KSOS 14 INS 35768/2013-B85
Č.j. KSOS 14 INS 35768/2013-B85

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Viktorem Břeskou v insolvenční věci dlužníka: Ing. Vladimír anonymizovano , anonymizovano , IČO 42042861, se sídlem 749 01 Vítkov, Těchanovická 292, zastoupený opatrovníkem JUDr. Lenku Vidovičovou, advokátkou se sídlem Zámečnická 497/3a, 779 00 Olomouc, o námitkách dlužníka

takto :

Výrok I. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.8.2017, č.j. KSOS 14 INS 35768/2013-B-82, s e v části, v níž byl udělen souhlas k prodeji osobního automobilu zn. DAEWOO MATIZ, RZ: OPK 9146, mimo dražbu, m ě n í tak, že insolvenční soud uděluje insolvenční správkyni s o u h l a s k vynětí uvedené věci z majetkové podstaty dlužníka (zapsané v soupisu majetkové podstaty pod položkou II. Movité věci, poř.č. 2- č.l. B-77 insolvenčního spisu).

Odůvodnění :

Insolvenční řízení dlužníka je ve stadiu prohlášeného konkursu na majetek dlužníka. Dne 16.8.2017 insolvenční správkyně zapsala do soupisu majetkové podstaty 2 osobní automobily, a to FIAT DOBLO 1.9, RZ: OPN 6108 a DAEWOO MATIZ, RZ: OPK 9146 (po položkami II. Movitý majetek, poř.č. 1 a 2). K návrhu insolvenční správkyně jí insolvenční soud usnesením ze dne 30.8.2017, č.j.-B-82, udělil souhlas s prodejem mimo dražbu ohledně obou výše uvedených osobních automobilů (výrok I.), zároveň stanovil podmínky prodeje (výrok II). a uložil jí zaslat ke zvěřejnění v insolvenčním rejstříku smlouvu, kterou došlo ke zpeněžení majetku prodejem mimo dražbu (výrok III.). Předmětné usnesení insolvenční soud vydal prostřednictvím vyšší soudní úřednice. Dle obsahu podání došlého soudu dne 12.9.2017 (č.l. B-83 insolvenčního spisu) podal dlužník včasné námitky proti předmětnému usnesení, a to v části týkající se osobního automobilu DAEWOO MATIZ, RZ: OPK 9146 . Své námitky dlužník odůvodnil především tím, že uvedený automobil nezbytně potřebuje k dopravě do zdravotnických zařízení v různých městech. Dlužník v této souvislosti poukázal na svůj věk, špatný zdravotní stav a dále na to, že dopravu uvedeným automobilem zajišťuje i pro Věru Rozumovou, která má 88 let. Ke svým námitkám dlužník připojil lékařskou zprávu osvědčující výše uvedené skutečnosti.

Insolvenční správkyně reagovala na námitky dlužníka podáním došlým soudu dne 12.9.2017 (č.l. B-84), kterým navrhla soudu vynětí výše uvedeného automobilu z majetkové podstaty dlužníka. Insolvenční správkyně současně předložila souhlas zástupce věřitelů s vynětím tohoto majetku z majetkové podstaty a dále uvedla, že předmětný automobil je nezajištěným majetkem, byl zatím oceněn jen odhadem správkyně na částku 4.000 Kč s tím, že se jedná o osobní automobil zaevidovaný v roce 1998, jehož stav odpovídá jeho stáří a prováděné údržbě jen v nutném rozsahu. isir.justi ce.cz

Dle ust. § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon o VSÚ ), proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně.

Dle ust. § 227 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), insolvenční správce může z majetkové podstaty kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vyjmout věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, které nemohou sloužit k uspokojení věřitelů, zejména neprodejné věci a nedobytné pohledávky nebo majetek, na který se vztahuje rozhodnutí o zajištění vydané v trestním řízení a k jehož zpeněžení nebyl udělen souhlas příslušného orgánu činného v trestním řízení. Učiní tak po předchozím souhlasu věřitelského výboru a insolvenčního soudu.

S přihlédnutím k nízké hodnotě předmětného osobního automobilu a k tomu, že ho dlužník často používá k nezbytné dopravě k lékaři, dospěl insolvenční soud k závěru, že se fakticky jedná o neprodejnou věc. Zástupce věřitelů přitom již souhlasil s vynětím tohoto majetku z majetkové podstaty, a proto insolvenční soud napadené rozhodnutí vyšší soudní úřednice dle ust. § 9 odst. 1 věty třetí zákona o VSÚ změnil tak, že ve smyslu ust. § 227 IZ rovněž udělil insolvenční správkyni požadovaný souhlas s vynětím předmětného osobního automobilu z majetkové podstaty.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání (§ 9 odst. 2 věta čtvrtá zákona o VSÚ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Ostravě dne 20. září 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Viktor Břeska,v.r. Lukáš Mareš samosoudce