavu soud s odkazem na důvodovou zprávu k zákonu č. 334/2012 Sb. a rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19.7.2013, č.j. 3 VSOL 355/2013-A19 dospěl k závěru, že návrhu na vydání předběžného opatření lze vyhovět. Rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření, kterým z důvodů hodných zvláštního zřetele omezí některý z účinků zahájení insolvenčního řízení, je jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškození zájmů třetích osob. Může jít o záměr sledovaný samotným dlužníkem nebo jiným insolvenčním věřitelem. Právě v chování dlužníka, který insolvenčním návrhem podaným v době po zahájení exekuce nemovitostí, spatřuje soud důvody hodné zvláštního zřetele, pro které způsobem stanoveným v předběžném opatření omezil účinky zakotvené v ust. § 109 odst.l písm.c) IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu osudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ostravě dne 11.02.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Zuzana Martináková samosoudkyně