KSOS 14 INS 36440/2013-A7
Číslo jednací: KSOS 14 INS 36440/2013-A7

Usnesení

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužníka: Kristýna anonymizovano , anonymizovano , bytem Petra Křičky 2704/11, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava a insolvenčního věřitele: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Košická 477/3, 713 00 Ostrava-Heřmanice, o návrhu JUDr. Vlastimila Porostlého, soudního exekutora, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Smetanovo náměstí, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00 (dále jen navrhovatel), na vydání předběžného opatření

takto:

Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm.c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Vlastimilu Porostlému, Exekutorský úřad Ostrava, se umožňuje provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitostí povinného-Kristýna anonymizovano , anonymizovano , bytem Petra Křičky 2704/11, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava vedenou pod sp.zn. 069 EX 127/13 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajících insolvenčních řízení, vedených u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 14 INS 15886/2013 a pod sp.zn.k dispozici v těchto řízeních.

Odůvodnění:

Insolvenčním návrhem v záhlaví uvedeného věřitele, doručeným soudu dne 5.6.2013, bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení (první řízení, první návrh). Usnesením soudu ze dne 18.7.2013, č.j. KSOS 14 INS 15886/2013-A7, byl tento návrh odmítnut. K odvolání věřitele odvolací soud usnesením ze dne 18.12.2013, č.j. 2 VSOL 1062/2013-A12 prvostupňové rozhodnutí změnil tak, že se výše uvedený insolvenční návrh věřitele neodmítá, neboť pokud se prokáže pravdivost tvrzení o existenci a splatnosti pohledávky dalšího věřitele, lze uzavřít, že dlužník je v úpadku.

Ještě před tím, než odvolací soud rozhodl, podal tentýž navrhovatel podáním doručeným soudu dne 17.12.2013 vůči stejnému dlužníkovi další insolvenční návrh, který se opíral o stejná skutková tvrzení jako návrh předchozí. Řízení je vedeno pod sp.zn. KSOS 14 INS 36440/2013 (druhé řízení, druhý návrh).

Podáním, doručeným soudu dne 14.1.2014 podal navrhovatel do obou insolvenčních řízeních návrh na vydání předběžného opatření podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ), podle kterého může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. c) IZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, konkrétně v dané věci umožnit provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitostí povinného-Kristýny anonymizovano , vedenou pod sp. zn. 069 EX 127/13 s omezením dispozice výtěžku dosaženého zpeněžením pro obě insolvenční řízení.

Navrhovatel v rámci exekučního řízení vede proti povinnému (dlužníku) exekuci pod sp.zn. 69 EX127/13, přičemž vedením exekuce byl pověřen usnesením Okresního soudu v Ostravě č.j. 97 EXE 10611/2013-13 ze dne 17.1.2013, právní moci toto rozhodnutí nabylo dne 22.3.2013. Usnesením ze dne 2.5.2013, č.j. 069 EX 127/13-30 navrhovatel nařídil dražbu nemovitostí ve vlastnictví povinné Kristýny anonymizovano ( nemovitosti jsou specifikovány v dražební vyhlášce), a to na den 6.6.2013. Tuto dražbu musel exekutorský úřad usnesením ze dne 6.6.2013 odročit na neurčito, neboť v záhlaví uvedený věřitel podal dne 5.6.2013 (tj. den před konáním dražby) první ze dvou výše uvedených insolvenčních návrhů. Jelikož první návrh byl odmítnut, odpadly okamžikem zveřejnění usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu dne 22.07.2013 účinky dle §109 odst.1 písm.c) IZ a exekutor nařídil novou dražbu na den 19.12.2013, a to usnesením č.j. 069 EX 127/13-68. Dne 17.12.2013 (tj. dva dny před konáním dražby) podal tentýž věřitel druhý, výše popsaný, insolvenční návrh, což mělo za následek opětovné odročení dražebního jednání usnesením č.j. 069 EX 127/13-79, a to na neurčito. O tomto druhém insolvenčním návrhu nebylo dle § 104 odst.1 o.s.ř. dosud rozhodnuto soudem, a to z důvodů časové tísně (přetíženost insolvenčního úseku Krajského soudu v Ostravě). Zároveň byly rozhodnutím odvolacího soudu ohledně prvního návrhu opět vyvolány účinky dle § 109 odst.1 písm.c) IZ i u prvního řízení.

S ohledem na shora uvedené má navrhovatel za to, že jsou zde dány důvody zvláštního zřetele hodné jak má na mysli ust. § 82 odst. 2 písm.b) IZ a navrhl, aby soud předběžným opatřením omezil účinky spojené se zahájením obou insolvenčních řízení, neboť je jednoznačně zřejmé, že skutečným důvodem insolvenčních návrhů je pouze obstruovat exekuční řízení, zamezit prodeji majetku povinného a zneužití transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškozování zájmů třetích osob. Je rovněž zjevné, že předběžné opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť v případě zpeněžení majetku povinného a před rozvrhem rozdělované podstaty dojde-li ke zjištění úpadku dlužníka, vydá soudní exekutor výtěžek zpeněžení k dispozici insolvenčnímu řízení.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm.c) IZ je se zahájením insolvenčního řízení spojen ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Z rejstříkové databáze insolvenčního soudu vyplývá, že na majetek dlužníka byly totožným věřitelem podány dva insolvenční návrhy, a to za okolností popsaných navrhovatelem. První insolvenční řízení je ve fázi, kdy odvolacím soudem bylo zrušeno usnesení, kterým byl návrh odmítnut, takže insolvenční řízení blokuje dle ustanovení § 109 odst.1 písm. c) IZ provedení exekuce a rovněž druhé insolvenční řízení způsobuje stejné účinky, neboť o návrhu dosud nebylo pravomocně rozhodnuto. Za daného stavu soud s odkazem na důvodovou zprávu k zákonu č. 334/2012 Sb. a rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19.7.2013, č.j. 3 VSOL 355/2013-A19 dospěl k závěru, že návrhům na vydání předběžného opatření v obou řízeních lze vyhovět. Rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření, kterým z důvodů hodných zvláštního zřetele omezí některý z účinků zahájení insolvenčního řízení, je jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškození zájmů třetích osob. Může jít o záměr sledovaný samotným dlužníkem nebo jiným insolvenčním věřitelem. Právě v chování insolvenčního věřitele, který opakovanými insolvenčními návrhy podávanými v době těsně před nařízenými dražbami nemovitostí dlužníka za účelem zabránit tak probíhající exekuci, spatřuje soud důvody hodné zvláštního zřetele, pro které způsobem stanoveným v předběžném opatření omezil účinky zakotvené v ust. § 109 odst.l písm.c) IZ. Toto předběžné opatření soud současně vydává v obou insolvenčních řízeních.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu osudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ostravě dne 17.01.2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Pavla Tomalová, v.r. Táňa Kajzarová samosoudkyně