KSOS 14 INS 3218/2015-P3-8
Číslo jednací: KSOS 14 INS 3218/2015-P3-8

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Pavlou Tomalovou v insolvenční věci dlužnice : LETENALA s.r.o., IČO 01437330 sídlem Teslova 1129/2b, Přívoz, 702 00 Ostrava věřitele č. 3 : Ing. Bc. Lukáš anonymizovano , anonymizovano bytem Hlubočec 29, 747 69 Hlubočec o návrhu na vstup do insolvenčního řízení místo věřitele

takto : Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 2. 2018 č.j. KSOS 14 INS 3218/2015-P3-3, se mění tak, že soud připouští, aby do řízení na místo přihlášeného věřitele č. 3 : Ing. Bc. Lukáš anonymizovano , anonymizovano , s přihláškou P3 ve výši 794 405,60 Kč vstoupila společnost 1.Pohledávková s.r.o., IČO 25841114, sídlem Bezručova 2246/31a, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov.

Odůvodnění : Do insolvenčního řízení ve věci shora uvedeného dlužníka přihlásil věřitel č. 3-Ing. Bc. Lukáš anonymizovano podáním doručeným soudu dne 14. 3. 2016 svou pohledávku P3 v celkové výši 794 405,60 Kč. Podáním doručeným soudu dne 22. 2. 2018 navrhl věřitel č. 3-Ing. Bc. Lukáš anonymizovano (dále jen věřitel č. 3), aby do řízení na jeho místo vstoupila společnost 1.Pohledávková s.r.o., IČO 25841114, sídlem Bezručova 2246/31a, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov (dále jen nabyvatel), a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne ze dne 15. 2. 2018. K věřitelovu návrhu nebyl připojen písemný souhlas nabyvatele pohledávky se vstupem do insolvenčního řízení místo původního věřitele, insolvenční soud proto v intencích ust. § 18 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), usnesením ze dne 23. 2. 2018 č.j.-P3-3 vstup nabyvatele pohledávky do řízení nepřipustil. Proti tomuto usnesení vydanému vyšší soudní úřednicí podali včasné námitky původní věřitel č. 3 i nabyvatel pohledávky. Ve svých podáních oba shodně namítali, že podmínky stanovené ust. § 18 splnili, zejména sporný souhlas nabyvatele pohledávky se vstupem do insolvenčního řízení místo původního věřitele byl soudu předložen, a to současně s návrhem věřitele č. 3 na vstup. Každá z těchto listin však byla podána odlišnou formou vyžadovanou zákonem, neboť návrh na vstup věřitele č. 3 jako fyzické osoby byl soudu doručen v listinné podobě, kdežto souhlas nabyvatele pohledávky jako právnické osoby byl doručen datovou schránkou,; souhlas byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn až posléze. Oba odvolatelé se tak domáhali vydání rozhodnutí, kterým by byl návrh na vstup do insolvenčního řízení místo původního věřitele připuštěn. isir.justi ce.cz

Dle ust. ust. § 18 odst. 1 IZ nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízení, insolvenční soud rozhodne, že místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky. Učiní tak na základě návrhu věřitele, který lze podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky. Převod nebo přechod pohledávky, který nevyplývá přímo z právního předpisu, je nutné doložit veřejnou listinou nebo listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly. Dle ust. § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon o vyšších soudních úřednících), proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení nebo soudním řízení správním, proti němuž nelze podat odvolání, odpor nebo námitky podle občanského soudního řádu, může účastník řízení podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní. Proti rozhodnutí předsedy senátu o námitkách, o odmítnutí námitek nebo o zastavení námitkového řízení, není odvolání přípustné. Doručené rozhodnutí vyššího soudního úředníka, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní moci. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se na námitkové řízení ustanovení upravující odvolání podle občanského soudního řádu obdobně. Z insolvenčního spisu a z insolvenčního rejstříku soud zjistil, že návrh na vstup do řízení podal věřitel č. 3 v listinné podobě na podatelnu Krajského soudu v Ostravě dne 22. 2. 2018 v 12.10 hodin. Souhlas nabyvatele pohledávky byl doručen do datové schránky Krajského soudu v Ostravě dne 23. 2. 2018 v 8.31 hodin; napadené usnesení bylo vydáno a zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 23. 2. 2018 v 11.33 hodin. S ohledem na výše uvedené soud dospěl k závěru, že námitkami napadené usnesení je nesprávné. Obligatorní požadavky pro vstup do insolvenčního řízení místo věřitele byly splněny, neboť předmětný souhlas nabyvatele byl rovněž k návrhu na vstup předložen. Insolvenční zákon přímo nevyžaduje, aby souhlas nabyvatele byl součástí návrhu na vstup do insolvenčního řízení. Tím, že souhlas nabyvatele byl doručen až následující den po podání návrhu na vstup do řízení, nebyl návrh věřitele č. 3 na vstup do insolvenčního řízení vadný. Z insolvenčního rejstříku je navíc zřejmé, že napadené usnesení bylo vydáno až poté, co byl souhlas nabyvatele doručen soudu. Insolvenční soud proto napadené rozhodnutí vyšší soudní úřednice dle ust. § 9 odst. 2 věty třetí zákona o vyšších soudních úřednících změnil tak, že soud připouští, aby do řízení na místo přihlášeného věřitele č. 3-Ing. Bc. Lukáš anonymizovano s přihláškou P3 ve výši 794 405,60 Kč vstoupila společnost 1.Pohledávková s.r.o., IČO 25841114.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Ostrava 12. března 2018

JUDr. Pavla Tomalová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Karin Bednářová.